logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Brzegu
   minus Zastępcy Burmistrza
   minus Sekretarz Brzegu
   minus Skarbnik Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


ORGANA WŁADZY > Burmistrz Brzegu

Spis dokumentów:
1. Zastępcy Burmistrza
2. Sekretarz Brzegu
3. Skarbnik Brzegu

Jerzy WRĘBIAK - Burmistrz Brzegu

um@brzeg.pl

tel. (77) 416 99 50

pok. 105 bud. A

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w poniedziałki od godz. 12:15 do 16:15

 

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy przede wszystkim:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz sprawowanie ogólnego kierownictwa nad pracą Urzędu,
 2. reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
 3. przedkładanie Radzie projektów uchwał,
 4. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 5. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących Gminy w obowiązujących formach i trybie,
 6. nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 7. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt.4, oraz do wykonywania innych czynności wynikających z przepisów prawa
 8.  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy (pracodawcy) w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych i administracyjnych Gminy (nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Gminy),
 9.  zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności podległym pracownikom na stanowiskach kierowniczych (w tym dyrektorom/kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych) i pracownikom na stanowiskach samodzielnych oraz zatwierdzanie zakresów czynności dla pozostałych pracowników Urzędu po uprzednim opracowaniu i podpisaniu przez bezpośredniego przełożonego pracownika.
 10. dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników bezpośrednio podległych na podstawie odrębnego zarządzenia,
 11. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami Urzędu,
 12. prowadzenie spotkań z kierownictwem Urzędu oraz kadrą kierowniczą,
 13. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,
 14. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 15. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem kontroli zarządczej w Urzędzie,
 16.  przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w określonych dniach i godzinach
 17. informowanie wojewody o zamiarze przystąpienia Gminy do związku międzygminnego,
 18. przedkładanie wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej (organom nadzoru) uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza,
 19. składanie Radzie sprawozdań okresowych z działalności,
 20. wydawanie decyzji lub zarządzeń w celu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - wykonania uchwał Rady oraz dotyczących trybu pracy, organizacji Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
 21. w czasie nieobecności Burmistrza zastępuje go upoważniony Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Brzegu,

Ilość odwiedzin: 90478
Nazwa dokumentu: Burmistrz Brzegu
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Chmielewska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Chmielewska
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Rosińska
Data wytworzenia informacji: 2011-07-01 12:27:00
Data udostępnienia informacji: 2011-07-01 12:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-25 12:32:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner