logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Oświadczenia majątkowe - 2017 rok Administrator 2024-02-28 16:11:43
Oświadczenia majątkowe - 2018 rok Administrator 2024-02-28 16:09:49
Oświadczenia majątkowe - 2016 rok Administrator 2023-04-14 14:30:34
Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2022-05-06 10:55:44
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2022-05-06 10:53:05
Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2022-03-02 14:34:37
Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2022-03-02 14:34:04
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2022-03-02 14:33:43
Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2022-03-02 14:30:48
Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2022-03-02 14:30:25
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2022-03-02 14:29:41
Oświadczenia majątkowe - 2015 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2022-03-02 14:28:46
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2018 - 2023) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2021-10-01 11:16:18
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2021-10-01 11:10:51
Harmonogram wypłat świadczeń w okresie świadczeniowym 2019/2020. Kamila Rosińska 2021-03-17 09:59:54
Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020 Kamila Rosińska 2021-03-16 13:29:20
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok Kamila Rosińska 2021-03-16 13:28:59
Harmonogram posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu i dyżurów na 2019 r. Kamila Rosińska 2021-03-16 13:27:25
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych-Gmina Brzeg 2017 Kamila Rosińska 2021-03-16 13:26:55
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Kamila Rosińska 2021-03-16 13:26:35
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Kamila Rosińska 2021-03-16 13:26:03
Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start" Kamila Rosińska 2021-03-15 12:01:51
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Kamila Rosińska 2021-03-15 12:00:59
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Kamila Rosińska 2021-03-15 12:00:45
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA Kamila Rosińska 2021-03-15 12:00:20
Urząd Stanu Cywilnego Kamila Rosińska 2021-03-15 11:59:00
Straż Miejska Kamila Rosińska 2021-03-15 11:58:47
Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Kamila Rosińska 2021-03-15 11:58:33
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2021-03-15 11:58:18
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2021-03-15 11:58:02
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2021-03-15 11:57:50
Biuro Rady Miejskiej Kamila Rosińska 2021-03-15 11:57:07
Biuro Podatków i Opłat Kamila Rosińska 2021-03-15 11:56:51
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Kamila Rosińska 2021-03-15 11:56:19
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2021-03-15 11:55:55
Biuro Oświaty Kamila Rosińska 2021-03-15 11:55:34
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Kamila Rosińska 2021-03-15 11:55:14
Biuro Budżetu i Księgowości Kamila Rosińska 2021-03-15 11:54:28
Biuro Budżetu i Księgowości Kamila Rosińska 2021-03-15 11:54:10
Biuro Budownictwa i Inwestycji Kamila Rosińska 2021-03-15 11:53:20
Biuro Bezpieczeństwa Kamila Rosińska 2021-03-15 11:52:13
Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2021-03-15 11:51:57
Audytor Kamila Rosińska 2021-03-15 11:51:39
Biuro Informatyki Kamila Rosińska 2021-03-15 11:50:37
Biuro Informatyki Kamila Rosińska 2021-03-15 11:49:30
Oświadczenia majątkowe - 2014 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2021-02-09 14:49:57
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2021-02-09 14:48:07
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za 2014 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2021-02-09 14:47:02
2019 rok Anna Polańska 2020-07-08 13:11:34
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Anna Polańska 2020-03-30 08:31:48
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Anna Polańska 2020-03-30 08:28:42
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Budownictwa i Inwestycji Kamila Rosińska 2020-02-24 10:58:02
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Katarzyna Zawistowska 2020-02-21 09:52:16
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury ,Sportu i Rekreacji Katarzyna Zawistowska 2020-02-21 09:50:26
"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1" [OR.IV.042.12.2019] Krystyna Rosół 2020-02-03 13:27:26
Oświadczenia majątkowe - 2013 rok Kamila Rosińska 2020-01-17 10:43:08
Otwarty konkurs ofert "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2020-01-13 15:04:00
Otwarty konkurs ofert "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2020-01-13 15:02:47
Wykazy osób prawnych i fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń (...) Kamila Rosińska 2020-01-08 12:20:53
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Kamila Rosińska 2020-01-02 12:53:04
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną" Kamila Rosińska 2019-12-30 14:26:41
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną" Kamila Rosińska 2019-12-30 14:25:59
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2018 - 2023) Kamila Rosińska 2019-12-30 14:02:31
2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-12-30 13:55:47
Złożenie wniosku o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub innych dokumentów dotyczących postępowania Krystyna Rosół 2019-12-30 12:19:34
BCK Kamila Rosińska 2019-12-30 10:50:37
BCK Kamila Rosińska 2019-12-30 10:49:02
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-23 12:04:59
Protokoły z sesji Rady Miejskeij 2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-12-23 10:17:22
2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-12-20 13:21:23
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-20 13:07:38
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-20 13:07:05
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury ,Sportu i Rekreacji Katarzyna Zawistowska 2019-12-20 10:45:39
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury ,Sportu i Rekreacji Katarzyna Zawistowska 2019-12-20 10:45:03
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Katarzyna Zawistowska 2019-12-20 10:42:53
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury ,Sportu i Rekreacji Katarzyna Zawistowska 2019-12-20 10:40:57
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury ,Sportu i Rekreacji Katarzyna Zawistowska 2019-12-20 10:39:22
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-20 10:34:29
Zbycie przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-20 10:32:56
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-20 10:31:57
Użyczanie nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-20 10:30:36
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-20 10:28:21
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-20 10:27:25
Nagrania sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Katarzyna Zawistowska 2019-12-20 10:27:10
Rozgraniczanie nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-20 10:25:59
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-20 10:23:59
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-20 10:21:04
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-20 10:18:18
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-20 10:16:12
Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-20 10:14:51
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-20 10:10:18
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Kamila Rosińska 2019-12-19 14:59:16
Protokoły z sesji Rady Miejskeij 2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-12-19 07:57:24
2019 rok Anna Polańska 2019-12-19 07:44:21
2019 rok Anna Polańska 2019-12-19 07:43:48
2019 rok Anna Polańska 2019-12-19 07:43:24
"Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg" [OR.IV.271.1.10.2019] Krystyna Rosół 2019-12-18 13:12:35
„Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu: Rejon I, Rejon II, Park Wolności w 2020 roku” [OR.IV.271.1.13.2019] Krystyna Rosół 2019-12-18 07:58:18
„Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu: Rejon I, Rejon II, Park Wolności w 2020 roku” [OR.IV.271.1.13.2019] Krystyna Rosół 2019-12-17 10:40:56
Załatwianie skarg i wniosków Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-16 15:18:39
Załatwianie skarg i wniosków Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-16 15:17:21
Plan kontroli na 2020 rok Kamila Rosińska 2019-12-16 13:44:44
2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-12-16 13:37:01
Plan kontroli na rok 2020 Kamila Rosińska 2019-12-16 13:35:13
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-16 10:49:26
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-16 10:49:04
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-16 10:48:50
2019 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-12-16 07:51:10
„Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na ternie miasta Brzeg”- II postępowanie [OR.IV.271.1.11.2019] Krystyna Rosół 2019-12-13 13:44:15
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-12-12 15:27:49
2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-12-11 13:34:26
Straż Miejska Kamila Rosińska 2019-12-11 09:13:38
Straż Miejska Kamila Rosińska 2019-12-11 09:12:49
Biuro Podatków i Opłat Kamila Rosińska 2019-12-11 09:04:39
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2019-12-11 09:00:15
Nagrody sportowe Kamila Rosińska 2019-12-10 11:09:53
Nagrody sportowe Kamila Rosińska 2019-12-10 11:09:26
Wydanie zgody na imprezę masową Kamila Rosińska 2019-12-10 10:23:43
Wydawanie materiałów promocyjnych Kamila Rosińska 2019-12-10 10:23:05
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego Kamila Rosińska 2019-12-10 10:21:50
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego Kamila Rosińska 2019-12-10 10:21:28
Nagrody sportowe Kamila Rosińska 2019-12-10 10:00:32
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Budownictwa i Inwestycji Kamila Rosińska 2019-12-09 14:37:54
Otwarty konkurs ofert "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka" Kamila Rosińska 2019-12-06 13:46:02
Otwarty konkurs ofert "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka" Kamila Rosińska 2019-12-06 13:45:30
"Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg" [OR.IV.271.1.10.2019] Krystyna Rosół 2019-12-06 10:55:31
Zmiana imienia lub nazwiska Kamila Rosińska 2019-12-05 14:29:29
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Kamila Rosińska 2019-12-05 13:50:59
Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa Kamila Rosińska 2019-12-05 11:10:53
Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu Kamila Rosińska 2019-12-05 08:23:44
Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta Kamila Rosińska 2019-12-05 08:22:59
Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta Kamila Rosińska 2019-12-05 08:20:59
Wydanie zezwolenia na lokalizację i budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej Kamila Rosińska 2019-12-04 12:21:26
Wydanie zezwolenia na lokalizację i budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej Kamila Rosińska 2019-12-04 12:19:54
Wydanie zezwolenia na zajęcie - rozkop pasa drogowego drogi gminnej Kamila Rosińska 2019-12-04 12:19:07
Wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym drogi gminnej Kamila Rosińska 2019-12-04 12:18:34
Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w drodze gminnej Kamila Rosińska 2019-12-04 12:16:51
Wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w pasie drogowym drogi gminnej Kamila Rosińska 2019-12-04 12:15:02
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności tj. przy organizowaniu tymczasowego stoiska handlowego (handel okazjonalny) w pasie drogowym drogi gminnej Kamila Rosińska 2019-12-04 12:13:58
Zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, na czas usuwania awarii Kamila Rosińska 2019-12-04 12:12:14
"Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych" [OR.IV.271.1.12.2019] Krystyna Rosół 2019-12-03 14:58:34
"Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych" [OR.IV.271.1.12.2019] Krystyna Rosół 2019-12-03 14:57:39
"Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych" [OR.IV.271.1.12.2019] Krystyna Rosół 2019-12-03 14:57:09
"Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych" [OR.IV.271.1.12.2019] Krystyna Rosół 2019-12-03 14:55:29
"Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych" [OR.IV.271.1.12.2019] Krystyna Rosół 2019-12-03 14:54:44
"Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych" [OR.IV.271.1.12.2019] Krystyna Rosół 2019-12-03 14:53:34
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Kamila Rosińska 2019-12-03 14:16:51
Sporządzanie aktu zgonu Kamila Rosińska 2019-12-03 14:00:53
Sporządzanie aktu urodzenia dziecka Kamila Rosińska 2019-12-03 14:00:13
Transkrypcja aktów sporządzonych za granicą Kamila Rosińska 2019-12-03 13:46:25
Transkrypcja aktów sporządzonych za granicą Kamila Rosińska 2019-12-03 13:45:43
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, zgonów, małżeństw Kamila Rosińska 2019-12-03 13:43:01
Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Kamila Rosińska 2019-12-03 13:30:55
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Kamila Rosińska 2019-12-03 13:28:18
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Kamila Rosińska 2019-12-03 13:26:47
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców Kamila Rosińska 2019-12-03 09:02:06
Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu Kamila Rosińska 2019-11-30 13:12:17
2019 rok Kamila Rosińska 2019-11-30 12:24:27
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. oświaty w Biurze Oświaty Kamila Rosińska 2019-11-30 12:14:51
Nagrania sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Katarzyna Zawistowska 2019-11-30 10:20:14
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Kamila Rosińska 2019-11-30 09:49:50
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP na pobyt ponad 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Kamila Rosińska 2019-11-30 09:49:02
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Kamila Rosińska 2019-11-30 09:39:17
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego Kamila Rosińska 2019-11-30 09:35:38
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Kamila Rosińska 2019-11-30 09:34:51
Zgłoszenie pobytu czasowego Kamila Rosińska 2019-11-30 09:25:22
Zgłoszenie pobytu stałego Kamila Rosińska 2019-11-30 09:25:00
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną" Kamila Rosińska 2019-11-29 14:10:17
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną" Kamila Rosińska 2019-11-29 14:09:31
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną" Kamila Rosińska 2019-11-29 14:09:02
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2019-11-29 13:46:41
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2019-11-29 13:46:04
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Kamila Rosińska 2019-11-29 13:43:54
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2019-11-29 13:41:04
WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Kamila Rosińska 2019-11-29 13:25:52
WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Kamila Rosińska 2019-11-29 13:24:37
WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Kamila Rosińska 2019-11-29 13:20:51
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną"" Kamila Rosińska 2019-11-29 12:26:07
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną"" Kamila Rosińska 2019-11-29 12:24:24
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B dla osób przewlekle psychicznie chorych (...)" Kamila Rosińska 2019-11-29 12:22:45
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi Kamila Rosińska 2019-11-29 09:00:08
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi Kamila Rosińska 2019-11-29 09:00:02
Uznanie żołnierza za samotnego Kamila Rosińska 2019-11-29 08:58:26
Uznanie żołnierza za samotnego Kamila Rosińska 2019-11-29 08:56:35
Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Kamila Rosińska 2019-11-29 08:54:27
Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Kamila Rosińska 2019-11-29 08:54:00
Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Kamila Rosińska 2019-11-29 08:52:57
Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie albo dochód, które mógłby uzyskać żołnierz rezerwy w okresie odbywanie ćwiczeń wojskowych Kamila Rosińska 2019-11-29 08:51:11
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-28 14:25:18
Zgłoszenie zgromadzenia Kamila Rosińska 2019-11-28 09:02:27
Zgłoszenie zgromadzenia Kamila Rosińska 2019-11-28 09:02:11
Zgłoszenie zgromadzenia Kamila Rosińska 2019-11-28 08:46:51
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2018 - 2023) Kamila Rosińska 2019-11-28 07:53:35
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Anna Polańska 2019-11-27 12:14:00
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Anna Polańska 2019-11-27 12:07:12
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Anna Polańska 2019-11-27 11:35:12
"Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych" [OR.IV.271.1.12.2019] Krystyna Rosół 2019-11-27 11:13:08
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-26 15:20:59
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Kamila Rosińska 2019-11-26 13:15:07
Urząd Stanu Cywilnego Kamila Rosińska 2019-11-26 13:13:56
Złożenie wniosku na dowód osobisty Kamila Rosińska 2019-11-26 13:06:13
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2019-11-26 08:32:16
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2019-11-26 08:32:01
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2019-11-26 08:30:30
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmian Kamila Rosińska 2019-11-25 16:01:55
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji (...) Kamila Rosińska 2019-11-25 15:58:30
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą Kamila Rosińska 2019-11-25 15:56:57
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludnoś Kamila Rosińska 2019-11-25 15:52:15
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludnoś Kamila Rosińska 2019-11-25 15:51:29
Złożenie wniosku na dowód osobisty Kamila Rosińska 2019-11-25 15:43:26
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-25 14:25:10
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2019-11-25 12:29:20
„Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na ternie miasta Brzeg”- II postępowanie [OR.IV.271.1.11.2019] Krystyna Rosół 2019-11-25 12:15:41
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Kamila Rosińska 2019-11-25 11:26:23
Informacja powiatowego lekarza weterynarii Kamila Rosińska 2019-11-22 13:51:51
Informacja o segregacji odpadów Kamila Rosińska 2019-11-22 13:51:21
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg Kamila Rosińska 2019-11-22 13:51:02
Informacja dot. ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Kamila Rosińska 2019-11-22 13:50:30
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami Kamila Rosińska 2019-11-22 13:10:32
Informacja nt. kontynuacji zbiórki przeterminowanych i niewykorzystanych leków Kamila Rosińska 2019-11-22 13:09:21
Informacja dotycząca rozpalania ognisk i wypalania pozostałości roślinnych Kamila Rosińska 2019-11-22 13:08:59
Informacja nt. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Kamila Rosińska 2019-11-22 13:08:24
Informacja nt. kontynuacji zbiórki przeterminowanych i niewykorzystanych leków Kamila Rosińska 2019-11-22 13:08:03
Informacja dot. gminnego funduszu ochrony środowiska Kamila Rosińska 2019-11-22 13:07:42
Informacja do mieszkańców miasta w sprawie spalania w piecach domowych odpadów komunalnych Kamila Rosińska 2019-11-22 13:05:32
Kamila Rosińska 2019-11-22 12:52:08
Kamila Rosińska 2019-11-22 12:50:14
Kamila Rosińska 2019-11-22 12:49:07
Kamila Rosińska 2019-11-22 12:47:58
Kamila Rosińska 2019-11-22 12:45:53
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2019-11-22 11:41:03
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2019-11-22 09:46:59
Uchwała Nr LVIII/414/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2014r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa Kamila Rosińska 2019-11-22 08:55:18
Uchwała Nr LVIII/414/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2014r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa Kamila Rosińska 2019-11-22 08:47:28
"Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych" [OR.IV.271.1.12.2019] Krystyna Rosół 2019-11-21 15:37:55
Nabór na wolne stanowisko w Dziale Rozliczeń i Windykacji - Podinspektor ds. ewidencji i rozliczeń w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-21 14:28:51
Nabór na wolne stanowisko w Dziale Rozliczeń i Windykacji - Podinspektor ds. ewidencji i rozliczeń w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-21 14:27:12
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-11-21 13:29:49
2019 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-21 11:20:27
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2019-11-21 09:19:35
Budżet Gminy Brzeg Na 2020 rok Kamila Rosińska 2019-11-20 15:04:34
Projekt Budżetu Gminy Brzeg na 2020 rok Kamila Rosińska 2019-11-20 15:03:06
BUDŻET GMINY BRZEG NA 2020 ROK Kamila Rosińska 2019-11-20 14:13:17
Straż Miejska Kamila Rosińska 2019-11-19 15:01:55
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-19 12:57:59
Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-19 12:52:45
Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-19 12:52:21
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-19 12:50:51
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Brzeg z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-19 12:29:06
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-19 12:19:46
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-19 12:15:56
2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-11-19 09:53:57
2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-11-18 09:07:25
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-Program Polityki Zdrowotnej Kamila Rosińska 2019-11-16 13:59:59
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2018 - 2023) Kamila Rosińska 2019-11-16 13:41:45
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Kamila Rosińska 2019-11-16 11:54:48
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA Kamila Rosińska 2019-11-16 10:50:05
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Kamila Rosińska 2019-11-16 10:45:07
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Kamila Rosińska 2019-11-16 10:41:48
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-15 14:10:25
Procedura przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka niepełnosprawnego "Za życiem" Kamila Rosińska 2019-11-15 11:48:56
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania świadczenia wychowawczego "Program Rodzina 500+" Kamila Rosińska 2019-11-15 11:37:35
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Kamila Rosińska 2019-11-15 11:37:21
Świadczenie rodzicielskie Kamila Rosińska 2019-11-15 11:33:27
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy Kamila Rosińska 2019-11-15 11:32:00
Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Kamila Rosińska 2019-11-15 11:29:31
Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego Kamila Rosińska 2019-11-15 11:27:25
Procedura przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego Kamila Rosińska 2019-11-15 11:24:02
Procedura przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego Kamila Rosińska 2019-11-15 11:22:07
Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-14 12:57:48
Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-14 12:52:52
Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-14 12:52:04
Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-14 12:51:54
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-14 12:50:22
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-14 12:48:21
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-14 12:47:10
"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1" [OR.IV.042.12.2019] Krystyna Rosół 2019-11-14 12:39:32
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018-2019 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-14 12:18:02
Przeprowadzenie audytu zagospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-14 07:46:13
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi (...)projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-13 15:06:37
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi (...) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (...) Kamila Rosińska 2019-11-13 15:04:27
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi (...) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruc Kamila Rosińska 2019-11-13 15:03:15
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi (...)projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-13 15:01:48
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Kamila Rosińska 2019-11-13 14:01:52
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu w roku szkolnym 2018/2019 Kamila Rosińska 2019-11-13 13:59:53
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu w roku szkolnym 2018/2019 Kamila Rosińska 2019-11-13 13:46:33
Nabór na wolne stanowisko w Dziale Rozliczeń i Windykacji - Podinspektor ds. ewidencji i rozliczeń w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-13 12:17:06
Rejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-13 11:45:36
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Kamila Rosińska 2019-11-12 14:09:59
Biuro Oświaty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-12 14:02:19
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018-2019 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-12 13:14:36
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-12 13:09:51
Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne: obchody 25-lecia Aikido w Brzegu, część druga, XII Warsztaty Integracyjne Aikido Kamila Rosińska 2019-11-12 13:04:32
Biuro Oświaty Kamila Rosińska 2019-11-12 10:33:35
„Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych” - 3 części [OR.IV.271.1.9.2019] Krystyna Rosół 2019-11-08 13:42:28
Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start" Kamila Rosińska 2019-11-08 12:59:51
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Kamila Rosińska 2019-11-08 12:57:22
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Kamila Rosińska 2019-11-08 12:54:59
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Kamila Rosińska 2019-11-08 12:53:14
"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1" [OR.IV.042.12.2019] Krystyna Rosół 2019-11-07 15:18:05
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-06 14:20:22
Interpelacje międzysesyjne - listopad 2019 Katarzyna Zawistowska 2019-11-06 10:17:47
2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-11-06 07:33:38
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2019-11-05 09:57:01
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2019-11-05 09:55:49
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2019-11-05 09:55:02
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2019-11-05 09:54:09
Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-04 14:46:50
Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-04 14:46:33
Kontrola schroniska dla bezdomnych zwierząt z dnia 31.10.2019 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-11-04 14:34:16
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Polańska 2019-11-04 13:38:28
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Kamila Rosińska 2019-11-04 13:09:17
Harmonogram wypłat świadczeń w okresie świadczeniowym 2018/2019 Kamila Rosińska 2019-11-04 11:20:46
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 r. do kwoty 7.600.000 zł [OR.IV.271.1.7.2019] Krystyna Rosół 2019-10-31 15:10:20
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2019-10-30 14:30:44
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Inspektor w Biurze Promocji, Kultury,Sportu i Turystyki Kamila Rosińska 2019-10-30 10:21:52
Nabór na wolne stanowisko w Dziale Rozliczeń i Windykacji - Podinspektor ds. ewidencji i rozliczeń w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-29 12:59:52
Nabór na wolne stanowisko w Dziale Rozliczeń i Windykacji - Podinspektor ds. ewidencji i rozliczeń w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-29 12:50:39
Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 października 2019 rok Anna Polańska 2019-10-29 12:28:04
Uchwały z sesji Rady Miejskiej 2019 rok Anna Polańska 2019-10-29 12:26:09
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-29 07:56:11
„Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na ternie miasta Brzeg” [OR.IV.271.1.8.2019] Krystyna Rosół 2019-10-28 15:12:40
„Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na ternie miasta Brzeg” [OR.IV.271.1.8.2019] Krystyna Rosół 2019-10-28 15:11:59
„Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na ternie miasta Brzeg” [OR.IV.271.1.8.2019] Krystyna Rosół 2019-10-28 15:10:51
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Katarzyna Zawistowska 2019-10-28 13:35:09
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury ,Sportu i Rekreacji Katarzyna Zawistowska 2019-10-28 13:33:37
„Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych” - 3 części [OR.IV.271.1.9.2019] Krystyna Rosół 2019-10-28 11:39:43
Informacja Burmistrza Brzegu o złożonej modyfikacji wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji (...) budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Wrocławsk Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-28 11:06:56
Informacja Burmistrza Brzegu o złożonej modyfikacji wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-28 11:05:26
Interpelacje radnych z sesji z dnia 24.10.2019 r. Katarzyna Zawistowska 2019-10-28 10:56:11
Nagrania sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Katarzyna Zawistowska 2019-10-28 09:43:17
2019 rok Anna Polańska 2019-10-25 15:18:50
Urząd Stanu Cywilnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-25 13:09:47
Urząd Stanu Cywilnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-25 13:09:16
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-25 13:08:21
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-25 13:07:28
„Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na ternie miasta Brzeg” [OR.IV.271.1.8.2019] Krystyna Rosół 2019-10-25 11:03:23
Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-24 09:01:30
Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-24 09:00:43
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Anna Polańska 2019-10-24 08:04:00
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Polańska 2019-10-23 13:10:15
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2019-10-23 12:57:43
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-23 12:28:55
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-23 12:28:20
Biuro Podatków i Opłat Kamila Rosińska 2019-10-23 08:04:26
Straż Miejska Kamila Rosińska 2019-10-23 08:02:14
Straż Miejska Kamila Rosińska 2019-10-23 08:01:47
Straż Miejska Kamila Rosińska 2019-10-23 08:01:23
Straż Miejska Kamila Rosińska 2019-10-23 08:00:35
Biuro Rady Miejskiej Kamila Rosińska 2019-10-23 07:59:35
Protokoły z posiedzeń Komisji doraźnej ds. Budżetu Obywatelskiego Katarzyna Zawistowska 2019-10-21 13:30:04
„Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych” - 3 części [OR.IV.271.1.9.2019] Krystyna Rosół 2019-10-21 12:17:33
„Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych” - 3 części [OR.IV.271.1.9.2019] Krystyna Rosół 2019-10-21 12:16:55
„Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych” - 3 części [OR.IV.271.1.9.2019] Krystyna Rosół 2019-10-21 12:14:43
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Katarzyna Zawistowska 2019-10-18 14:21:44
Oświadczenia majątkowe - rozpoczęcie zatrudnienia Kamila Rosińska 2019-10-18 13:08:24
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2019-10-17 14:17:00
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Kamila Rosińska 2019-10-17 13:00:54
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2019-10-16 14:51:10
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 r. do kwoty 7.600.000 zł [OR.IV.271.1.7.2019] Krystyna Rosół 2019-10-16 12:28:36
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Inspektor w Biurze Promocji, Kultury,Sportu i Turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-10 14:54:36
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 r. do kwoty 7.600.000 zł [OR.IV.271.1.7.2019] Krystyna Rosół 2019-10-10 12:49:35
OGŁOSZENIE NABORU NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: APLIKANT W KOMENDZIE STRAŻY MIEJSKIEJ Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-09 14:58:53
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Rady Miejskiej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-09 14:57:35
Obwieszczenia, uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-10-09 13:19:15
Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-09 12:10:07
Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-09 12:02:57
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-09 12:01:35
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-09 11:59:55
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-09 11:56:24
2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-10-09 09:14:57
Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych Kamila Rosińska 2019-10-08 11:52:00
Oświadczenia majątkowe - rozpoczęcie zatrudnienia Kamila Rosińska 2019-10-07 10:42:40
Oświadczenia majątkowe - zakończenie zatrudnienia Kamila Rosińska 2019-10-07 10:41:23
Uchwały z sesji Rady Miejskiej 2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-10-04 11:10:10
PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-03 14:40:34
Obwieszczenia, uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-10-03 08:41:28
Obwieszczenia, uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-10-03 08:40:24
Biuro Oświaty Kamila Rosińska 2019-10-02 10:32:59
Oświadczenia majątkowe - zakończenie zatrudnienia Kamila Rosińska 2019-10-02 10:31:45
Oświadczenia majątkowe - zakończenie zatrudnienia Kamila Rosińska 2019-10-02 10:25:20
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-02 07:41:33
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-02 07:32:59
Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne Oddział Polskiehgo Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Brzeskiej-I Brzeska Seniorada Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-01 14:43:51
Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne Oddział Polskiehgo Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Brzeskiej-I Brzeska Seniorada Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-01 14:42:22
Obwieszczenia, uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-10-01 14:22:14
Nagrania sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Katarzyna Zawistowska 2019-10-01 13:29:52
Nagrania sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Katarzyna Zawistowska 2019-10-01 13:26:56
Protokoły z sesji Rady Miejskeij 2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-10-01 13:21:37
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-01 12:19:44
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-01 12:12:47
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-01 12:10:17
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Katarzyna Zawistowska 2019-10-01 11:42:13
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury ,Sportu i Rekreacji Katarzyna Zawistowska 2019-10-01 11:40:54
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-01 11:38:39
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-01 11:32:26
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-01 11:30:43
Biuro Oświaty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-10-01 11:26:31
Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych Kamila Rosińska 2019-09-30 14:55:38
Materiały szkoleniowe dla obwodowych komisji wyborczych Kamila Rosińska 2019-09-30 14:47:53
OTWARTY KONKURS OFERT - w zakresie ochrony zdrowia-program polityki zdrowotnej pn. ,, Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej”. w ro Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-30 13:16:14
OTWARTY KONKURS OFERT - w zakresie ochrony zdrowia-program polityki zdrowotnej pn. ,, Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej”. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-30 13:14:51
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 r. do kwoty 7.600.000 zł [OR.IV.271.1.7.2019] Administrator 2019-09-30 12:33:19
Uchwała Nr 551/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 13.12.2018 r. w spr. opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-27 14:35:24
2019 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-27 13:01:35
Obwieszczenia, uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-09-27 11:00:06
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach zwalczania narkomanii pn.: „Wygraj Dobry Start” Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-26 08:49:53
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-25 14:14:20
Protokoły z posiedzeń Komisji doraźnej ds. Budżetu Obywatelskiego Katarzyna Zawistowska 2019-09-25 13:44:45
Ogłoszenie o I ustnych przetargach ograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych połozonych w Brzegu Dariusz Kałamuniak 2019-09-25 12:53:00
"Przebudowa ulicy Platanowej" [OR.IV.042.10.2019] Administrator 2019-09-25 11:44:01
"Przebudowa ulicy Platanowej" [OR.IV.042.10.2019] Administrator 2019-09-25 11:43:16
"Przebudowa ulicy Platanowej" [OR.IV.042.10.2019] Administrator 2019-09-25 11:42:13
"Przebudowa ulicy Platanowej" [OR.IV.042.10.2019] Administrator 2019-09-25 11:40:08
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeg za I półrocze 2019 r Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-25 09:31:47
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeg za I półrocze 2019 r Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-25 09:30:15
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeg za I półrocze 2019 r Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-25 09:24:32
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeg za I półrocze 2019 r Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-25 09:15:05
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-Kierownik Biura Oświaty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-24 11:12:34
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-Kierownik Biura Oświaty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-24 11:12:22
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Polańska 2019-09-24 11:08:49
Yykaz nieruchomości – lokali położonych w budynkach przy ul. Sukiennice 2, stanowiących własność Gminy Brzeg, przeznaczonych do oddania w najem Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-24 11:08:29
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 r. do kwoty 7.600.000 zł [OR.IV.271.1.7.2019] Krystyna Rosół 2019-09-23 15:17:33
Oświadczenia majątkowe - zakończenie zatrudnienia Kamila Rosińska 2019-09-23 15:07:07
Obwieszczenia, uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-09-20 15:16:02
Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Kościelnej na odcinku pomiędzy ulicą Władysława Jagiełły i Mleczną w Brzegu [OR.IV.042.11.2019] Krystyna Rosół 2019-09-20 14:27:21
Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Kościelnej na odcinku pomiędzy ulicą Władysława Jagiełły i Mleczną w Brzegu [OR.IV.042.11.2019] Krystyna Rosół 2019-09-20 14:26:44
Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Kościelnej na odcinku pomiędzy ulicą Władysława Jagiełły i Mleczną w Brzegu [OR.IV.042.11.2019] Krystyna Rosół 2019-09-20 14:25:26
Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Kościelnej na odcinku pomiędzy ulicą Władysława Jagiełły i Mleczną w Brzegu [OR.IV.042.11.2019] Krystyna Rosół 2019-09-20 14:23:04
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W BIURZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM Kamila Rosińska 2019-09-20 13:34:06
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-09-20 09:48:02
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2019-09-18 07:30:10
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych [OR.IV.271.1.6.2019] Krystyna Rosół 2019-09-17 12:29:20
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze-referent ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-17 10:58:56
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze-referent ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-17 10:57:58
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Kamila Rosińska 2019-09-17 08:57:58
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Kamila Rosińska 2019-09-17 08:53:19
Obwieszczenia, uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-09-17 08:42:57
Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Kościelnej na odcinku pomiędzy ulicą Władysława Jagiełły i Mleczną w Brzegu [OR.IV.042.11.2019] Krystyna Rosół 2019-09-16 11:49:24
Oświadczenia majątkowe - rozpoczęcie zatrudnienia Kamila Rosińska 2019-09-13 13:11:15
Oświadczenia majątkowe - zakończenie zatrudnienia Kamila Rosińska 2019-09-13 13:09:14
Oświadczenia majatkowe Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika Kamila Rosińska 2019-09-11 15:08:13
Sesja Rady Miejskiej z dnia 2 września 2019 roku Katarzyna Zawistowska 2019-09-11 07:43:27
Sesja Rady Miejskiej z dnia 2 września 2019 roku Katarzyna Zawistowska 2019-09-11 07:40:42
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Katarzyna Zawistowska 2019-09-11 07:35:26
Obwieszczenia, uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-09-10 09:52:21
Obwieszczenia, uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-09-10 09:51:34
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 29 sierpnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania , wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (...) Kamila Rosińska 2019-09-10 09:49:30
Urząd Stanu Cywilnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-09 15:27:54
Straż Miejska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-09 15:26:53
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-09 15:22:36
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-09 15:15:47
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-09 15:10:32
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-09 14:34:51
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-09 14:34:16
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-09 14:32:50
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-09 14:23:59
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych [OR.IV.271.1.6.2019] Krystyna Rosół 2019-09-09 12:57:43
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi (...)projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/403/17 RMB z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu okr Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-09 12:21:42
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi (...)projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustale Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-09 12:20:54
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Katarzyna Zawistowska 2019-09-09 11:59:04
"Przebudowa ulicy Platanowej" [OR.IV.042.10.2019] Krystyna Rosół 2019-09-09 11:25:55
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Katarzyna Zawistowska 2019-09-09 11:17:47
Sesja Rady Miejskiej z dnia 8 sierpnia 2019 r Anna Polańska 2019-09-06 14:40:31
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-06 14:21:53
Biuro Oświaty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-06 14:15:40
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-06 14:14:06
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze-referent ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-06 13:09:29
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze-referent ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-06 13:07:04
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych [OR.IV.271.1.6.2019] Krystyna Rosół 2019-09-05 15:39:30
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury ,Sportu i Rekreacji Katarzyna Zawistowska 2019-09-05 13:08:15
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Katarzyna Zawistowska 2019-09-05 11:07:22
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Katarzyna Zawistowska 2019-09-05 11:06:23
Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r.- "Wyprawka szkolna" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-04 14:55:36
Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r.- "Wyprawka szkolna" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-04 14:55:16
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych [OR.IV.271.1.6.2019] Krystyna Rosół 2019-09-04 14:05:08
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych [OR.IV.271.1.6.2019] Krystyna Rosół 2019-09-04 14:03:00
"Przebudowa ulicy Platanowej" [OR.IV.042.10.2019] Krystyna Rosół 2019-09-03 12:55:23
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Katarzyna Zawistowska 2019-09-03 12:14:26
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Katarzyna Zawistowska 2019-09-03 12:05:36
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Katarzyna Zawistowska 2019-09-03 12:05:10
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-09-03 08:02:54
Oferta Pozakonkursowa - Profilaktyki alkoholowej tj. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn.:"Brzeg biega w trzeźwości - Bieg malucha 2019" Barbara Senecka 2019-09-02 13:20:54
OFERTY POZAKONKURSOWE NA 2019 ROK Barbara Senecka 2019-09-02 13:12:03
OFERTY POZAKONKURSOWE NA 2019 ROK Barbara Senecka 2019-09-02 12:32:26
Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Kościelnej na odcinku pomiędzy ulicą Władysława Jagiełły i Mleczną w Brzegu [OR.IV.042.11.2019] Krystyna Rosół 2019-08-30 13:40:27
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-Kierownik Biura Oświaty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-08-30 11:44:36
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-08-30 08:06:00
2019 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-08-29 14:25:01
„Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta w Brzegu oraz członków ich rodzin na lata 2019-2021” [OR.IV.271.1.4.2019] Krystyna Rosół 2019-08-26 12:50:20
„Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta w Brzegu oraz członków ich rodzin na lata 2019-2021” [OR.IV.271.1.4.2019] Krystyna Rosół 2019-08-26 12:48:08
„Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta w Brzegu oraz członków ich rodzin na lata 2019-2021” [OR.IV.271.1.4.2019] Krystyna Rosół 2019-08-26 12:47:23
Informacja Burmistrza Brzegu o złożonej modyfikacji wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-08-26 10:44:13
Informacja Burmistrza Brzegu o złozonej modyfikacji wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-08-26 10:43:47
Protokoły z sesji Rady Miejskeij 2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-08-26 09:37:42
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. ochrony środowiska i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2019-08-23 13:35:44
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zieleni w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2019-08-23 13:33:35
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zieleni w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2019-08-23 13:32:58
WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-08-22 13:01:38
WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-08-22 13:01:00
Obwieszczenia, uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-08-22 12:45:47
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.” - 4 części [OR.IV.271.1.5.2019] Krystyna Rosół 2019-08-21 11:22:58
Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-08-20 10:51:08
Oferta Pozakonkursowa - w zakresie promocji i ochrony zdrowia tj. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „To co kocham, zdrowie to podstawa” Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-08-14 11:44:31
2019 rok Anna Polańska 2019-08-14 11:20:01
2019 rok Anna Polańska 2019-08-14 11:19:00
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Dariusz Kałamuniak 2019-08-14 11:08:56
Obwieszczenia, uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-08-13 15:09:36
Zarządzenie Nr 631/2019 Burmistrza Brzegu z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów (...) Kamila Rosińska 2019-08-13 14:49:45
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2019-08-13 14:47:21
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2019-08-13 14:46:52
2019 rok Kamila Rosińska 2019-08-13 07:39:00
Obwieszczenia, uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-08-12 12:30:55
Obwieszczenia, uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-08-12 12:24:15
Obwieszczenia, uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-08-12 12:17:24
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Kamila Rosińska 2019-08-12 11:25:28
XI sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 8 sierpnia 2019 r Anna Polańska 2019-08-08 14:38:09
XI sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 8 sierpnia 2019 r Anna Polańska 2019-08-08 14:35:06
XI sesja Rady Miejskiej Brzegu Anna Polańska 2019-08-08 14:33:07
X sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1.08.2019 r. Anna Polańska 2019-08-08 14:29:40
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Anna Polańska 2019-08-08 14:19:01
2019 rok Anna Polańska 2019-08-08 14:14:09
Sesja Miejskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r Anna Polańska 2019-08-08 14:03:49
Sesja Miejskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r Anna Polańska 2019-08-08 13:56:12
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-08-08 10:27:07
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-08-08 10:25:17
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2018 - 2023) Kamila Rosińska 2019-08-08 09:11:02
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Polańska 2019-08-07 15:03:40
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Polańska 2019-08-07 15:00:21
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Polańska 2019-08-07 14:57:20
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Polańska 2019-08-07 14:55:04
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-08-06 13:59:31
„Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta w Brzegu oraz członków ich rodzin na lata 2019-2021” [OR.IV.271.1.4.2019] Krystyna Rosół 2019-08-06 12:46:53
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-08-06 10:19:06
Ogłoszenie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-08-05 14:12:45
Ogłoszenie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-08-05 14:12:10
Ogłoszenie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-08-05 14:11:52
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.” - 4 części [OR.IV.271.1.5.2019] Krystyna Rosół 2019-08-05 13:17:59
WYKAZ DECYZJI W SPRAWIE USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSCA NIEPRZEZNACZONEGO DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA Kamila Rosińska 2019-08-05 12:15:41
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Biurze Rady Miejskiej Kamila Rosińska 2019-08-02 13:37:50
Przeprowadzenie audytu zagospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Eurpoejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Kamila Rosińska 2019-08-02 09:39:02
Sekretarz Brzegu Kamila Rosińska 2019-08-01 15:03:00
Biuro Informatyki Kamila Rosińska 2019-08-01 13:33:58
Interpelacje międzysesyjne lipiec/sierpień 2019 Katarzyna Zawistowska 2019-08-01 13:31:00
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2019-08-01 13:30:28
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Kamila Rosińska 2019-08-01 13:27:51
Interpelacje międzysesyjne lipiec/sierpień 2019 Katarzyna Zawistowska 2019-08-01 13:24:25
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Katarzyna Zawistowska 2019-08-01 12:53:48
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Katarzyna Zawistowska 2019-08-01 12:52:36
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Katarzyna Zawistowska 2019-08-01 12:51:36
X sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1.08.2019 r. Katarzyna Zawistowska 2019-08-01 12:28:56
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury ,Sportu i Rekreacji Katarzyna Zawistowska 2019-08-01 11:58:56
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Katarzyna Zawistowska 2019-08-01 11:56:09
Oświadczenia majątkowe -2019 rok Kamila Rosińska 2019-08-01 10:25:12
Przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu uchwały określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnian Kamila Rosińska 2019-07-31 15:00:26
2019 rok Anna Polańska 2019-07-31 12:39:25
2019 rok Anna Polańska 2019-07-31 12:29:51
2019 rok Anna Polańska 2019-07-31 12:27:33
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Zawistowska 2019-07-30 14:26:17
2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-07-30 11:22:58
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-07-30 10:21:52
„Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta w Brzegu oraz członków ich rodzin na lata 2019-2021” [OR.IV.271.1.4.2019] Krystyna Rosół 2019-07-30 09:51:19
„Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta w Brzegu oraz członków ich rodzin na lata 2019-2021” [OR.IV.271.1.4.2019] Krystyna Rosół 2019-07-30 09:49:59
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2019-07-30 08:20:30
Biuro Oświaty Kamila Rosińska 2019-07-30 08:19:28
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2019-07-30 08:18:51
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Kamila Rosińska 2019-07-30 08:15:22
Straż Miejska Kamila Rosińska 2019-07-30 08:10:56
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2019-07-30 08:06:37
2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-07-29 13:46:56
Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r. Kamila Rosińska 2019-07-26 13:16:13
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zieleni w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2019-07-25 14:08:36
Skarbnik Brzegu Kamila Rosińska 2019-07-25 12:33:32
Sekretarz Brzegu Kamila Rosińska 2019-07-25 12:33:16
Zastępcy Burmistrza Kamila Rosińska 2019-07-25 12:32:51
Burmistrz Brzegu Kamila Rosińska 2019-07-25 12:32:16
2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-07-25 09:43:51
„Remont sali stropowej i sali lustrzanej w budynku Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” [OR.IV.042.9.2019] - IV postępowanie Krystyna Rosół 2019-07-19 13:58:03
„Remont sali stropowej i sali lustrzanej w budynku Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” [OR.IV.042.9.2019] - IV postępowanie Krystyna Rosół 2019-07-19 13:56:59
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Kamila Rosińska 2019-07-19 11:23:48
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Brzegu ul. Robotnicza 22. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-18 11:23:33
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Brzegu ul. Robotnicza 22. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-18 11:15:27
Złożenie wniosku o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub innych dokumentów dotyczących postępowania Krystyna Rosół 2019-07-16 08:53:19
Złożenie wniosku o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub innych dokumentów dotyczących postępowania Krystyna Rosół 2019-07-16 08:52:44
Przyjęcie wniosku i wydanie siwz lub innych dokumentów dotyczących postępowania Krystyna Rosół 2019-07-16 08:51:12
Plan kontroli na 2019 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-15 11:19:53
Załatwianie skarg i wniosków Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-12 10:41:15
Załatwianie skarg i wniosków Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-12 10:41:04
Udostępnienie informacji publicznej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-12 10:40:02
Udostępnienie informacji publicznej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-11 13:52:26
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby (... Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-11 10:56:29
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby (... Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-11 10:56:05
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby (... Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-11 10:55:36
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-11 10:44:14
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-11 10:43:05
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-11 10:41:48
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-11 10:40:21
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-11 10:38:47
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-11 10:37:20
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-11 10:36:58
„Remont sali stropowej i sali lustrzanej w budynku Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” [OR.IV.042.9.2019] - IV postępowanie Krystyna Rosół 2019-07-11 09:23:03
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizy Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-10 14:53:31
Uchwała w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-10 14:51:48
Dane podstawowe Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-10 11:58:49
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-10 11:54:39
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-10 11:54:22
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-10 10:34:17
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-10 10:33:12
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-10 10:29:00
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-10 10:23:34
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-10 10:22:15
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-10 10:17:06
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-10 10:16:08
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-10 10:08:43
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-10 10:06:50
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-10 07:57:32
Uchwała w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 14:36:34
Biuro Oświaty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 13:50:54
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:20:27
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:19:37
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:17:46
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:17:29
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:14:37
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:14:22
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:12:31
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:12:03
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:11:53
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:10:23
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:09:07
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:08:43
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:07:21
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:05:47
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:04:28
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:04:08
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 12:02:49
2019 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 11:54:22
2019 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 11:53:04
INSTYTUCJE KULTURY Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 11:48:25
INSTYTUCJE KULTURY Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 11:25:46
INSTYTUCJE KULTURY Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 10:41:27
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-09 07:16:04
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-08 12:50:38
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-08 12:49:35
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-08 12:48:48
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-08 12:39:14
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-08 12:33:13
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-08 12:32:21
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-08 12:30:49
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-08 12:22:29
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2018 - 2023) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-05 11:37:06
2019 rok Katarzyna Zawistowska 2019-07-04 14:24:59
Informacja Burmistrza Brzegu o złożonym wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegajacej na budowie zespołu budynków mieszkalnych(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-04 07:37:50
Formularze informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r. (zastosowanie gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku). Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-03 12:42:39
Formularze informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r. (zastosowanie gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku). Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-03 12:39:59
Formularze informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r. (zastosowanie gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku). Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-03 12:38:38
Formularze informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r. (zastosowanie gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku). Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-03 12:37:15
Formularze informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r. (zastosowanie gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku). Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-03 12:35:27
Formularze informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r. (zastosowanie gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku). Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-03 12:33:52
Formularze informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r. (zastosowanie gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku). Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-03 12:27:49
Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (UOŚ.II.6220.5.2019) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-02 09:42:39
WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-01 14:54:21
Odwołanie II ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w Brzegu Dariusz Kałamuniak 2019-07-01 14:07:24
Ogłoszenie o II ustnych przetargach ograniczonych na sprzedaż działek rolnych Dariusz Kałamuniak 2019-07-01 14:06:38
Kontrola w zakresie warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-01 13:55:47
Informacja Burmistrza Brzegu o złożonym wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegajacej na budowie zespołu budynków mieszkalnych(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-01 13:40:23
Informacja Burmistrza Brzegu o złożonym wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegajacej na budowie zespołu budynków mieszkalnych(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-01 13:38:32
Informacja Burmistrza Brzegu o złożonym wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegajacej na budowie zespołu budynków mieszkalnych(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-07-01 13:30:33
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Kamila Rosińska 2019-06-28 16:52:43
Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Sekcji Spraw Lokalowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-27 15:02:51
Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Sekcji Spraw Lokalowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-27 15:02:30
WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Kamila Rosińska 2019-06-27 13:30:32
Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Sekcji Spraw Lokalowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-25 14:58:59
Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Sekcji Spraw Lokalowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-25 14:58:05
Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Sekcji Spraw Lokalowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-25 14:57:42
Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Sekcji Spraw Lokalowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-25 14:57:22
Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Sekcji Spraw Lokalowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-25 14:57:10
Straż Miejska Kamila Rosińska 2019-06-24 16:13:54
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2019-06-24 16:12:48
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2019-06-24 16:11:15
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Kamila Rosińska 2019-06-24 16:08:17
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2019-06-24 16:07:08
Biuro Oświaty Kamila Rosińska 2019-06-24 16:02:09
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Kamila Rosińska 2019-06-24 15:59:11
Biuro Budżetu i Księgowości Kamila Rosińska 2019-06-24 15:57:20
Biuro Budownictwa i Inwestycji Kamila Rosińska 2019-06-24 15:53:51
Biuro Budownictwa i Inwestycji Kamila Rosińska 2019-06-24 15:52:22
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2019-06-24 14:44:27
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-21 12:20:17
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny (mandaty karno - kredytowe) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-21 12:14:21
2019 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-21 10:33:34
Obwieszczenie Burmistrza-udział społeczeństwa (UOŚ.II.6220.14.2019) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-19 10:55:21
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Anna Polańska 2019-06-18 14:13:47
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Anna Polańska 2019-06-18 14:12:36
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Anna Polańska 2019-06-18 14:11:25
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Anna Polańska 2019-06-18 14:09:28
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. ochrony środowiska i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2019-06-18 13:34:21
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2019-06-18 13:32:46
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Komendzie Straży Miejskiej Kamila Rosińska 2019-06-18 13:31:13
Wykaz raportów złożonych na etapie procedury wydawania decyzji środowiskowej Kamila Rosińska 2019-06-18 12:59:09
2019 rok Anna Polańska 2019-06-14 11:34:47
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (kadencja 2018-2023) Anna Polańska 2019-06-14 11:31:49
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-06-14 10:44:27
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Anna Polańska 2019-06-13 14:45:05
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2019-06-13 13:45:45
Kontrola dot. wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, wydawania zezwoleń w krajowym transporcie drogowym Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-13 11:52:06
Kontrola w zakresie warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-13 11:49:02
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Anna Polańska 2019-06-12 14:49:12
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Anna Polańska 2019-06-12 13:16:59
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury ,Sportu i Rekreacji Katarzyna Zawistowska 2019-06-12 11:55:09
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Katarzyna Zawistowska 2019-06-12 11:52:25
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Katarzyna Zawistowska 2019-06-12 11:35:17
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury ,Sportu i Rekreacji Katarzyna Zawistowska 2019-06-12 11:25:27
2019 Katarzyna Zawistowska 2019-06-12 10:29:31
Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Sekcji Spraw Lokalowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-11 13:19:44
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-11 13:19:04
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2018 - 2023) Kamila Rosińska 2019-06-10 14:16:53
2019 rok Kamila Rosińska 2019-06-10 12:44:06
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny (mandaty karno - kredytowe) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 12:06:34
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny (mandaty karno - kredytowe) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:45:31
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny (mandaty karno - kredytowe) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:45:19
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości od pozostałych opłat niepodatkowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:23:19
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości od pozostałych opłat niepodatkowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:23:09
Wydawanie zaświadczeń o stanie zadłużenia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:21:35
Zwroty nadpłat niepodatkowych oraz zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:17:30
Zwroty nadpłat niepodatkowych oraz zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:17:21
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny (mandaty karno - kredytowe) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:16:26
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny (mandaty karno - kredytowe) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:16:18
Przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych oraz budżetu państwa Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:14:47
Przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych oraz budżetu państwa Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:14:30
Uzyskanie faktur VAT z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży usług związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz pozostałej sprzedaży majątku gmi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:13:36
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:12:40
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:12:30
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:08:02
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:07:49
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:07:15
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-06-10 11:03:25
Wykaz nieruchomości - lokali biurowych przeznaczonych do oddania w najem Kamila Rosińska 2019-06-07 13:10:23
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2019-06-06 14:10:34
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŁAWNIKÓW na Kadencję 2020-2023 Anna Polańska 2019-06-06 07:45:34
Ogłoszenie o II ustnych przetargach ograniczonych na sprzedaż działek rolnych Małgorzta Florek 2019-06-04 15:19:23
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŁAWNIKÓW na Kadencję 2020-2023 Anna Polańska 2019-06-04 12:58:29
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Brzeg na lata 2019-2034" Kamila Rosińska 2019-06-04 12:39:57
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Brzeg na lata 2019-2034" Kamila Rosińska 2019-06-04 12:39:34
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŁAWNIKÓW Anna Polańska 2019-06-04 12:23:56
Biuro Podatków i Opłat Kamila Rosińska 2019-06-04 09:26:00
Biuro Podatków i Opłat Kamila Rosińska 2019-06-04 09:24:34
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2019-05-30 13:00:37
Harmonogram posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu i dyżurów na 2019 r. Kamila Rosińska 2019-05-30 12:42:05
Harmonogram posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu i dyżurów na 2019 r. Kamila Rosińska 2019-05-30 12:40:53
Harmonogram posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu i dyżurów na 2019 r. Kamila Rosińska 2019-05-30 12:33:26
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Festiwal Tanga Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-29 14:39:48
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Brzegu ul. Robotnicza 22. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-29 14:26:46
Oświadczenia majatkowe Burmistrza Kamila Rosińska 2019-05-29 13:44:04
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu dotycząca udziału w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Brzeg za rok 2018” Anna Polańska 2019-05-29 10:47:20
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. ochrony środowiska i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-29 10:42:58
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. ochrony środowiska i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-29 10:42:42
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu dotycząca udziału w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Brzeg za rok 2018” Anna Polańska 2019-05-29 10:42:32
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zieleni w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-29 10:41:12
2019 rok Anna Polańska 2019-05-27 10:03:19
Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - Aplikant w Komendzie Straży Miejskiej Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-24 15:02:05
OTWARTY KONKURS OFERT na organizację półkolonii letnich /wypoczynku letniego w formie wyjazdowej - w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-23 14:59:01
OTWARTY KONKURS OFERT na organizację półkolonii letnich /wypoczynku letniego w formie wyjazdowej - w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-23 14:37:32
OTWARTY KONKURS OFERT na organizację półkolonii letnich /wypoczynku letniego w formie wyjazdowej - w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-23 14:34:03
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-23 11:10:25
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-23 11:09:58
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-21 12:34:39
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-21 12:33:16
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-21 12:32:53
"Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 4" - etap I. [OR.IV.271.1.3.2019] Krystyna Rosół 2019-05-21 11:15:28
"Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 1" - etap I. [OR.IV.271.1.2.2019] Krystyna Rosół 2019-05-21 10:39:21
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-21 08:20:52
„Brzeg, Ratusz, XIV - XVIII w., odtworzenie kompozycji wnętrz Sali Rajców, skarbca oraz czternastowiecznej sali w wieży” w ramach zadania budżetowego pn.: „Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz got Krystyna Rosół 2019-05-20 16:07:21
2019 rok Anna Polańska 2019-05-17 14:42:24
Protokoły z sesji Rady Miejskiej (kadencja 2018-2023) Anna Polańska 2019-05-17 14:25:46
Protokoły z sesji Rady Miejskeij 2019 rok Anna Polańska 2019-05-17 14:23:05
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-17 14:21:36
Protokoły z sesji Rady Miejskiej (kadencja 2018-2023) Anna Polańska 2019-05-17 14:19:36
Uchwały z sesji Rady Miejskiej 2019 rok Anna Polańska 2019-05-16 14:30:59
2019 rok Anna Polańska 2019-05-16 14:26:10
rok 2019 Anna Polańska 2019-05-16 14:21:26
rok 2019 Anna Polańska 2019-05-16 14:18:49
2019 rok Anna Polańska 2019-05-16 14:10:34
rok 2019 Anna Polańska 2019-05-16 14:05:42
2019 rok Anna Polańska 2019-05-16 13:28:57
Informacje Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Opolu oraz Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu Kamila Rosińska 2019-05-15 07:49:14
Uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-05-15 07:48:14
Informacje Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Opolu Kamila Rosińska 2019-05-15 07:48:02
Uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-05-15 07:44:22
Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego zawierające informacje o środowisku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-14 14:55:20
Biuro Budżetu i Księgowości Kamila Rosińska 2019-05-14 14:11:14
Biuro Budżetu i Księgowości Kamila Rosińska 2019-05-14 14:09:45
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2019-05-14 14:03:06
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2018 - 2023) Kamila Rosińska 2019-05-14 08:06:45
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2018 - 2023) Kamila Rosińska 2019-05-14 08:02:49
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2018 - 2023) Kamila Rosińska 2019-05-14 08:01:44
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Kamila Rosińska 2019-05-14 07:52:27
2019 rok Anna Polańska 2019-05-13 13:38:55
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Dariusz Kałamuniak 2019-05-13 12:59:00
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Dariusz Kałamuniak 2019-05-13 12:44:54
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Dariusz Kałamuniak 2019-05-13 12:39:06
Terminy posiedzeń i szkoleń obwodowych komisji wyborczych Kamila Rosińska 2019-05-11 14:17:46
RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018 Kamila Rosińska 2019-05-11 13:41:54
Terminy spotkań i szkoleń obwodowych komisji wyborczych Kamila Rosińska 2019-05-11 09:01:19
Terminy spotkań i szkoleń obwodowych komisji wyborczych Kamila Rosińska 2019-05-11 08:57:51
Terminy spotkań i szkoleń obwodowych komisji wyborczych Kamila Rosińska 2019-05-11 08:52:46
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Biurze Podatków i Opłat Kamila Rosińska 2019-05-10 11:45:09
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości oraz egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Biurze Podatków i Opłat Kamila Rosińska 2019-05-10 11:43:18
"Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 4" - etap I. [OR.IV.271.1.3.2019] Krystyna Rosół 2019-05-10 11:34:03
"Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 1" - etap I. [OR.IV.271.1.2.2019] Krystyna Rosół 2019-05-10 11:32:52
Informacja Burmistrza Brzegu o złożonym wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych trzyklatkowych (...) Kamila Rosińska 2019-05-10 08:20:28
Informacja Burmistrza Brzegu o złożonym wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wrocławski Kamila Rosińska 2019-05-10 08:12:38
Mapa poglądowa obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-09 13:24:31
Uchwała Nr VII/85/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-09 13:22:07
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-09 13:21:56
Mapa poglądowa obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-05-09 13:13:48
Kwestionariusz osobowy Kamila Rosińska 2019-05-09 09:57:13
Kwestionariusz osobowy Kamila Rosińska 2019-05-09 09:57:02
Uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-05-09 08:01:31
Uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-05-07 08:26:43
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Kamila Rosińska 2019-05-06 14:36:25
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Kamila Rosińska 2019-05-06 13:44:37
„Brzeg, Ratusz, XIV - XVIII w., odtworzenie kompozycji wnętrz Sali Rajców, skarbca oraz czternastowiecznej sali w wieży” w ramach zadania budżetowego pn.: „Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz got Krystyna Rosół 2019-05-06 11:25:20
VIII sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25.04.2019 r. Anna Polańska 2019-04-30 14:33:02
VIII sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25.04.2019 r. Anna Polańska 2019-04-30 14:26:20
VIII sesja Rady Miejskiej Brzegu Anna Polańska 2019-04-30 14:21:08
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2019-04-30 14:18:06
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2019-04-30 14:15:35
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2019-04-30 13:30:57
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Kamila Rosińska 2019-04-30 13:26:18
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2019-04-30 12:59:42
rok 2019 Anna Polańska 2019-04-30 12:53:44
rok 2019 Anna Polańska 2019-04-30 12:41:45
2019 rok Anna Polańska 2019-04-30 10:38:55
Wykazy osób prawnych i fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń (...) Kamila Rosińska 2019-04-29 14:52:28
„Remont sali stropowej i sali lustrzanej w budynku Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” [OR.IV.042.7.2019] - III postępowanie Krystyna Rosół 2019-04-29 13:55:04
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Kamila Rosińska 2019-04-29 13:08:23
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Kamila Rosińska 2019-04-29 12:56:22
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Kamila Rosińska 2019-04-29 11:05:25
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2019-04-29 11:00:53
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Komendzie Straży Miejskiej Kamila Rosińska 2019-04-29 10:50:38
Uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-04-29 10:36:36
Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-04-26 14:56:55
SPRAWOZDANIA FINANSOWE Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-04-26 14:37:46
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-04-26 14:21:38
Ogłoszenie naboru uzupełniającego Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 5, Przedszkola Publicznego Nr 8 i Przedszkola Publicznego Nr 11 na rok szkolny 2019/2020 Kamila Rosińska 2019-04-25 11:06:56
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Kamila Rosińska 2019-04-25 09:00:34
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2019-04-24 10:45:50
Straż Miejska Kamila Rosińska 2019-04-19 13:15:49
Straż Miejska Kamila Rosińska 2019-04-19 13:03:39
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2019-04-19 13:01:05
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2019-04-19 12:59:02
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Kamila Rosińska 2019-04-19 12:56:28
Biuro Podatków i Opłat Kamila Rosińska 2019-04-19 12:53:19
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2019-04-19 12:51:07
Biuro Budżetu i Księgowości Kamila Rosińska 2019-04-19 12:48:29
Biuro Budownictwa i Inwestycji Kamila Rosińska 2019-04-19 12:45:11
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Kamila Rosińska 2019-04-19 12:18:47
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-04-19 11:59:15
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2019-04-19 10:36:23
2019 rok Anna Polańska 2019-04-18 13:01:30
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 18 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondenc Kamila Rosińska 2019-04-18 12:10:11
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2019-04-18 12:03:46
Otwarty Konkurs ofert pn:„Prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla osób używających ryzykownie, szkodliwie, uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków(...) Kamila Rosińska 2019-04-18 09:27:48
Otwarty Konkurs ofert pn:„Prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla osób używających ryzykownie, szkodliwie, uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków(...) Kamila Rosińska 2019-04-18 09:25:08
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2019-04-17 11:22:09
OCHRONA ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2019-04-17 11:20:53
Uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-04-17 09:25:00
Uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-04-17 09:23:20
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-04-16 14:03:34
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-04-16 13:59:38
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-04-16 13:54:27
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-04-16 13:53:31
Pomiar satysfakcji klientów urzędu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-04-16 09:45:48
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Kamila Rosińska 2019-04-15 12:11:33
Uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-04-12 08:01:13
Uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-04-12 08:00:52
Uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-04-12 08:00:19
Uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-04-12 07:59:01
Uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego Kamila Rosińska 2019-04-12 07:58:34
Uchwały i informacje PKW Kamila Rosińska 2019-04-12 07:49:31
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2018 rok Kamila Rosińska 2019-04-11 10:36:40
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-04-11 09:58:22
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-04-11 09:56:03
Audyt Kamila Rosińska 2019-04-10 14:07:54
Informacja o przetwarzaniu danych Kamila Rosińska 2019-04-10 13:16:56
„Remont sali stropowej i sali lustrzanej w budynku Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” [OR.IV.042.7.2019] - III postępowanie Krystyna Rosół 2019-04-10 09:23:51
Uchwały z sesji Rady Miejskiej 2019 rok Anna Polańska 2019-04-09 14:12:13
rok 2019 Anna Polańska 2019-04-09 14:01:46
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-04-09 11:48:16
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-04-09 11:42:29
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-04-09 11:40:40
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-04-08 14:13:16
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-04-08 14:11:47
„Brzeg, Ratusz, XIV - XVIII w., odtworzenie kompozycji wnętrz Sali Rajców, skarbca oraz czternastowiecznej sali w wieży” w ramach zadania budżetowego pn.: „Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz got Krystyna Rosół 2019-04-08 12:36:35
„Brzeg, Ratusz, XIV - XVIII w., odtworzenie kompozycji wnętrz Sali Rajców, skarbca oraz czternastowiecznej sali w wieży” w ramach zadania budżetowego pn.: „Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz got Krystyna Rosół 2019-04-08 12:35:52
„Brzeg, Ratusz, XIV - XVIII w., odtworzenie kompozycji wnętrz Sali Rajców, skarbca oraz czternastowiecznej sali w wieży” w ramach zadania budżetowego pn.: „Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz got Krystyna Rosół 2019-04-08 12:35:18
„Brzeg, Ratusz, XIV - XVIII w., odtworzenie kompozycji wnętrz Sali Rajców, skarbca oraz czternastowiecznej sali w wieży” w ramach zadania budżetowego pn.: „Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz got Krystyna Rosół 2019-04-08 12:33:55
Uchwały i informacje PKW Kamila Rosińska 2019-04-05 09:06:48
Uchwały i informacje PKW Kamila Rosińska 2019-04-05 09:06:11
Uchwały i informacje PKW Kamila Rosińska 2019-04-05 09:05:44
Uchwały i informacje PKW Kamila Rosińska 2019-04-05 09:05:01
Uchwały i informacje PKW Kamila Rosińska 2019-04-05 09:04:31
Uchwały i informacje PKW Kamila Rosińska 2019-04-05 09:03:38
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2018 - 2023) Kamila Rosińska 2019-04-05 08:54:44
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Anna Polańska 2019-04-04 15:17:51
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-04-04 10:37:41
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Katarzyna Zawistowska 2019-04-03 13:26:59
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Katarzyna Zawistowska 2019-04-03 13:26:43
„Brzeg, Ratusz, XIV - XVIII w., odtworzenie kompozycji wnętrz Sali Rajców, skarbca oraz czternastowiecznej sali w wieży” w ramach zadania budżetowego pn.: „Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz got Krystyna Rosół 2019-04-02 12:05:02
„Brzeg, Ratusz, XIV - XVIII w., odtworzenie kompozycji wnętrz Sali Rajców, skarbca oraz czternastowiecznej sali w wieży” w ramach zadania budżetowego pn.: „Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz got Krystyna Rosół 2019-04-02 12:03:43
Informacja Burmistrza Brzegu o złożonym wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wrocławski Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-04-02 10:13:53
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-04-02 08:50:16
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne: „Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego 24a” [OR.IV.271.1.1.2019] Krystyna Rosół 2019-04-01 13:49:44
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-04-01 12:47:38
Biuro Oświaty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-03-29 15:07:08
Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r.-"Wyprawka szkolna" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-03-29 15:05:42
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-03-29 11:26:32
Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Barbara Senecka 2019-03-29 08:25:03
Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2019 Barbara Senecka 2019-03-29 08:23:48
Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Kamila Rosińska 2019-03-29 08:11:31
Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 2010 - 2015 Kamila Rosińska 2019-03-28 15:12:06
Informacja o stanie mienia komunalnego Dariusz Kałamuniak 2019-03-28 13:52:46
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-03-28 12:35:11
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-03-28 12:34:07
Protokoły z sesji Rady Miejskeij 2019 rok Anna Polańska 2019-03-28 08:48:30
2019 rok Anna Polańska 2019-03-28 08:43:18
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Kamila Rosińska 2019-03-26 08:46:44
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Kamila Rosińska 2019-03-25 08:18:31
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - 2012 rok Kamila Rosińska 2019-03-25 08:17:26
Oświadczenia majątkowe- 2012 rok Kamila Rosińska 2019-03-25 08:16:23
Początek Kadencji Anna Polańska 2019-03-22 14:12:53
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-03-22 12:22:11
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego po nazwą: „Prowadzenie Punktu Poradnictwa Rodzinnego skierowanego do brzeskich rodzin z problemami alkoholowymi i innymi substancjami (...) Kamila Rosińska 2019-03-22 10:17:42
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego po nazwą: „Prowadzenie Punktu Poradnictwa Rodzinnego skierowanego do brzeskich rodzin z problemami alkoholowymi i innymi substancjami (...) Kamila Rosińska 2019-03-22 10:15:37
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego po nazwą: „Prowadzenie Punktu Poradnictwa Rodzinnego skierowanego do brzeskich rodzin z problemami alkoholowymi i innymi substancjami (...) Kamila Rosińska 2019-03-22 10:14:20
„Remont sali stropowej i sali lustrzanej w budynku Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej ” [OR.IV.042.5.2019] Krystyna Rosół 2019-03-20 15:07:34
2019 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-03-20 14:38:44
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Kamila Rosińska 2019-03-20 14:38:19
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2019-03-20 11:41:26
„Remont sali stropowej i sali lustrzanej w budynku Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej ” [OR.IV.042.5.2019] Krystyna Rosół 2019-03-20 10:46:02
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Kamila Rosińska 2019-03-19 13:18:00
Obwieszczenie dotyczące wiosennej deratyzacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-03-19 11:37:28
Oferta Pozakonkursowa - w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-03-19 10:23:56
Oferta Pozakonkursowa - w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-03-19 10:23:20
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-03-14 14:01:26
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-03-14 13:41:53
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne: „Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego 24a” [OR.IV.271.1.1.2019] Krystyna Rosół 2019-03-14 12:01:24
Kwestionariusz osobowy Kamila Rosińska 2019-03-14 10:39:26
Złożenie wniosku na dowód osobisty Kamila Rosińska 2019-03-13 14:26:13
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Budżetu i Księgowości Kamila Rosińska 2019-03-13 14:20:52
Złożenie wniosku na dowód osobisty Kamila Rosińska 2019-03-13 14:07:07
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu „Tęczowy Świat” w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-03-13 13:42:27
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu „Tęczowy Świat” w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-03-13 13:40:39
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2019-03-13 11:48:14
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2019-03-13 11:44:59
Otwarty Konkurs ofert pn:„Prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla osób używających ryzykownie, szkodliwie, uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-03-12 09:59:14
Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-03-12 09:54:33
Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-03-12 09:53:37
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne: „Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego 24a” [OR.IV.271.1.1.2019] Krystyna Rosół 2019-03-11 16:09:48
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne: „Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego 24a” [OR.IV.271.1.1.2019] Krystyna Rosół 2019-03-11 16:06:58
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne: „Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego 24a” [OR.IV.271.1.1.2019] Krystyna Rosół 2019-03-11 16:04:50
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne: „Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego 24a” [OR.IV.271.1.1.2019] Krystyna Rosół 2019-03-11 16:03:50
2019 rok Anna Polańska 2019-03-07 11:52:52
2019 rok Anna Polańska 2019-03-07 11:50:43
2019 rok Anna Polańska 2019-03-06 13:23:07
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2018 - 2023) Kamila Rosińska 2019-03-06 12:34:00
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2019-03-06 12:13:02
Uchwały i informacje PKW Kamila Rosińska 2019-03-05 08:42:19
Uchwały i informacje PKW Kamila Rosińska 2019-03-05 08:37:47
Uchwały i informacje PKW Kamila Rosińska 2019-03-05 08:36:05
Uchwały i informacje PKW Kamila Rosińska 2019-03-05 08:35:03
Uchwały i informacje PKW Kamila Rosińska 2019-03-05 08:34:31
Informacje PKW Kamila Rosińska 2019-03-05 08:32:25
rok 2019 Anna Polańska 2019-03-01 14:52:09
rok 2019 Anna Polańska 2019-03-01 14:25:24
rok 2019 Anna Polańska 2019-03-01 14:07:31
Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Brzegu z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczyc Kamila Rosińska 2019-03-01 13:09:03
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki Kamila Rosińska 2019-03-01 12:55:22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki Kamila Rosińska 2019-03-01 12:52:46
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki Kamila Rosińska 2019-03-01 12:45:19
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. kadr i płac w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Brzegu Kamila Rosińska 2019-03-01 10:27:09
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. kadr i płac w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Brzegu Kamila Rosińska 2019-03-01 10:25:03
Informacje PKW Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-28 14:55:35
Informacje PKW Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-28 14:49:51
„Remont sali stropowej i sali lustrzanej w budynku Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej ” [OR.IV.042.4.2019] Krystyna Rosół 2019-02-28 14:15:47
„Remont sali stropowej i sali lustrzanej w budynku Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej ” [OR.IV.042.4.2019] Krystyna Rosół 2019-02-28 10:15:18
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-28 09:15:39
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-28 09:14:59
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-27 14:48:12
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-27 14:47:36
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2019-02-27 11:54:06
OGłOSZENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE- KIEROWNIK BIURA PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-26 13:24:33
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby fizyczne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-25 13:17:05
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Anna Polańska 2019-02-22 12:15:11
rok 2019 Anna Polańska 2019-02-22 12:10:11
2019 rok Anna Polańska 2019-02-22 11:38:42
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1". [OR.IV.042.3.2019] Krystyna Rosół 2019-02-22 11:12:08
"Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego" [OR.IV.042.2.2019] Krystyna Rosół 2019-02-22 10:56:21
"Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego" [OR.IV.042.2.2019] Krystyna Rosół 2019-02-22 10:55:24
"Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego" [OR.IV.042.2.2019] Krystyna Rosół 2019-02-22 10:54:43
„Remont elewacji oraz remont nawierzchni dziedzińca Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej ” [OR.IV.042.1.2019] Krystyna Rosół 2019-02-22 10:33:00
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-02-21 09:06:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-02-21 09:03:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-02-21 09:01:17
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2019-02-21 08:13:53
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Kamila Rosińska 2019-02-20 13:41:20
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Kamila Rosińska 2019-02-20 13:39:06
Biuro Oświaty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-20 13:06:51
Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne: Wieczory Liszowskie w Brzegu w okresie marzec-maj 2019 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-15 13:49:27
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-02-15 12:14:24
Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-15 12:08:12
Biuro Budownictwa i Inwestycji Kamila Rosińska 2019-02-15 12:07:47
Biuro Podatków i Opłat Kamila Rosińska 2019-02-15 11:48:29
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2018 Anna Polańska 2019-02-15 11:41:36
OTWARTY KONKURS OFERT w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie profilaktyki terapii i rehabilitacji uzależnień,(...)na dwa zadania(...) Kamila Rosińska 2019-02-14 14:17:05
OTWARTY KONKURS OFERT w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie profilaktyki terapii i rehabilitacji uzależnień,(...)na dwa zadania(...) Kamila Rosińska 2019-02-14 14:14:01
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego po nazwą: „Prowadzenie Punktu Poradnictwa Rodzinnego skierowanego do brzeskich rodzin z problemami alkoholowymi i innymi substancjami psychoakty Kamila Rosińska 2019-02-14 13:50:51
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Anna Polańska 2019-02-13 13:58:56
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Anna Polańska 2019-02-13 13:57:52
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2019-02-13 12:26:52
Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych Kamila Rosińska 2019-02-13 12:13:17
Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych Kamila Rosińska 2019-02-13 12:13:03
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby prawne Kamila Rosińska 2019-02-13 10:55:41
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, stwierdzającego że wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego,oraz wydawanie (...) Kamila Rosińska 2019-02-13 10:51:32
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, stwierdzającego że wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego,oraz wydawanie (...) Kamila Rosińska 2019-02-13 10:50:01
Opodatkowanie podatkiem rolnym osób fizycznych i prawnych Kamila Rosińska 2019-02-13 09:49:36
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Budżetu i Księgowości Kamila Rosińska 2019-02-13 09:29:49
Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych Kamila Rosińska 2019-02-12 15:08:22
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby fizyczne Kamila Rosińska 2019-02-12 15:04:29
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby fizyczne Kamila Rosińska 2019-02-12 15:03:31
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości, odroczenie terminów płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatkach i opłatach lokalnych dla osób fizycznych Kamila Rosińska 2019-02-12 14:58:25
Kontrola problemowa wybranych zagadnień gospodarki finansowej Gminy Brzeg za lata 2015-2018 Kamila Rosińska 2019-02-12 12:39:55
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1". [OR.IV.042.3.2019] Krystyna Rosół 2019-02-12 11:43:51
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Anna Polańska 2019-02-11 15:39:11
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty z wniosków składanych przez osoby prawne oraz (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-11 15:31:55
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty z wniosków składanych przez osoby prawne oraz (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-11 15:31:38
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego przy ulicy Błonie Dariusz Kałamuniak 2019-02-11 08:51:32
Redakcja Biuletynu Kamila Rosińska 2019-02-11 08:46:59
Biuro Oświaty Kamila Rosińska 2019-02-11 08:39:37
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1". [OR.IV.042.3.2019] Krystyna Rosół 2019-02-08 14:06:25
Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.01.2019 rok Anna Polańska 2019-02-08 10:35:41
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1". [OR.IV.042.3.2019] Krystyna Rosół 2019-02-07 15:23:42
Uchwała Nr 749/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2019-02-07 13:59:49
Uchwała Nr 749/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2019-02-07 13:59:17
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-02-07 11:52:32
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-02-07 11:36:22
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-02-07 10:57:36
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-02-07 10:56:53
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-02-07 10:56:01
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-02-07 10:53:50
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-02-07 10:46:52
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-02-07 10:25:56
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-02-07 10:25:36
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-02-07 10:14:59
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-02-07 09:59:50
Kontrola z zakresu realizacji zadania wyboru ławników Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-07 09:46:48
Kontrola z zakresu oceny sposobu przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-06 14:34:39
Przeprowadzenie konsultacji (...) w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2019-02-06 14:18:05
Przeprowadzenie konsultacji (...) w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2019-02-06 14:17:17
Przeprowadzenie konsultacji (...) w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2019-02-06 14:14:56
Kontrola dotyczącas ustalenia zasad i warunków przyjmowania dzieci do publicznych placówek wychowania przedszkolnego(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-06 14:12:58
Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Brzeguw przedmiocie przestrzegania przepisów(...) Kamila Rosińska 2019-02-06 13:53:28
Przeprowadzenie konsultacji (...) w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkołych prowadzonych przez Gminę Brzeg Kamila Rosińska 2019-02-06 13:48:26
Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Brzeguw przedmiocie przestrzegania przepisów(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-06 13:27:56
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2019-02-06 12:12:45
Urząd Stanu Cywilnego Kamila Rosińska 2019-02-06 12:11:29
Biuro Oświaty Kamila Rosińska 2019-02-06 12:04:30
Biuro Oświaty Kamila Rosińska 2019-02-06 11:35:19
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2019-02-06 11:03:07
Petycja z dnia 08.11.2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-05 14:45:21
Petycja z dnia 08.11.2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-02-05 13:44:14
rok 2018 Anna Polańska 2019-02-05 13:07:19
rok 2018 Anna Polańska 2019-02-05 12:58:40
rok 2019 Anna Polańska 2019-02-05 12:34:58
rok 2019 Anna Polańska 2019-02-05 10:48:26
rok 2019 Anna Polańska 2019-02-05 10:47:12
V sesja Rady Miejskiej z dnia 31.01.2019 r. Anna Polańska 2019-02-05 10:39:48
V sesja Rady Miejskiej z dnia 31.01.2019 r. Anna Polańska 2019-02-05 10:39:28
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR DS. PRAWNO-ADMINISTRACYJNYCH W BIURZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM Kamila Rosińska 2019-02-04 14:57:17
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W BIURZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM Kamila Rosińska 2019-02-04 14:56:01
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1". [OR.IV.042.3.2019] Krystyna Rosół 2019-02-04 14:32:37
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji Kamila Rosińska 2019-02-04 11:04:07
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego po nazwą: „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” Kamila Rosińska 2019-02-01 15:09:47
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego po nazwą: „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” Kamila Rosińska 2019-02-01 15:08:54
„Remont elewacji oraz remont nawierzchni dziedzińca Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej ” [OR.IV.042.1.2019] Krystyna Rosół 2019-02-01 13:05:15
"Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego" [OR.IV.042.2.2019] Krystyna Rosół 2019-02-01 10:34:44
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-02-01 07:33:34
Konkurs ofert na organizację imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2019 roku Kamila Rosińska 2019-01-31 14:50:17
Konkurs ofert na organizację imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2019 roku Kamila Rosińska 2019-01-31 14:47:49
Kryteria, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów przy naborze do przedszkola w roku szkolnym 2019-2020 Kamila Rosińska 2019-01-31 14:41:33
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do brzeskich przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020 Kamila Rosińska 2019-01-31 14:34:34
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady (kadencja 2018-2023) Anna Polańska 2019-01-31 09:25:23
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady (kadencja 2018-2023) Anna Polańska 2019-01-31 09:18:20
grudzień 2018 rok Anna Polańska 2019-01-30 14:07:17
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1". [OR.IV.042.3.2019] Krystyna Rosół 2019-01-29 14:56:13
"Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego" [OR.IV.042.2.2019] Krystyna Rosół 2019-01-29 13:55:02
"Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego" [OR.IV.042.2.2019] Krystyna Rosół 2019-01-29 13:52:31
"Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego" [OR.IV.042.2.2019] Krystyna Rosół 2019-01-29 13:51:29
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-01-29 10:52:55
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-01-29 10:37:09
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Anna Polańska 2019-01-29 10:31:18
Straż Miejska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-29 10:11:12
Wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym drogi gminnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-29 10:08:31
Wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym drogi gminnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-29 10:08:18
Wydanie zezwolenia na zajęcie - rozkop pasa drogowego drogi gminnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-29 10:06:45
Wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w pasie drogowym drogi gminnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-29 10:04:35
Wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w pasie drogowym drogi gminnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-29 10:04:27
Wydanie zezwolenia na lokalizację i budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-29 10:02:33
Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w drodze gminnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-29 09:48:35
Zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, na czas usuwania awarii Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-29 09:44:09
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności tj. przy organizowaniu tymczasowego stoiska handlowego (handel okazjonalny) w pasie drogowym drogi gminnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-29 09:08:37
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności tj. przy organizowaniu tymczasowego stoiska handlowego (handel okazjonalny) w pasie drogowym drogi gminnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-29 09:04:46
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności tj. przy organizowaniu tymczasowego stoiska handlowego (handel okazjonalny) w pasie drogowym drogi gminnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-29 09:04:33
Zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, na czas usuwania awarii Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-29 09:00:39
Konkurs ofert na organizację imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2019 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-28 13:07:00
Konkurs ofert na organizację imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2019 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-28 13:04:38
Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-28 08:38:21
„Remont elewacji oraz remont nawierzchni dziedzińca Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej ” [OR.IV.042.1.2019] Krystyna Rosół 2019-01-25 15:44:55
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku Kamila Rosińska 2019-01-25 14:00:18
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku Kamila Rosińska 2019-01-25 13:59:36
„Remont elewacji oraz remont nawierzchni dziedzińca Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej ” [OR.IV.042.1.2019] Krystyna Rosół 2019-01-25 12:20:26
„Remont elewacji oraz remont nawierzchni dziedzińca Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej ” [OR.IV.042.1.2019] Krystyna Rosół 2019-01-25 12:19:31
"Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego" [OR.IV.042.2.2019] Krystyna Rosół 2019-01-24 15:24:49
"Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego" [OR.IV.042.2.2019] Krystyna Rosół 2019-01-24 15:22:35
"Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego" [OR.IV.042.2.2019] Krystyna Rosół 2019-01-24 15:19:14
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-01-24 14:18:46
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-01-24 14:16:10
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-23 14:47:05
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2019-01-23 14:26:10
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2019-01-23 14:15:45
Biuro Rady Miejskiej Kamila Rosińska 2019-01-23 14:12:19
Biuro Podatków i Opłat Kamila Rosińska 2019-01-23 14:11:33
Biuro Budżetu i Księgowości Kamila Rosińska 2019-01-23 14:10:26
OGŁOSZENIE NABORU NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: INSPEKTOR W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-23 14:10:06
Biuro Oświaty Kamila Rosińska 2019-01-23 14:09:44
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-23 14:09:22
OGŁASZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE BUDOWNICWA I INWESTYCJI Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-23 14:08:29
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2018 - 2023) Kamila Rosińska 2019-01-22 13:28:42
grudzień 2018 rok Ewa Miller 2019-01-22 10:13:31
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg położonych przy ulicy Malinowej przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego Dariusz Kałamuniak 2019-01-21 10:00:31
Otwarty konkurs ofert na organizację Ferii Zimowych/półkolinii/zimowiska- w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-18 14:55:19
Otwarty konkurs ofert na organizację Ferii Zimowych/półkolinii/zimowiska- w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-18 14:54:06
„Remont elewacji oraz remont nawierzchni dziedzińca Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej ” [OR.IV.042.1.2019] Krystyna Rosół 2019-01-17 14:41:16
„Remont elewacji oraz remont nawierzchni dziedzińca Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej ” [OR.IV.042.1.2019] Krystyna Rosół 2019-01-16 14:27:20
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. kadr i płac w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-16 14:14:45
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku Kamila Rosińska 2019-01-16 13:13:59
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku Kamila Rosińska 2019-01-16 13:12:57
Przeprowadzenie konsultacji (...) w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli (...) Kamila Rosińska 2019-01-16 12:57:13
Przeprowadzenie konsultacji (...) w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych p Kamila Rosińska 2019-01-16 12:56:29
Przeprowadzenie konsultacji (...) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg (...) Kamila Rosińska 2019-01-16 12:56:07
Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-15 14:34:37
Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-15 14:34:21
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2019 r.” (OR.IV.271.1.19.2018) Małgorzta Florek 2019-01-14 12:58:45
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2019 r.” (OR.IV.271.1.19.2018) Małgorzta Florek 2019-01-14 12:58:17
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2019 r.” (OR.IV.271.1.19.2018) Małgorzta Florek 2019-01-14 12:57:26
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2019 r.” (OR.IV.271.1.19.2018) Małgorzta Florek 2019-01-14 12:57:02
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2019 r.” (OR.IV.271.1.19.2018) Małgorzta Florek 2019-01-14 12:56:03
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-01-14 12:05:10
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-01-14 12:03:04
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Mariola Jasińska 2019-01-14 11:57:45
Oświadczenia majątkowe na zakończenie zatrudnienia Kamila Rosińska 2019-01-14 11:25:12
Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu Kamila Rosińska 2019-01-14 11:23:19
Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu Kamila Rosińska 2019-01-14 10:44:56
Protokół z Komisji ZSSiR z 18.12.2018 r. Ewa Miller 2019-01-14 10:30:08
Protokół z Komisji ZSSiR z 18.12.2018 r. Ewa Miller 2019-01-14 10:24:00
Protokół z Komisji ZSSiR z 05.12.2018 r. Ewa Miller 2019-01-14 10:23:08
Protokół z Komisji ZSSiR z 28.11.2018 r. Ewa Miller 2019-01-14 10:17:12
Protokół z Komisji ZSSiR z 20.11.2018 r. Ewa Miller 2019-01-14 10:15:03
Protokół z Komisji ZSSiR z 20.11.2018 r. Ewa Miller 2019-01-14 10:13:46
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Mariola Jasińska 2019-01-14 10:03:28
Ogłoszenie o wynikach naboru Kamila Rosińska 2019-01-14 09:50:32
Ogłoszenie o wynikach naboru Kamila Rosińska 2019-01-14 09:50:24
Ogłoszenie informacji o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego do Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu Kamila Rosińska 2019-01-14 09:48:53
Ogłoszenie informacji o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego do Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu Kamila Rosińska 2019-01-14 09:48:15
Ogłoszenie informacji o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego do Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu Kamila Rosińska 2019-01-14 09:43:16
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2019-01-14 09:09:41
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2019-01-14 09:08:09
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2018 Anna Polańska 2019-01-11 15:14:52
