logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
minus Budżet miasta na 2006 rok
   minus Uchwała Nr XLVI/353/05 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok
   minus Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej
   minus Uchwała Nr XXX/217/04 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 października 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeg ..
   minus Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za 2005 rok
   minus Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za I kwartał 2006 r.
   minus Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za I kwartał 2006 r. - korekta
   minus Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2006 roku
   minus Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku
   minus Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2006 roku
   minus Informacja o wykonaniu budżetu miasta za 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


 

B U R M I S T R Z   M I A S T A    B R Z E G U

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg

 za 2005 r.

 

Zgodnie z art. 14 pkt. 2 lit. a, b, c, d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. z 2005 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Burmistrz Miasta Brzeg podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą:

 

 

1)    wykonanie budżetu Miasta Brzeg za 2005 r.

 

Wyszczególnienie

Plan 31.12.2005 r.

Wykonanie 31.12.2005 r.

Dochody

70.613.701 zł

63.234.707 zł

Wydatki

77.291.113 zł

58.041.994 zł

Deficyt/Nadwyżka

- 6.677.412 zł

5.192.713 zł

Przychody

10.944.728 zł

5.584.794 zł

Rozchody

4.267.316 zł

3.471.731 zł

 

2)    zobowiązania wymagalne na 31.12.2005 r. - kwota 142.331 zł

 

3)    dotacje:

a)     otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – kwota 723.559 zł

b)    udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego – kwota 65.056 zł

 

4)    wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

 

L.p.

Nazwa podmiotu

1.

Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Ilość odwiedzin: 7116
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Kaczmarek - Skarbnik Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Kaczmarek - Skarbnik Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2006-05-31 15:20:45
Data udostępnienia informacji: 2006-05-31 15:20:45
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-31 15:25:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner