logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Gmina Brzeg

 

 

 Godziny pracy:

Urząd Miasta:

poniedziałek od 7:15 do 16:15

wtorek - piątek od 7:15 do 15:15
Kasa Urzędu Miasta:

poniedziałek - piątek

7:30 - 14:30 przerwa od 11:00 do 11:30

Informujemy, że od wpłat gotówkowych dokonywanych bezpośrednio w Santander Bank Polska S.A na konta bankowe Gminy Brzeg będzie pobierana prowizja zgodnie z tabelą opłat banku.

 

 
 

 

 

epuap 

       Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP/umbrzeg/Skrytka/
 
NIP Urzędu Miasta w Brzegu: 747-16-72-777 
NIP Gminy Brzeg: 747-12-48-878
Kod terytorialny: 1601011
REGON Urzędu Miasta w Brzegu: 530517840
REGON Gminy Brzeg: 531412711

 

 

UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH!

Z DNIEM 20.11.2017 r. W GMINIE BRZEG OBOWIĄZUJĄ NOWE KONTA BANKOWE.

 

Z DNIEM 20.11.2017R. W GMINIE BRZEG OBOWIĄZUJĄ NOWE KONTA BANKOWE. WSZELKIE WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA NOWE KONTA GMINY BRZEG PRZELEWEM LUB W KASIE URZĘDU MIASTA W BRZEGU.

OD WPŁAT DOKONANYCH BEZPOŚREDNIO W KASIE BANKU ZACHODNIEGO W BRZEGU, W OBCYCH BANKACH, NA POCZCIE POLSKIEJ LUB W PUNKTACH PRZYJMOWANIA OPŁAT ZOSTANIE DOLICZONA PROWIZJA ZGODNIE Z CENNIKIEM OBOWIĄZUJĄCYM W DANEJ INSTYTUCJI.

Numery nowych kont bankowych Gminy Brzeg obowiązujące od 20.11.2017 r.:

Dochody (dzierżawy, najem, wieczyste użytkowanie gruntu, dochody z tyt. zajęcia pasa drogi, dochody z tyt. sprzedaży majątku, mandaty, opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za korzystanie z zezwoleń na alkohol itp.)

20 1090 2141 0000 0001 3528 5924
Santander Bank Polska S.A

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 20 1090 2141 0000 0001 3528 5924
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

Dochody – Budżet państwa (udostępnienie   danych osobowych, usługi opiekuńcze, zwroty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych  (500+) za lata ubiegłe)

06 1090 2141 0000 0001 3528 7049
Santander Bank Polska S.A

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 06 1090 2141 0000 0001 3528 7049
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

Zadania zlecone – świadczenia rodzinne (zwroty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych  (500+) za rok bieżący)

78 1090 2141 0000 0001 3528 7014

Santander Bank Polska S.A

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 78 1090 2141 0000 0001 3528 7014

SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

Podatki (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa)

68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

Santander Bank Polska S.A

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

Depozyt (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

94 1090 2141 0000 0001 3528 6629

Santander Bank Polska S.A

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 94 1090 2141 0000 0001 3528 6629

SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP 

Strefa Płatnego Parkowania 

95 1090 2141 0000 0001 3528 6902

Santander Bank Polska S.A

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 95 1090 2141 0000 0001 3528 6902

SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

56 1090 2141 0000 0001 3528 6149

Santander Bank Polska S.A

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:

IBAN: PL 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149

SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Informacja o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – dalej "Rozporządzenie", informuję, że:

1.  Administratorem danych osobowych osób przetwarzanych przez Gminę Brzeg jest Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, reprezentowany przez Burmistrza Brzegu.

2.  Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem  telefonu: 77 416 97 14 lub adresem e-mail: bb@brzeg.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z realizacji ustaw     wraz z aktami wykonawczymi;       

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018r. poz.217, poz. 650) oraz  kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U z 2011r. Nr. 27 poz.140). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

    −  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    −  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach.

10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22  ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

                                                                                                      

                                                                                         BURMISTRZ BRZEGU

 

 

 

 


I

 

corner   corner