OTWARTY KONKURS OFERT w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie profilaktyki terapii i rehabilitacji uzależnień,(...)na dwa zadania(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-11 15:10:49
Konkursy ofert na 2019 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-11 15:09:36
OTWARTY KONKURS OFERT w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie profilaktyki terapii i rehabilitacji uzależnień, w ramach przeciwdziałaniu uzależnieniom i Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-11 15:01:17
OTWARTY KONKURS OFERT w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie profilaktyki terapii i rehabilitacji uzależnień, w ramach przeciwdziałaniu uzależnieniom i Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-11 15:00:01
Sesja Rady Miejskiej z dnia 20.12.2018 rok Anna Polańska 2019-01-11 14:56:30
Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-11 11:43:48
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-10 14:34:11
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-10 14:32:42
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-10 14:32:24
„Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2019 roku (3 części)” Małgorzta Florek 2019-01-10 11:19:52
„Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2019 roku (3 części)” Małgorzta Florek 2019-01-10 11:07:53
Otwarty konkurs ofert na organizację Ferii Zimowych/półkolinii/zimowiska- w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-10 10:13:24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego po nazwą: „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-10 10:12:54
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego po nazwą: „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-10 10:12:05
Otwarty konkurs ofert na organizację Ferii Zimowych/półkolinii/zimowiska- w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-10 10:10:35
Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Mariola Jasińska 2019-01-10 09:57:38
Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Mariola Jasińska 2019-01-10 09:57:11
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Mariola Jasińska 2019-01-10 09:36:20
Zbycie przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych Mariola Jasińska 2019-01-10 09:29:47
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-10 09:21:45
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Mariola Jasińska 2019-01-10 09:14:17
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Mariola Jasińska 2019-01-10 09:12:40
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-10 09:05:16
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2019-01-10 08:58:01
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2019-01-10 08:56:08
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości Mariola Jasińska 2019-01-10 08:54:05
Użyczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2019-01-10 08:52:19
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-10 08:51:07
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Mariola Jasińska 2019-01-10 08:48:39
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Mariola Jasińska 2019-01-10 08:47:45
Rozgraniczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2019-01-10 08:41:43
Rozgraniczanie nieruchomości Mariola Jasińska 2019-01-10 08:40:19
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Mariola Jasińska 2019-01-10 08:32:37
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Mariola Jasińska 2019-01-10 08:31:22
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Mariola Jasińska 2019-01-10 08:29:52
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Mariola Jasińska 2019-01-10 08:24:27
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Mariola Jasińska 2019-01-10 08:23:13
Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie zatrudnienia Kamila Rosińska 2019-01-08 15:13:22
Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie zatrudnienia Kamila Rosińska 2019-01-08 15:10:24
Nabór do Komisji Konkursowych o działaności pożytku publicznego i wiolontariacie w 2019 roku Kamila Rosińska 2019-01-08 14:03:51
Nabór do Komisji Konkursowych o działaności pożytku publicznego i wiolontariacie w 2019 roku Kamila Rosińska 2019-01-08 14:03:00
Nabór do Komisji Konkursowych o działaności pożytku publicznego i wiolontariacie w 2019 roku Kamila Rosińska 2019-01-08 13:24:10
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2019 r.” (OR.IV.271.1.19.2018) Małgorzta Florek 2019-01-08 10:20:08
Ogłoszenie o wynikach naboru Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-07 14:45:41
Ogłoszenie o wynikach naboru Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-07 14:45:12
Kwestionariusz osobowy Kamila Rosińska 2019-01-07 11:10:34
Protokół Ewa Miller 2019-01-04 11:30:29
rok 2018 Ewa Miller 2019-01-04 11:24:46
rok 2018 Ewa Miller 2019-01-04 11:24:12
IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 20.12.2018 rok Ewa Miller 2019-01-04 11:10:44
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Kamila Rosińska 2019-01-04 11:08:38
Konkurs ofert na organizację imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2019 roku Kamila Rosińska 2019-01-03 14:57:41
Konkurs ofert na organizację imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2019 roku Kamila Rosińska 2019-01-03 14:56:08
Konkurs ofert na organizację imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2018 roku Kamila Rosińska 2019-01-03 14:48:49
Konkurs ofert na organizację imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2018 roku Kamila Rosińska 2019-01-03 14:46:05
OGŁASZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR DS. OPIEKI NAD ZABYTKAMI W BIURZE URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2019-01-03 12:49:21
grudzień 2018 rok Ewa Miller 2019-01-03 09:35:18
grudzień 2018 rok Ewa Miller 2019-01-03 09:34:15
rok 2018 Ewa Miller 2019-01-03 09:28:39
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-03 09:05:01
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-03 09:04:23
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-03 09:00:59
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-03 08:59:56
Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kamila Rosińska 2019-01-03 08:21:15
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-02 15:14:19
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2018 rok Kamila Rosińska 2019-01-02 15:12:25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego po nazwą: „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” Kamila Rosińska 2019-01-02 14:56:52
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-02 09:45:18
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2019-01-02 09:44:48
Kamila Rosińska 2018-12-31 11:48:47
Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą praw Kamila Rosińska 2018-12-31 11:45:38
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Kamila Rosińska 2018-12-31 08:55:33
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Ewa Miller 2018-12-28 12:00:05
Uchwała Nr 552/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetow Barbara Senecka 2018-12-27 15:09:09
Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Barbara Senecka 2018-12-27 14:26:15
Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2019 Barbara Senecka 2018-12-27 14:24:34
Uchwała Nr 552/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetow Barbara Senecka 2018-12-27 14:22:10
Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Barbara Senecka 2018-12-27 14:18:14
Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 rokuw sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok Barbara Senecka 2018-12-27 14:10:22
Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok Barbara Senecka 2018-12-27 13:59:58
Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok Barbara Senecka 2018-12-27 13:51:53
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-12-27 10:42:26
Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Barbara Senecka 2018-12-27 10:32:15
Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Barbara Senecka 2018-12-27 10:31:20
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-27 10:27:50
Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. Barbara Senecka 2018-12-27 10:26:31
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Barbara Senecka 2018-12-27 10:21:11
grudzień 2018 rok Ewa Miller 2018-12-27 10:15:51
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-27 10:12:20
Skład Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-12-27 10:09:33
Nabór do Komisji Konkursowych o działaności pożytku publicznego i wiolontariacie w 2018 roku Kamila Rosińska 2018-12-21 15:26:00
„Bieżące utrzymanie dróg, chodników oraz oznakowania pionowego na terenie Gminy Brzeg w 2019 r.’’. Małgorzta Florek 2018-12-21 13:42:32
„Bieżące utrzymanie dróg, chodników oraz oznakowania pionowego na terenie Gminy Brzeg w 2019 r.’’. Małgorzta Florek 2018-12-21 13:42:04
„Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2019 roku (3 części)” Małgorzta Florek 2018-12-21 13:17:25
„Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2019 roku (3 części)” Małgorzta Florek 2018-12-21 13:15:26
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2018-12-21 09:16:20
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2018-12-21 09:15:27
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR DS. PRAWNO-ADMINISTRACYJNYCH W BIURZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM Kamila Rosińska 2018-12-19 14:12:11
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Kamila Rosińska 2018-12-19 10:06:05
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2018 - 2023) Kamila Rosińska 2018-12-19 08:33:13
Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2018 - 2023) Kamila Rosińska 2018-12-19 08:32:20
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2018-12-18 15:16:22
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2018-12-18 13:37:12
Uchwała w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne Kamila Rosińska 2018-12-18 11:57:58
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. kadr i płac Kamila Rosińska 2018-12-18 11:34:32
WYBORY SAMORZĄDOWE-2018 R. Kamila Rosińska 2018-12-18 11:20:01
WYBORY SAMORZĄDOWE Kamila Rosińska 2018-12-18 11:18:54
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Kamila Rosińska 2018-12-18 11:17:13
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 11:16:54
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 11:16:36
Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej Kamila Rosińska 2018-12-18 11:16:23
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej Kamila Rosińska 2018-12-18 11:16:05
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydantów miast na obszarze województwa opolskiego - wyciąg Kamila Rosińska 2018-12-18 11:15:50
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg Kamila Rosińska 2018-12-18 11:15:33
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 11:15:10
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Kamila Rosińska 2018-12-18 11:14:54
Szkolenie członków OKW ds. ustalenia wyników głosowania - przykłady oddania głosu ważnego Kamila Rosińska 2018-12-18 11:14:26
Szkolenie członków OKW ds. ustalenia wyników Kamila Rosińska 2018-12-18 11:13:36
Szkolenie członków OKW ds. przeprowadzenia głosowania Kamila Rosińska 2018-12-18 11:13:17
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Kamila Rosińska 2018-12-18 11:12:45
Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej Kamila Rosińska 2018-12-18 11:12:25
Postanowienie Komisarza Wyborczego II z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 15 (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 11:11:59
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Brzegu (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 11:11:05
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Brzegu (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 11:07:49
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 11:05:49
Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej Kamila Rosińska 2018-12-18 11:05:19
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 01 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Brzegu (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 11:04:26
Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Brzegu (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 11:04:08
Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Brzegu (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 11:03:52
Plan Dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej Kamila Rosińska 2018-12-18 11:03:25
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 11:02:38
Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Brzeg. Kamila Rosińska 2018-12-18 11:02:17
Uchwała Nr XLVI/612/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach(...) Kamila Rosińska 2018-12-18 11:01:28
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głos Kamila Rosińska 2018-12-18 11:01:08
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego (....) do usunięcia wady zgłoszenia Kamila Rosińska 2018-12-18 11:00:53
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej Kamila Rosińska 2018-12-18 11:00:27
Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu Kamila Rosińska 2018-12-18 10:59:54
Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 10:59:30
Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 10:59:09
Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 10:58:45
Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 10:58:14
Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu Kamila Rosińska 2018-12-18 10:57:30
Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu Kamila Rosińska 2018-12-18 10:57:12
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego(...) Kamila Rosińska 2018-12-18 10:56:49
Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych Kamila Rosińska 2018-12-18 10:56:23
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Kamila Rosińska 2018-12-18 10:55:20
Zarządzenie Nr 3402/2018 Burmistrza Brzegu z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 10:54:57
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej Kamila Rosińska 2018-12-18 10:54:37
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Kamila Rosińska 2018-12-18 10:54:18
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych Kamila Rosińska 2018-12-18 10:53:58
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 10:53:37
Informacja dotycząca pełnienia funkcji Urzędnika Wyborczego dla obszaru Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2018-12-18 10:53:09
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 10:51:49
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 10:51:08
Uchwała NR XLII/555/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 10:50:44
Uchwała NR XLI/543/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Kamila Rosińska 2018-12-18 10:49:21
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r (...) Kamila Rosińska 2018-12-18 10:48:58
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-12-18 10:13:44
grudzień 2018 rok Ewa Miller 2018-12-18 10:10:33
Interpelacje i wnioski radnyc (kadencja 2018-2024) Ewa Miller 2018-12-18 09:57:36
Rada Miejska Ewa Miller 2018-12-18 09:55:19
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-18 09:49:02
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-18 09:44:57
WYBORY SAMORZĄDOWE Kamila Rosińska 2018-12-17 14:53:47
Informacja dotycząca pełnienia funkcji Urzędnika Wyborczego dla obszaru Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2018-12-17 14:53:14
Informacja dotycząca pełnienia funkcji Urzędnika Wyborczego dla obszaru Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2018-12-17 14:51:16
Informacja dotycząca pełnienia funkcji Urzędnika Wyborczego dla obszaru Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2018-12-17 14:49:47
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM Kamila Rosińska 2018-12-17 14:20:29
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Barbara Senecka 2018-12-14 14:34:04
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Barbara Senecka 2018-12-14 14:31:28
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Barbara Senecka 2018-12-14 14:24:13
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Barbara Senecka 2018-12-14 14:18:53
Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Barbara Senecka 2018-12-14 13:28:50
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Barbara Senecka 2018-12-14 13:26:42
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Barbara Senecka 2018-12-14 12:40:31
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Barbara Senecka 2018-12-14 08:53:31
WYBORY SAMORZĄDOWE Kamila Rosińska 2018-12-12 10:58:53
Sesja Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-12 10:55:19
HARMONOGRAM PRACY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Kamila Rosińska 2018-12-12 10:55:07
WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 R. Kamila Rosińska 2018-12-12 10:54:13
„Bieżące utrzymanie dróg, chodników oraz oznakowania pionowego na terenie Gminy Brzeg w 2019 r.’’. Małgorzta Florek 2018-12-12 10:32:42
„Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych” [OR.IV.271.1.16.2018] Krystyna Rosół 2018-12-11 14:02:41
„Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych” [OR.IV.271.1.16.2018] Krystyna Rosół 2018-12-11 13:59:57
„Ochrona i zabezpieczenie krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu w zakresie ratownictwa wodnego” [OR.IV.271.1.15.2018] Krystyna Rosół 2018-12-11 13:40:45
Sesja Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-10 13:26:32
Sesja Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-10 13:14:55
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 11:14:47
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-12-10 11:09:46
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 11:07:58
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2018-12-10 11:07:40
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2018-12-10 11:06:32
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-10 11:02:52
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 3 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-10 11:02:32
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2018 r. Ewa Miller 2018-12-10 11:02:13
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-12-10 11:01:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 maja 2018 roku Ewa Miller 2018-12-10 10:59:57
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Miller 2018-12-10 10:59:31
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Ewa Miller 2018-12-10 10:58:50
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 10:56:35
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 10:54:23
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 10:50:41
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 10:49:06
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 10:47:54
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 10:47:44
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 10:46:51
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-10 10:36:43
III Sesja Rady Miejskiej z dnia 5.12.2018 rok Ewa Miller 2018-12-07 09:32:27
III Sesja Rady Miejskiej z dnia 5.12.2018 rok Ewa Miller 2018-12-07 09:30:58
III Sesja Rady Miejskiej z dnia 5.12.2018 rok Ewa Miller 2018-12-07 09:30:14
wykazy imienne z głosowań Ewa Miller 2018-12-07 09:23:31
wykazy imienne z głosowań Ewa Miller 2018-12-07 09:22:14
wykazy imienne z głosowań Ewa Miller 2018-12-07 09:21:30
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-12-07 09:04:49
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-12-07 09:03:20
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Ewa Miller 2018-12-07 08:54:09
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-07 08:49:27
„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” [OR.IV.042.12.2018] Krystyna Rosół 2018-12-06 15:25:20
„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” [OR.IV.042.12.2018] Krystyna Rosół 2018-12-06 15:23:55
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Kamila Rosińska 2018-12-05 08:48:50
„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” [OR.IV.042.12.2018] Krystyna Rosół 2018-12-04 15:09:41
„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” [OR.IV.042.12.2018] Krystyna Rosół 2018-12-04 15:08:57
Interpelacje i wnioski radnyc (kadencja 2018-2024) Ewa Miller 2018-12-04 14:53:35
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-04 14:06:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-12-04 14:03:45
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-04 13:44:09
rok 2018 Ewa Miller 2018-12-04 13:41:00
Interpelacje i wnioski radnyc (kadencja 2018-2024) Ewa Miller 2018-12-04 13:37:55
Rok 2018 Ewa Miller 2018-12-04 13:36:23
Interpelacje i wnioski radnyc (kadencja 2018-2024) Ewa Miller 2018-12-04 13:35:41
„Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2019 roku (3 części)” Małgorzta Florek 2018-12-04 10:21:32
OGŁASZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Kamila Rosińska 2018-12-04 08:41:41
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-12-03 12:47:39
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...) Kamila Rosińska 2018-11-30 15:18:50
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (. Kamila Rosińska 2018-11-30 15:16:14
„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” [OR.IV.042.12.2018] Krystyna Rosół 2018-11-30 11:59:41
„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” [OR.IV.042.12.2018] Krystyna Rosół 2018-11-30 11:58:53
„Ochrona i zabezpieczenie krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu w zakresie ratownictwa wodnego” [OR.IV.271.1.15.2018] Krystyna Rosół 2018-11-30 11:30:05
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Kamila Rosińska 2018-11-29 14:01:45
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Kamila Rosińska 2018-11-29 14:00:40
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Kamila Rosińska 2018-11-29 13:59:59
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Kamila Rosińska 2018-11-29 13:59:24
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2018-11-29 13:58:45
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Kamila Rosińska 2018-11-29 13:57:54
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Kamila Rosińska 2018-11-29 13:55:08
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 13:51:59
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Kamila Rosińska 2018-11-29 13:50:10
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Kamila Rosińska 2018-11-29 13:49:51
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 13:49:00
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 13:47:35
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 13:46:48
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Kamila Rosińska 2018-11-29 13:45:47
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Kamila Rosińska 2018-11-29 13:44:54
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 13:44:17
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 13:43:32
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Kamila Rosińska 2018-11-29 13:42:29
„Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych” [OR.IV.271.1.16.2018] Krystyna Rosół 2018-11-29 10:50:00
Ogłoszenie informacji o wynikach naboru uzupełniającego do Miejskiej Rady Seniorów Kamila Rosińska 2018-11-29 10:22:33
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Kamila Rosińska 2018-11-29 10:06:09
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Kamila Rosińska 2018-11-29 10:05:55
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Kamila Rosińska 2018-11-29 10:04:59
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Kamila Rosińska 2018-11-29 10:04:12
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Kamila Rosińska 2018-11-29 10:03:39
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Kamila Rosińska 2018-11-29 10:01:24
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Kamila Rosińska 2018-11-29 10:01:14
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Kamila Rosińska 2018-11-29 10:00:14
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Kamila Rosińska 2018-11-29 09:38:30
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 09:37:51
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Kamila Rosińska 2018-11-29 09:36:54
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 09:18:54
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 09:18:21
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 09:17:49
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 09:17:18
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Kamila Rosińska 2018-11-29 09:16:48
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Kamila Rosińska 2018-11-29 09:16:33
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Kamila Rosińska 2018-11-29 09:16:00
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 09:15:17
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 09:14:07
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamila Rosińska 2018-11-29 09:13:52
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Kamila Rosińska 2018-11-29 09:12:57
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Kamila Rosińska 2018-11-29 09:12:12
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Kamila Rosińska 2018-11-29 09:06:29
Biuro Rady Miejskiej Kamila Rosińska 2018-11-29 08:06:56
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-11-28 14:12:56
Nagrania sesjia Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-11-28 14:09:05
Biuro Budownictwa i Inwestycji Kamila Rosińska 2018-11-28 13:47:27
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Kamila Rosińska 2018-11-28 13:45:06
Biuro Budownictwa i Inwestycji Kamila Rosińska 2018-11-28 12:21:17
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2018-11-28 12:11:22
Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Kamila Rosińska 2018-11-28 09:19:38
Biuro Oświaty Kamila Rosińska 2018-11-28 09:16:18
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2018-11-28 09:15:46
Skład Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-11-28 09:11:02
Plan pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2017 rok Ewa Miller 2018-11-28 09:05:29
Komisje Rady Miejskiej Brzegu (skład) - kadencja 2014 - 2018 Ewa Miller 2018-11-28 09:05:02
Skład Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Miller 2018-11-28 09:04:42
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Ewa Miller 2018-11-28 09:01:43
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Ewa Miller 2018-11-28 09:01:14
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Ewa Miller 2018-11-28 09:00:44
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Ewa Miller 2018-11-28 09:00:05
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Ewa Miller 2018-11-28 08:59:32
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 3 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-11-28 08:40:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 3 grudnia 2018 rok Ewa Miller 2018-11-28 08:38:37
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2018-11-27 15:14:27
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2018-11-27 15:06:14
Udostępnienie informacji publicznej Kamila Rosińska 2018-11-27 13:30:40
Udostępnienie informacji publicznej Kamila Rosińska 2018-11-27 13:30:12
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Kamila Rosińska 2018-11-27 13:19:10
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Kamila Rosińska 2018-11-27 13:19:01
Audytor Kamila Rosińska 2018-11-27 13:15:53
Audytor Kamila Rosińska 2018-11-27 13:15:26
Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2018-11-27 13:12:44
Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2018-11-27 13:11:57
Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg Kamila Rosińska 2018-11-27 13:10:40
Audytor Kamila Rosińska 2018-11-27 12:47:36
Transkrypcja aktów sporządzonych za granicą Kamila Rosińska 2018-11-27 11:27:11
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Kamila Rosińska 2018-11-27 11:20:41
Złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa Kamila Rosińska 2018-11-27 10:15:33
Złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa Kamila Rosińska 2018-11-27 10:11:27
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, zgonów, małżeństw Kamila Rosińska 2018-11-27 10:06:22
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, zgonów, małżeństw Kamila Rosińska 2018-11-27 10:06:10
Sporządzanie aktu urodzenia dziecka Kamila Rosińska 2018-11-27 10:00:48
Sporządzanie aktu zgonu Kamila Rosińska 2018-11-27 09:59:33
Transkrypcja aktów sporządzonych za granicą Kamila Rosińska 2018-11-27 09:54:06
Sporządzanie aktu zgonu Kamila Rosińska 2018-11-27 09:53:11
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, zgonów, małżeństw Kamila Rosińska 2018-11-27 09:52:10
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, zgonów, małżeństw Kamila Rosińska 2018-11-27 09:51:34
Sporządzanie aktu urodzenia dziecka Kamila Rosińska 2018-11-27 09:45:54
Biuro Informatyki Kamila Rosińska 2018-11-27 09:39:21
Biuro Bezpieczeństwa Kamila Rosińska 2018-11-27 08:59:04
Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta Kamila Rosińska 2018-11-26 15:20:24
Załatwianie skarg i wniosków Kamila Rosińska 2018-11-26 15:16:47
Biuro Budżetu i Księgowości Kamila Rosińska 2018-11-26 14:22:05
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2018-11-26 14:19:58
Straż Miejska Kamila Rosińska 2018-11-26 14:12:04
Biuro Organizacyjno-Prawne Kamila Rosińska 2018-11-26 14:10:35
„Ochrona i zabezpieczenie krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu w zakresie ratownictwa wodnego” [OR.IV.271.1.15.2018] Krystyna Rosół 2018-11-26 13:17:51
„Ochrona i zabezpieczenie krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu w zakresie ratownictwa wodnego” [OR.IV.271.1.15.2018] Krystyna Rosół 2018-11-26 13:12:11
Urząd Stanu Cywilnego Kamila Rosińska 2018-11-26 12:14:14
Biuro Podatków i Opłat Kamila Rosińska 2018-11-26 12:04:56
Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego zawierające informacje o środowisku Kamila Rosińska 2018-11-26 10:41:23
OGŁASZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE BUDOWNICWA I INWESTYCJI Barbara Senecka 2018-11-23 12:54:23
wykazy imienne z głosowań, Ewa Miller 2018-11-23 11:18:32
wykazy imienne z głosowań Ewa Miller 2018-11-23 11:15:38
I Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20.11.2018 rok Ewa Miller 2018-11-23 09:31:29
Usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg. Krystyna Rosół 2018-11-22 11:00:02
https://www.youtube.com/watch?v=ERU5bCKSjuc Ewa Miller 2018-11-22 10:47:25
https://www.youtube.com/watch?v=ERU5bCKSjuc Ewa Miller 2018-11-22 10:45:20
https://www.youtube.com/watch?v=ERU5bCKSjuc Ewa Miller 2018-11-22 10:44:46
I Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20.11.2018 rok Ewa Miller 2018-11-22 10:44:15
I Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20.11.2018 rok https://www.youtube.com/watch?v=ERU5bCKSjuc Ewa Miller 2018-11-22 10:40:52
https://www.youtube.com/watch?v=ERU5bCKSjuc Ewa Miller 2018-11-22 10:37:58
I Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20.11.2018 rok Ewa Miller 2018-11-22 10:27:52
Wykazy imienne z głosowań (kadencja 2018-2023) Ewa Miller 2018-11-22 09:39:45
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Kamila Rosińska 2018-11-22 09:09:14
Zgłoszenie pobytu czasowego Kamila Rosińska 2018-11-22 09:07:28
Zgłoszenie pobytu czasowego Kamila Rosińska 2018-11-22 09:07:12
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego Kamila Rosińska 2018-11-22 09:05:44
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego Kamila Rosińska 2018-11-22 09:05:33
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Kamila Rosińska 2018-11-22 09:04:26
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Kamila Rosińska 2018-11-22 09:03:32
Zgłoszenie pobytu stałego Kamila Rosińska 2018-11-22 08:57:19
Przyjęcie wniosku i wydanie siwz lub innych dokumentów dotyczących postępowania Kamila Rosińska 2018-11-21 14:35:51
Przyjęcie wniosku i wydanie siwz lub innych dokumentów dotyczących postępowania Kamila Rosińska 2018-11-21 14:33:36
Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych Kamila Rosińska 2018-11-21 14:30:31
Straż Miejska Kamila Rosińska 2018-11-21 12:13:31
Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok Kamila Rosińska 2018-11-21 10:42:21
Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe Kamila Rosińska 2018-11-20 10:06:57
Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kamila Rosińska 2018-11-20 10:05:20
Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kamila Rosińska 2018-11-20 09:53:59
Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kamila Rosińska 2018-11-20 09:47:05
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Anna Polańska 2018-11-20 08:21:08
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Anna Polańska 2018-11-20 08:18:00
Statut Brzegu Barbara Senecka 2018-11-20 07:37:12
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomośc Kamila Rosińska 2018-11-19 14:37:54
Postanowienie Komisarz Wyborczego w Opolu II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Kamila Rosińska 2018-11-19 13:56:26
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-19 13:34:12
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-19 13:30:59
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-19 13:30:27
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-19 13:29:18
Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-16 14:04:32
Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-16 14:04:17
Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-16 14:03:18
Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-16 14:01:20
Dane podstawowe Administrator 2018-11-16 10:47:51
Dane podstawowe Administrator 2018-11-16 10:46:33
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-15 14:26:51
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-15 14:25:29
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok Ewa Miller 2018-11-15 11:25:10
Protokół nr XLVIII/2018 sesji Rady Miejskiej Brzegu z dnia 9 listopada 2018 Ewa Miller 2018-11-15 11:22:22
„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” [OR.IV.042.12.2018] Krystyna Rosół 2018-11-15 11:12:14
Petycja z dnia 14.09.2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-14 13:38:39
2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-14 13:37:08
2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-14 13:36:46
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-14 10:50:16
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2018-11-13 14:04:20
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Kamila Rosińska 2018-11-13 11:23:52
Oświadczenia majątkowe - 2011 rok Kamila Rosińska 2018-11-13 11:23:39
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Kamila Rosińska 2018-11-13 11:22:13
Oświadczenia majątkowe - 2010 rok Kamila Rosińska 2018-11-13 11:21:43
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Kamila Rosińska 2018-11-13 11:20:48
Oświadczenia Majątkowe radnych za 2017 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018) Ewa Miller 2018-11-13 09:25:26
Oświadczenia Majątkowe radnych za 2017 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018) Ewa Miller 2018-11-13 09:19:45
Oświadczenia Majątkowe radnych za 2017 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018) Ewa Miller 2018-11-13 09:17:00
Oświadczenia Majątkowe radnych za 2017 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018) Ewa Miller 2018-11-13 09:14:46
„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” [OR.IV.042.12.2018] Krystyna Rosół 2018-11-09 13:24:23
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2018 r. Ewa Miller 2018-11-08 10:48:38
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2018 r. Ewa Miller 2018-11-08 10:43:57
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2018 r. Ewa Miller 2018-11-08 10:41:35
Rada Miejska Ewa Miller 2018-11-08 10:35:24
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2018 r. Ewa Miller 2018-11-08 10:30:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2018 r. Ewa Miller 2018-11-08 10:27:31
Rada Miejska Ewa Miller 2018-11-08 10:16:35
Rada Miejska Ewa Miller 2018-11-08 10:12:58
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Miller 2018-11-07 12:06:27
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Miller 2018-11-07 12:03:22
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej" w roku 2018 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-06 13:57:25
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej" w roku 2018 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-11-06 13:54:41
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-06 11:38:49
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-06 11:19:28
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-06 11:19:10
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-06 11:18:51
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-06 11:18:33
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia dróg gminnych ul. Piłsudskiego i ul. Krótkiej dz. nr 756, 774, 698 w Brzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” Małgorzta Florek 2018-11-06 11:17:27
Informacja z wykonania budżetu Gminy Brzeg za III kwartał 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-30 15:03:49
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-30 12:45:34
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-30 12:45:06
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-30 11:37:58
OGŁASZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE BUDOWNICWA I INWESTYCJI Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-29 15:15:44
OGŁASZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE BUDOWNICWA I INWESTYCJI Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-29 13:00:15
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-29 09:43:37
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-29 09:40:33
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-29 09:40:01
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej Kamila Rosińska 2018-10-25 14:40:55
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej Kamila Rosińska 2018-10-25 14:40:15
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydantów miast na obszarze województwa opolskiego - wyciąg Kamila Rosińska 2018-10-25 14:36:48
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg Kamila Rosińska 2018-10-25 14:23:11
Ustny przetarg nieograniczony na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Brzegu Rynek 1 – Ratusz Anna Stefaniak 2018-10-22 13:16:34
OGŁOSZENIE NABORU NA 2 WOLNE STANOWISKA PRACY Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-18 13:35:55
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok Ewa Miller 2018-10-18 13:15:34
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Miller 2018-10-17 11:31:05
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Miller 2018-10-17 11:27:33
Uchwały Rady Miejskiej Brzegu-2018 rok Ewa Miller 2018-10-17 10:51:46
Sesja Rady Miejskiej z dnia 10 pażdziernika 2018 rok Ewa Miller 2018-10-17 10:45:30
Uchwały Rady Miejskiej Brzegu-2018 rok Ewa Miller 2018-10-17 10:32:32
Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Kamila Rosińska 2018-10-16 15:39:02
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Kamila Rosińska 2018-10-16 09:43:30
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2018-10-15 15:00:10
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2018-10-15 14:59:25
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2018-10-15 14:58:51
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2018-10-15 14:57:37
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Kamila Rosińska 2018-10-15 14:56:06
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2018-10-15 14:51:15
OGŁOSZENIE NABORU NA 2 WOLNE STANOWISKA PRACY Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Kamila Rosińska 2018-10-12 15:36:27
OGŁOSZENIE NABORU NA 2 WOLNE STANOWISKA PRACY Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu Kamila Rosińska 2018-10-12 15:35:33
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej" w roku 2018 Kamila Rosińska 2018-10-12 15:27:43
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej" w roku 2018 Kamila Rosińska 2018-10-12 15:27:04
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej" w roku 2018 Kamila Rosińska 2018-10-12 15:16:52
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia Kamila Rosińska 2018-10-12 11:09:32
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia Kamila Rosińska 2018-10-12 10:59:51
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia Kamila Rosińska 2018-10-12 10:49:07
Szkolenie OKW ds. przeprowadzenia głosowania Kamila Rosińska 2018-10-12 08:43:55
Petycja z dnia 14 09.2018 r. Kamila Rosińska 2018-10-11 11:52:39
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 11:07:08
Straż Miejska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 11:03:10
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 10:58:35
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 10:52:03
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 10:51:33
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 09:18:18
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 09:15:47
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 08:13:29
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-10 08:12:19
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg za rok 2017. Barbara Senecka 2018-10-09 15:16:07
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg za rok 2017. Barbara Senecka 2018-10-09 15:11:11
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Ewa Miller 2018-10-09 08:53:40
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Ewa Miller 2018-10-09 08:52:54
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Ewa Miller 2018-10-09 08:52:06
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Ewa Miller 2018-10-09 08:51:21
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Ewa Miller 2018-10-09 08:50:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Ewa Miller 2018-10-09 08:48:44
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r. Ewa Miller 2018-10-09 08:42:49
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych (...) Kamila Rosińska 2018-10-08 10:59:11
Harmonogram wypłat świadczeń w okresie świadczeniowym 2018/2019 Kamila Rosińska 2018-10-04 13:15:48
Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016 Kamila Rosińska 2018-10-04 12:45:28
Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016 Kamila Rosińska 2018-10-04 12:32:35
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-10-03 10:01:18
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Kamila Rosińska 2018-10-02 10:43:08
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-01 14:21:23
Wykaz dziennych opiekunów Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-01 13:20:35
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 01 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Brzegu zarządzonych na dzień 21 października 201 Kamila Rosińska 2018-10-01 11:29:26
Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-01 10:30:58
Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-10-01 10:30:17
Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r.-"Wyprawka szkolna" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-26 12:02:50
Petycja z dnnia 20.09.2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-25 13:14:30
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-program polityki zdrowotnej pn. ,, Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-25 13:10:28
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia-program polityki zdrowotnej pn. ,, Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-25 13:09:13
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-25 08:45:41
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-25 08:45:21
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:33:07
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:31:54
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:21:57
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:20:20
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:18:12
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:16:40
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:14:25
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:12:59
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:10:39
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:07:49
Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku Ewa Miller 2018-09-24 09:05:19
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głos Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-21 09:52:38
OTWARTY KONKURS OFERT w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 s Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-20 14:36:07
OTWARTY KONKURS OFERT - w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sp Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-20 14:32:25
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok Ewa Miller 2018-09-20 12:19:04
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-17 14:32:20
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-17 09:56:59
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-17 09:56:38
"Przebudowa ulicy Lipowej w Brzegu" [OR.IV.271.1.11.2018] Krystyna Rosół 2018-09-13 15:16:08
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Kamila Rosińska 2018-09-13 14:27:06
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych Kamila Rosińska 2018-09-13 14:24:11
OTWARTY KONKURS OFERT "Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka" Kamila Rosińska 2018-09-13 14:17:02
OTWARTY KONKURS OFERT "Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka" Kamila Rosińska 2018-09-13 14:16:28
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej Kamila Rosińska 2018-09-13 09:30:52
Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu Kamila Rosińska 2018-09-13 08:45:01
Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-12 14:53:24
Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-12 14:49:37
Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-12 14:49:10
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-09-12 13:52:24
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-09-12 13:51:50
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-09-12 13:51:30
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-09-12 13:49:49
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:35:55
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:35:00
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:34:14
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:30:10
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:29:01
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:27:43
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:20:37
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:01:38
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 13:00:42
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:59:13
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:58:23
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:57:31
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:56:39
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:55:52
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:54:51
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:54:03
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:52:47
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:51:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:50:32
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:48:32
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:45:25
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:44:13
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:42:01
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:41:12
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:39:20
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:38:05
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:36:14
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:33:36
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 r. Ewa Miller 2018-09-11 12:30:02
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-11 10:17:55
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-06 14:38:06
Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-06 14:37:25
"Przebudowa ulicy Lipowej w Brzegu" [OR.IV.271.1.11.2018] Krystyna Rosół 2018-09-06 10:52:52
"Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg" [OR.IV.271.1.10.2018] Krystyna Rosół 2018-09-03 14:25:11
Straż Miejska Barbara Senecka 2018-09-03 13:27:39
Informacja dot. składania wniosków o styp. szkolne 2018 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-03 09:30:49
Przedszkole Publiczne Nr 8 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-03 09:25:38
Przedszkole Publiczne Nr 4 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-03 09:19:31
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Kochanowskiego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-03 09:16:42
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Kochanowskiego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-09-03 09:15:20
Informacja dotycząca składania wniosków o stypendia szkolne na 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-31 14:36:00
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-31 14:12:53
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-31 14:12:21
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-08-31 13:15:16
Biuro Budżetu i Księgowości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-31 11:37:17
Ustny przetarg nieograniczony na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Brzegu Rynek 1 – Ratusz Anna Stefaniak 2018-08-30 12:17:56
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-28 14:47:54
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-08-28 14:36:02
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-08-28 13:57:41
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-08-28 13:57:12
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-08-28 13:56:42
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej dla obiektów oświetlenia ulicznego Gminy Brzeg.” [OR.IV.271.1.12.2018] Małgorzta Florek 2018-08-28 13:55:43
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (...) Kamila Rosińska 2018-08-28 13:44:46
Zarządzenie Nr 3402/2018 Burmistrza Brzegu z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów (...) Kamila Rosińska 2018-08-28 08:27:39
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-27 12:23:22
2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-24 10:11:04
Zarządzenie Nr 3402/2018 Burmistrza Brzegu z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wybor Kamila Rosińska 2018-08-24 10:03:54
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU MIASTA W BRZEGU Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-23 14:08:20
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-23 14:06:37
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-23 14:05:57
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Miller 2018-08-23 09:12:10
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Miller 2018-08-23 09:08:40
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-22 12:34:03
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-22 12:33:47
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-08-21 11:23:45
"Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg" [OR.IV.271.1.10.2018] Krystyna Rosół 2018-08-21 10:41:13
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na d Kamila Rosińska 2018-08-20 10:04:51
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmist Kamila Rosińska 2018-08-17 09:33:58
OTWARTY KONKURS OFERT - w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sp Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-14 14:32:01
OTWARTY KONKURS OFERT - w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sp Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-14 14:31:46
Uchwała NR XLII/555/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborc Kamila Rosińska 2018-08-14 09:51:39
Uchwała NR XLII/555/18 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborc Kamila Rosińska 2018-08-13 13:31:35
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Kamila Rosińska 2018-08-13 11:12:53
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Kamila Rosińska 2018-08-13 08:13:59
Otwarty konkurs ofert - w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Kamila Rosińska 2018-08-10 13:15:05
Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Kamila Rosińska 2018-08-10 13:14:01
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu” [OR.IV.042.11.2018] Krystyna Rosół 2018-08-09 11:11:04
Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 11:18:39
Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 11:18:25
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU MIASTA W BRZEGU Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 08:50:52
Redakcja Biuletynu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 08:43:34
Redakcja Biuletynu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 08:43:16
Biuro Bezpieczeństwa Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 08:41:42
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 08:38:58
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 08:31:30
Urząd Stanu Cywilnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 08:04:38
Straż Miejska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 08:02:53
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 07:45:26
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-08 07:40:23
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Brzegu przy ul. Malinowej Kamila Rosińska 2018-08-07 09:54:32
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU MIASTA W BRZEGU Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-07 09:45:11
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Malinowej Kamila Rosińska 2018-08-07 09:44:41
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU MIASTA W BRZEGU Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-08-07 09:44:35
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Kamila Rosińska 2018-08-03 11:45:44
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Kamila Rosińska 2018-08-03 11:44:37
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Barbara Senecka 2018-08-01 12:28:12
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za I kwartał 2018 r. Barbara Senecka 2018-07-31 14:40:12
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BRZEG ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU Barbara Senecka 2018-07-31 13:29:59
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BRZEG ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU Barbara Senecka 2018-07-31 13:29:08
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BRZEG ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU Barbara Senecka 2018-07-31 13:26:20
BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK Barbara Senecka 2018-07-31 13:21:42
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za I kwartał 2018 r. Barbara Senecka 2018-07-31 13:02:42
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Barbara Senecka 2018-07-31 11:57:05
BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK Barbara Senecka 2018-07-31 11:44:10
BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK Barbara Senecka 2018-07-31 11:40:00
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Barbara Senecka 2018-07-27 13:30:00
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Barbara Senecka 2018-07-27 13:29:04
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Barbara Senecka 2018-07-27 13:26:56
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Barbara Senecka 2018-07-27 13:21:23
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Barbara Senecka 2018-07-27 13:16:28
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Barbara Senecka 2018-07-27 13:15:41
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Barbara Senecka 2018-07-27 13:14:06
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-07-26 10:56:23
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu” [OR.IV.042.11.2018] Krystyna Rosół 2018-07-20 11:24:09
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg przeznaczonej do oddania w udziale w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym(...) przy ul Armii Krajowej 17 w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-17 11:21:58
Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne: Rozpowszechnianie kolarstawa w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-16 14:39:39
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-16 13:41:29
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-16 13:28:48
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-16 13:22:10
Biuro Budżetu i Księgowości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-16 12:59:41
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-13 09:16:26
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-13 09:15:39
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-11 11:38:48
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-11 09:25:57
Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Małgorzta Florek 2018-07-10 15:08:48
Oświadczenia majątkowe - 2017 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:59:21
Oświadczenia majątkowe - 2017 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:59:07
Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:50:43
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:47:18
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:45:48
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:45:36
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:43:51
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:42:17
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:42:09
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:40:14
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:40:05
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:37:00
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:36:48
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:34:18
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:28:40
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:26:48
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:26:38
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:07:17
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:05:04
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:04:54
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:03:26
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:03:17
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:01:07
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:00:46
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 12:00:31
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:58:41
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:56:36
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:55:48
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:53:55
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:53:37
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:51:20
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:47:58
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:47:22
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:38:22
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:34:08
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-10 11:07:14
OTWARTY KONKURS OFERT „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”Uwaga :termin składania ofert przedłużony do dnia 3.07.2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-09 14:03:40
OTWARTY KONKURS OFERT „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”Uwaga! Zmiana Terminu składania ofert , tj. do dnia 03.07.2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-09 13:17:08
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-09 11:54:14
"Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg" [OR.IV.271.1.10.2018] Krystyna Rosół 2018-07-09 10:37:55
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:10:04
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:08:16
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:07:35
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:07:27
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu ul. B. Chrobrego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:04:37
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola Publicznego nr 6 w Brzegu ul. Wysoka 1 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:03:35
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu ul. Lompy 1 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:02:40
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu ul. Kamienna 2 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:01:26
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu ul. Kamienna 2 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 11:01:15
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 w Brzegu ul. Towarowa 2. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 10:59:43
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 w Brzegu ul. Towarowa 2. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-06 10:59:12
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-05 14:40:00
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-05 14:35:56
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-05 14:33:36
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-05 14:32:06
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-05 13:53:37
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-05 13:53:27
- WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANYCH W 2018r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-05 12:19:03
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-07-04 14:09:39
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-07-04 14:08:07
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-07-04 14:04:01
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-03 07:38:42
Urząd Stanu Cywilnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-07-03 07:33:27
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-29 14:38:06
Uchwała w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-29 14:29:18
Uchwała w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-29 14:28:38
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-29 13:31:43
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-29 13:27:12
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-06-29 13:26:57
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-06-29 13:26:08
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-06-29 13:16:35
Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu, ul. Piastowska 29. [OR.IV.271.1.8.2018] Krystyna Rosół 2018-06-29 12:50:43
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-28 11:17:58
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-28 09:23:48
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-28 09:22:30
Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-28 08:53:49
Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-28 08:53:06
Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-28 08:52:58
Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-28 08:52:44
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-27 12:44:17
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-27 12:44:07
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-27 12:42:56
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-27 10:51:50
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-27 10:48:50
Straż Miejska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-26 10:13:02
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-26 09:57:58
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-26 09:57:03
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-26 09:56:54
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-26 09:56:45
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-26 09:52:42
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-26 09:50:40
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO URZĘDU MIASTA W BRZEGU Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-26 08:43:04
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). (OR.IV.042.10.2018) Krystyna Rosół 2018-06-25 13:10:07
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). (OR.IV.042.10.2018) Krystyna Rosół 2018-06-25 13:08:11
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). (OR.IV.042.10.2018) Krystyna Rosół 2018-06-25 13:03:44
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:43:24
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:37:28
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:33:41
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:30:31
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:21:19
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:17:55
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:13:16
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:07:06
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:06:09
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:03:54
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 14:01:07
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-22 13:54:30
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 czerwca 2018 rokuroku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-21 14:50:28
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-21 12:09:46
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-21 12:09:07
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-21 12:08:53
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-21 12:08:38
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-20 14:35:48
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-20 14:35:36
Regulamin organizacyjny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-19 09:02:26
Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu, ul. Piastowska 29. [OR.IV.271.1.8.2018] Krystyna Rosół 2018-06-18 11:00:11
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-15 12:42:26
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-15 12:42:15
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-15 12:40:11
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-14 12:09:03
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-14 12:07:58
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-14 12:07:48
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-14 12:07:13
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-14 12:06:00
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-14 12:04:27
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018] Krystyna Rosół 2018-06-14 11:46:21
Zawiadomienie o wydanym postanowieniu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-14 11:04:57
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Brzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alko Anna Stefaniak 2018-06-13 14:58:50
OTWARTY KONKURS OFERT „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-12 13:21:26
OTWARTY KONKURS OFERT „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-12 13:13:08
Regulamin organizacyjny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-12 10:51:42
Otwarty konkurs ofert-aktywność fizyczna seniorów i osób niepełnosprawnych w zakresie promocji i ochrony zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-12 08:39:19
Otwarty konkurs ofert-aktywność fizyczna seniorów i osób niepełnosprawnych w zakresie promocji i ochrony zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-12 08:37:43
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-12 08:17:58
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-12 08:17:39
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W BIURZE BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-11 14:52:18
OTWARTY KONKURS OFERT „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-08 14:04:41
OTWARTY KONKURS OFERT „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-08 13:40:37
WYKAZ DECYZJI W SPRAWIE USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSCA NIEPRZEZNACZONEGO DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA w 2018r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-08 11:14:55
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-07 14:25:19
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-07 11:52:30
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-06 08:26:01
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-06 08:23:02
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-05 14:42:50
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-05 13:56:13
Redakcja Biuletynu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-04 13:38:38
Urząd Stanu Cywilnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-04 12:30:39
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-04 09:14:58
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 maja 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-01 11:45:06
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeg na lata 2018-2023. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-06-01 08:22:13
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-30 12:45:58
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO URZĘDU MIASTA W BRZEGU Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-29 15:00:27
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO URZĘDU MIASTA W BRZEGU Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-29 14:47:12
Oświadczenia majątkowe - 2017 rok Anna Stefaniak 2018-05-29 10:58:55
WYBORY SAMORZĄDOWE-2018 R. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:31:21
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu przeprowadzonych w dniu 29 maja 2016r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:11:19
SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 11 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:10:56
Obwieszczenie MKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniajacych do Rady Miejskiej Brzegu w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 29 maja 2016r Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:09:55
Obwieszczenie Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:09:29
HARMONOGRAM PRACY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:08:59
SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:08:36
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (przez wyborcę o ustalonym stopniu niepełnosprawności) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:08:11
Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:07:40
INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:07:15
OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ORAZ WZORY FORMULARZY Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:06:34
Zarządzenie Nr 986/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:06:04
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 14 marca 2016r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:05:02
Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:04:18
Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 marca 2016r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:03:27
Zarządzenie Nr 33/16 Wojewody Opolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 12:00:43
Postanowienie Komisarza Wyborczegow Opolu I w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 11:59:57
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ BRZEGU W OKRĘGU WYBORCZYM NR 11, ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 29 MAJA 2016R. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 11:59:03
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 10:40:00
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 10:39:50
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 10:34:44
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-28 10:30:26
OGŁoszenie KONKURSu NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 11:31:15
ogłoszenie KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu ul. B. Chrobrego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 11:30:08
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola Publicznego nr 6 w Brzegu ul. Wysoka 1 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 11:27:12
OgŁoszenie konkursu NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola Publicznego nr 6 w Brzegu ul. Wysoka 1 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 11:26:30
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 11:11:20
Przedszkole Publiczne Nr 10 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 10:05:38
Przedszkole Publiczne Nr 10 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 10:02:17
Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 09:39:29
Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 09:36:06
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 09:33:29
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-25 09:32:54
Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 14:02:11
Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 13:57:21
Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 13:57:01
Biuro Budżetu i Księgowości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 13:33:21
Biuro Budżetu i Księgowości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 13:27:53
Audytor Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:54:04
Biuro Rady Miejskiej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:30:13
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:24:52
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:23:21
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:23:09
Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:23:00
Biuro Budownictwa i Inwestycji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:21:50
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:20:56
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 12:19:35
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Stefaniak 2018-05-24 12:02:24
Straż Miejska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:59:14
Urząd Stanu Cywilnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:57:48
Urząd Stanu Cywilnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:57:34
Biuro Bezpieczeństwa Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:56:35
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:55:42
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:54:21
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:53:12
Biuro Oświaty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:50:13
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-24 11:27:41
Biuro Informatyki Administrator 2018-05-24 11:15:45
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 15:02:51
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 15:00:14
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 14:50:19
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego - w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 13:40:48
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 13:39:59
OTWARTY KONKURS OFERT na organizację wypoczynku letniego - w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 13:36:30
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 13:34:16
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 13:31:43
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-23 13:29:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 maja 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 14:02:23
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 maja 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 13:59:31
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:36:24
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:35:37
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:34:17
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:34:02
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:33:35
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:32:24
Procedura kontroli podatkowej obowiązująca na terenie Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:27:38
Procedura kontroli podatkowej obowiązująca na terenie Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:26:04
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:05:15
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 12:04:39
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). (OR.IV.042.10.2018) Krystyna Rosół 2018-05-22 11:43:41
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 09:48:00
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 09:39:00
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 09:22:09
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-22 09:21:58
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-21 14:24:51
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-21 14:23:17
"Przebudowa ulicy Grota Roweckiego" OR.IV.271.1.6.2018 Małgorzta Florek 2018-05-21 11:42:47
"Przebudowa ulicy Grota Roweckiego" OR.IV.271.1.6.2018 Małgorzta Florek 2018-05-21 11:42:01
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-21 10:34:29
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-21 10:30:56
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 14 maja 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-18 13:48:16
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg. (OR.IV.271.1.5.2018) Krystyna Rosół 2018-05-18 12:53:02
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg. (OR.IV.271.1.5.2018) Krystyna Rosół 2018-05-18 12:52:01
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 13:50:40
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 13:22:33
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 11:27:49
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 11:25:36
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 11:10:27
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 11:05:33
Złożenie wniosku na dowód osobisty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 10:54:32
Złożenie wniosku na dowód osobisty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 10:53:52
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Brzeg. (OR.IV.271.1.5.2018) Krystyna Rosół 2018-05-17 10:41:48
Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu Anna Stefaniak 2018-05-17 10:07:54
Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu Anna Stefaniak 2018-05-17 09:42:33
Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu Anna Stefaniak 2018-05-17 09:37:30
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-17 09:29:55
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-16 14:15:56
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 13:00:32
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 13:00:11
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 12:12:06
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 12:07:49
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 12:06:27
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 12:06:15
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 11:24:35
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 10:46:00
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 10:45:48
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 10:41:03
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 10:36:55
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 10:20:20
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 10:20:07
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 10:18:50
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 10:05:41
- WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANYCH W 2018r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 09:55:27
- WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANYCH W 2018r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-15 09:49:36
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-14 11:31:06
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-14 11:30:23
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-14 10:17:10
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-14 10:16:10
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-14 10:15:31
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-14 10:14:47
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 14 maja 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-11 13:53:23
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 kwietnia 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-11 13:36:48
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-11 09:40:17
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-11 09:38:51
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-11 09:21:24
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-11 09:15:51
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-11 09:15:35
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-11 09:02:18
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-10 14:23:05
Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-10 12:20:59
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 12:30:33
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 12:30:18
Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 12:27:11
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 10:38:35
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 10:38:25
Procedura przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka niepełnosprawnego "Za życiem" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 08:56:32
Świadczenie rodzicielskie Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 08:48:55
Świadczenie rodzicielskie Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 08:48:44
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 08:44:45
Procedura przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 08:41:58
Procedura przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 08:37:38
Procedura przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 08:31:40
Procedura przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 08:01:23
Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-09 07:51:27
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Administrator 2018-05-09 07:41:00
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Administrator 2018-05-09 07:40:15
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. (OR.IV.271.1.7.2018) Małgorzta Florek 2018-05-08 13:33:18
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. (OR.IV.271.1.7.2018) Małgorzta Florek 2018-05-08 13:32:03
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. (OR.IV.271.1.7.2018) Małgorzta Florek 2018-05-08 13:31:24
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. (OR.IV.271.1.7.2018) Małgorzta Florek 2018-05-08 13:30:31
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. (OR.IV.271.1.7.2018) Małgorzta Florek 2018-05-08 13:30:00
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-08 12:22:36
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-08 12:22:03
Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 Plus" Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-08 12:20:57
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-08 12:13:00
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-08 12:12:50
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-08 12:10:51
"Przebudowa ulicy Grota Roweckiego" OR.IV.271.1.6.2018 Małgorzta Florek 2018-05-07 13:02:13
Informacja o stanie mienia komunalnego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-05-04 10:35:52
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-26 12:23:03
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-26 12:21:18
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-26 10:16:00
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-26 10:14:27
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg za rok 2017. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-25 10:10:59
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-24 09:50:00
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-23 14:02:13
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-20 13:55:05
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-20 09:52:05
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-20 09:48:56
„Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu ” Małgorzta Florek 2018-04-19 14:59:08
„Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu ” Małgorzta Florek 2018-04-19 14:57:14
„Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu ” Małgorzta Florek 2018-04-19 14:56:45
„Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu ” Małgorzta Florek 2018-04-19 14:55:21
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-19 14:17:55
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-19 14:16:08
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-19 14:15:57
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-19 11:46:22
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Brzegu Rynek 1 – Ratusz Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-18 08:00:59
Kontrola prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców przez Urząd Miasta w Brzegu przeprowadzonej w dniu 02 marca 2018 r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-17 09:16:11
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 kwietnia 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-13 14:39:03
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 kwietnia 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-13 14:38:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 kwietnia 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-13 14:12:26
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 kwietnia 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-13 14:04:52
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 marca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-13 14:02:07
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-13 11:44:44
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-13 11:44:12
„Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu ” Małgorzta Florek 2018-04-13 11:33:54
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). (OR.IV.042.10.2018) Krystyna Rosół 2018-04-13 09:28:35
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-12 15:28:41
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-12 15:27:55
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-12 10:55:40
Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-12 10:54:30
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-10 14:11:30
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-10 14:11:09
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-10 09:10:34
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-10 09:09:57
Wykazy osób prawnych i fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-10 08:58:18
Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:48:56
Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:47:29
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:42:55
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:41:52
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:40:02
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:31:01
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:28:31
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:23:05
1.Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 13:22:55
Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 12:54:58
Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 12:54:44
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 12:53:02
Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 12:52:46
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 12:49:42
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 12:49:24
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 12:48:01
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 11:15:23
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 08:53:49
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 08:52:08
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-05 08:51:41
Przedszkole Publiczne Nr 11 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-04 09:46:30
Przedszkole Publiczne Nr 11 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-04 09:34:44
Przedszkole Publiczne Nr 11 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-04 09:19:02
Przedszkole Publiczne Nr 8 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-04-04 09:18:10
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Anna Stefaniak 2018-03-30 11:39:26
OCHRONA ŚRODOWISKA Anna Stefaniak 2018-03-29 09:43:15
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Anna Stefaniak 2018-03-29 07:40:52
Sesja Rady Miejskiej Brzeguz dnia 22 marca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-28 13:16:53
Ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego nr 2 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-28 10:12:30
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-28 09:31:50
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-28 08:36:26
Straż Miejska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-28 08:23:33
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-27 14:10:34
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały dot. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za ko Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-26 11:40:10
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi(...) w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości op Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-26 11:39:19
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-26 07:59:28
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 15:20:08
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 15:14:02
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 15:12:56
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 13:53:52
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 13:40:08
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 13:39:16
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 13:10:11
Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 13:06:17
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 13:01:57
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 13:01:28
Ogłoszenie o I ustnych przetargach ograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w Brzegu stanowiących własność Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 10:47:36
Ogłoszenie o I ustnych przetargach ograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w Brzegu stanowiących własność Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 10:38:53
Ogłoszenie o I ustnych przetargach ograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w Brzegu stanowiących własność Gminy Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-23 10:38:10
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty z wniosków składanych przez osoby prawne oraz (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-22 09:24:45
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-22 09:13:10
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-22 09:08:24
Biuro Podatków i Opłat Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-22 08:01:28
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, stwierdzającego że wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego,oraz wydawanie (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 13:45:41
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, stwierdzającego że wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego,oraz wydawanie (...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 13:26:28
Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 13:16:18
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby fizyczne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 13:14:10
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby fizyczne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 13:13:50
Opodatkowanie podatkiem rolnym osób fizycznych i prawnych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 13:11:36
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 13:08:50
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 09:21:18
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 09:05:51
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości, odroczenie terminów płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatkach i opłatach lokalnych dla osób fizycznych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 08:21:52
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości, odroczenie terminów płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatkach i opłatach lokalnych dla osób fizycznych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 08:16:47
Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-21 07:57:18
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-20 14:01:06
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 marca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-20 10:55:59
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 marca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-20 10:55:37
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 marca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-20 10:54:14
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-20 10:19:49
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 marca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-20 07:53:46
Biuro Oświaty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-19 09:19:58
Biuro Oświaty Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-19 08:54:25
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). Krystyna Rosół 2018-03-16 14:15:09
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). Krystyna Rosół 2018-03-16 14:12:43
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-03-16 13:31:31
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-03-16 13:30:48
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-03-16 13:30:32
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-03-16 13:30:13
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-03-16 13:28:51
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-03-16 13:27:26
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego położonych w Brzegu przy ulicy Poziomkowej i Malinowej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-16 12:43:56
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). Krystyna Rosół 2018-03-16 11:08:37
Zgłoszenie zgromadzenia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-16 10:11:23
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 15 marca 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-15 12:41:14
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-03-15 12:28:10
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 lutego 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-13 12:01:40
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia Anna Stefaniak 2018-03-12 14:57:11
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-03-12 12:43:11
Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego. (OR.IV.042.9.2018) Krystyna Rosół 2018-03-12 12:24:11
Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego. (OR.IV.042.9.2018) Krystyna Rosół 2018-03-12 12:23:07
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-08 14:50:46
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-03-06 13:54:33
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-03-06 13:53:59
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-03-06 13:52:45
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy głównych ciągów pieszych na teren Krystyna Rosół 2018-03-05 12:56:14
Plan Pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-02 14:59:30
Plan Pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2018 rok Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-02 14:57:48
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 lutego 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-02 14:53:32
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Anna Stefaniak 2018-03-02 14:51:29
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Anna Stefaniak 2018-03-02 14:49:58
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Anna Stefaniak 2018-03-02 14:48:54
Zgłoszenie pobytu stałego Anna Stefaniak 2018-03-02 14:46:05
Zgłoszenie pobytu czasowego Anna Stefaniak 2018-03-02 14:44:37
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego Anna Stefaniak 2018-03-02 14:41:09
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Anna Stefaniak 2018-03-02 14:38:00
zmieniające zarządzenie Nr 878/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-02 13:17:25
zmieniające zarządzenie Nr 878/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-02 13:14:19
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy alei obwodowej na terenie Parku W Krystyna Rosół 2018-03-02 12:04:03
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy alei obwodowej na terenie Parku W Krystyna Rosół 2018-03-02 12:02:42
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2017 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-01 14:47:51
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). Krystyna Rosół 2018-03-01 13:42:41
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). Krystyna Rosół 2018-03-01 13:41:08
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Anna Stefaniak 2018-03-01 13:32:31
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Anna Stefaniak 2018-03-01 13:32:09
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Anna Stefaniak 2018-03-01 13:30:17
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Anna Stefaniak 2018-03-01 13:28:08
Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych Anna Stefaniak 2018-03-01 13:19:44
Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji imprez Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-01 11:09:27
Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji imprez Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-03-01 11:07:41
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-28 14:28:56
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-28 14:27:04
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). Krystyna Rosół 2018-02-28 12:58:51
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu (4 części). Krystyna Rosół 2018-02-28 12:56:39
- WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANYCH W 2018r. Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-28 10:24:03
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-27 15:07:35
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-27 14:06:49
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-27 14:06:29
Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-27 13:16:05
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-26 15:06:15
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2017 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-26 12:55:02
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2017 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-26 12:53:51
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-26 11:01:03
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy głównych ciągów pieszych na teren Krystyna Rosół 2018-02-26 10:58:06
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-02-23 09:50:44
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-02-23 09:50:20
„Wykonanie kuchni w PP nr 10” w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5. Małgorzta Florek 2018-02-23 09:49:13
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-21 12:10:28
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-21 12:09:57
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-21 12:06:19
"Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy alei obwodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-02-21 10:55:43
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 lutego 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-21 09:36:46
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 lutego 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-21 09:36:27
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 lutego 2018 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-21 09:28:27
Ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego nr 2 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-21 08:00:46
Ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego nr 2 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-21 07:58:06
Ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego nr 2 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-21 07:55:55
Ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego nr 2 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-21 07:53:57
Ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego nr 2 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-21 07:50:50
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy alei obwodowej na terenie Parku W Krystyna Rosół 2018-02-20 11:29:31
Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego. Krystyna Rosół 2018-02-19 11:37:00
Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego. Krystyna Rosół 2018-02-19 11:36:12
Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego. Krystyna Rosół 2018-02-19 11:35:09
Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego. Krystyna Rosół 2018-02-19 11:34:13
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 grudnia 2017 roku Barbara Senecka 2018-02-16 14:54:32
Udostępnienie informacji publicznej Barbara Senecka 2018-02-16 14:14:32
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Barbara Senecka 2018-02-16 14:09:07
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Barbara Senecka 2018-02-16 10:44:08
INFORMACJE O ZGROMADZENIACH Barbara Senecka 2018-02-16 10:39:17
Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu Barbara Senecka 2018-02-16 09:28:11
Załatwianie skarg i wniosków Barbara Senecka 2018-02-16 09:21:42
Załatwianie skarg i wniosków Barbara Senecka 2018-02-16 09:20:33
Załatwianie skarg i wniosków Barbara Senecka 2018-02-16 09:12:33
Udostępnienie informacji publicznej Barbara Senecka 2018-02-16 08:58:36
Ogłoszenie informacji o wyborze członków Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu oraz składzie tej Rady Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-15 13:44:20
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy głównych ciągów pieszych na terenie zabytkowych Plant Miejskich w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-02-15 11:49:58
Przyjęcie wniosku i wydanie siwz lub innych dokumentów dotyczących postępowania Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-14 11:50:37
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-02-14 09:15:12
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 14:09:26
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 13:29:28
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 13:27:21
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-13 12:38:49
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-13 12:38:21
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-13 12:37:49
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-13 12:36:27
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 10:01:33
Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 10:01:24
Użyczanie nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:59:52
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:43:05
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:36:52
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:31:59
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:30:24
Rozgraniczanie nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:28:20
Rozgraniczanie nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:25:42
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:24:09
Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:22:33
Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:21:11
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-13 09:18:59
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-12 15:18:30
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeg oraz podległych jednostek”. Małgorzta Florek 2018-02-12 15:17:10
Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-12 09:38:47
Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-12 09:38:01
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych w klasie IV PSP Nr 6 oraz klasie IV, V i VI PSP Nr 5 w roku szkolnym 2018-2019 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-08 11:11:07
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych w klasie IV PSP Nr 6 oraz klasie IV, V i VI PSP Nr 5 w roku szkolnym 2018-2019 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-08 11:00:40
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-08 10:51:50
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-07 13:56:58
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-07 13:48:03
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-02-07 13:42:03
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-07 12:57:30
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-07 12:55:05
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-07 12:22:09
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości od pozostałych opłat niepodatkowych Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:51:46
Wydawanie zaświadczeń o stanie zadłużenia Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:50:32
Zwroty nadpłat niepodatkowych oraz zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:49:07
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny (mandaty karno - kredytowe) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:47:59
Przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych oraz budżetu państwa Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:46:35
Uzyskanie faktur VAT z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży usług związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz pozostałej sprzedaży majątku gmi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:45:17
Uzyskanie faktur VAT z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży usług związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz pozostałej sprzedaży majątku gmi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:44:19
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:42:36
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:41:08
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-06 11:37:40
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy głównych ciągów pieszych na terenie zabytkowych Plant Miejskich w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-02-05 11:02:47
"Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy alei obwodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-02-02 10:53:12
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych w klasie IV PSP Nr 6 oraz klasie IV, V i VI PSP Nr 5 w roku szkolnym 2018-2019 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-01 13:44:16
Biuro Organizacyjno-Prawne Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-01 12:25:17
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły- Krystyna Rosół 2018-02-01 11:17:08
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego. Krystyna Rosół 2018-02-01 11:01:31
Uchwała nr 743/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu(...) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-02-01 07:40:40
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych w klasie IV Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz klasie IV, V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej N Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-31 14:44:14
„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”. Krystyna Rosół 2018-01-30 11:55:34
Przedszkole Publiczne Nr 2 Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-29 12:21:17
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Anna Stefaniak 2018-01-26 12:42:47
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anna Stefaniak 2018-01-23 15:04:06
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anna Stefaniak 2018-01-23 15:03:00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anna Stefaniak 2018-01-23 15:01:39
KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2018 ROK Anna Stefaniak 2018-01-23 14:04:53
Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Anna Stefaniak 2018-01-23 13:53:11
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji Anna Stefaniak 2018-01-23 13:50:42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Anna Stefaniak 2018-01-19 14:07:47
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Anna Stefaniak 2018-01-19 13:56:52
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. : Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie niepublicznego żłobka. Anna Stefaniak 2018-01-19 13:29:45
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie niepublicznego żłobka. Anna Stefaniak 2018-01-19 13:28:40
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Anna Stefaniak 2018-01-19 13:16:59
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Anna Stefaniak 2018-01-19 13:12:59
„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”. Krystyna Rosół 2018-01-19 11:09:36
Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg Anna Stefaniak 2018-01-17 12:46:29
„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”. Krystyna Rosół 2018-01-16 15:20:43
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2018 r.” Małgorzta Florek 2018-01-16 14:38:47
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2018 r.” Małgorzta Florek 2018-01-16 14:37:27
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2018 r.” Małgorzta Florek 2018-01-16 14:36:29
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W BIURZE PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-16 13:56:35
Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2017 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-16 11:33:25
Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2017 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-16 11:29:12
Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2017 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-16 11:25:17
. Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2017 roku Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-16 11:07:50
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły- Krystyna Rosół 2018-01-16 10:53:04
„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”. Krystyna Rosół 2018-01-15 12:06:15
„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”. Krystyna Rosół 2018-01-15 12:03:31
Ogłoszenie konkursu ofert dot. profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-12 15:12:54
Wyniki konkursu dot. profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-12 15:12:13
Ogłoszenie konkursu ofert dot. profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-12 15:11:27
Ogłoszenie konkursu ofert dot. profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-12 15:07:35
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-01-12 13:20:06
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego. Krystyna Rosół 2018-01-12 10:31:44
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-11 13:19:54
Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018) Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-11 13:17:42
Kontrola WIOŚ w przedmiocie gospodarki odpadami Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-11 08:29:00
Kontrola w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i ich ewidencji Anna Stefaniak 2018-01-11 08:04:37
Kontrola w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i ich ewidencji Anna Stefaniak 2018-01-11 08:03:27
Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ewa Rutkowska-Woźniczko 2018-01-10 12:18:54
Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Krystyna Rosół 2018-01-10 10:50:17
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury Ewa Rutkowska 2018-01-09 14:34:02
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury Ewa Rutkowska 2018-01-09 14:33:07
uPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY Ewa Rutkowska 2018-01-09 14:32:23
„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”. Krystyna Rosół 2018-01-09 10:38:31
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Ewa Rutkowska 2018-01-08 14:02:17
Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska 2018-01-08 10:26:19
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2018 rok Ewa Rutkowska 2018-01-04 15:06:39
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2017 rok Ewa Rutkowska 2018-01-04 15:06:06
Zarządzenia Burmistrza Brzegu Ewa Rutkowska 2018-01-04 13:47:17
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi Ewa Rutkowska 2018-01-04 11:51:36
Uznanie żołnierza za samotnego Ewa Rutkowska 2018-01-04 11:49:18
Uznanie żołnierza za samotnego Ewa Rutkowska 2018-01-04 11:49:05
Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Ewa Rutkowska 2018-01-04 11:47:05
Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie albo dochód, które mógłby uzyskać żołnierz rezerwy w okresie odbywanie ćwiczeń wojskowych Ewa Rutkowska 2018-01-04 11:45:17
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2018 r.” Małgorzta Florek 2018-01-04 11:33:51
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły- Krystyna Rosół 2018-01-03 12:21:16
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły- Krystyna Rosół 2018-01-03 12:20:23
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły- Krystyna Rosół 2018-01-03 12:19:28
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły- Krystyna Rosół 2018-01-03 12:18:18
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:29:58
Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...) Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:23:28
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(. Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:21:03
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:19:10
Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:17:16
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:15:09
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:14:04
Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:12:26
Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:09:48
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:08:37
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...) Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:07:04
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:05:39
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:04:08
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2018-01-03 11:02:28
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ewa Rutkowska 2018-01-03 10:54:17
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2018-01-03 10:52:05
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2018-01-03 10:41:44
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewa Rutkowska 2018-01-03 10:40:54
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ewa Rutkowska 2018-01-03 10:37:47
Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ewa Rutkowska 2018-01-03 10:37:24
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Przedszkolu Publicznym NR 2 w Brzegu