logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
minus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


PRAWO LOKALNE > ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis dokumentów:
1. Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2. Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
3. Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w aspekcie realizacji zadań publicznych (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje) - 2015 rok
4. KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
5. KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2016 ROK
6. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego "Książęce Miasto Brzeg"
7. KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2017 ROK
8. MIEJSKA RADA SENIORÓW W BRZEGU
9. KONKURSY - 2015
10. Porozumienie Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi zawarte w ramach projektu "Nasza współpraca to lepszy lokalny rozwój Gminy Brzeg"
11. KONKURSY OFERT NA 2016 ROK
12. KONKURSY OFERT NA 2017 ROK
13. OFERTY POZAKONKURSOWE -2016 rok
14. OFERTY POZAKONKURSOWE - 2017 rok
15. DRUKI
16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
17. Nabór do Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
18. KONKURSY OFERT NA 2018 ROK
19. Nabór do Komisji Konkursowych o działaności pożytku publicznego i wiolontariacie w 2018 roku
20. OFERTY POZAKONKURSOWE NA 2018 ROK
21. KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2018 ROK
22. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
23. Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
24. KONKURSY OFERT NA 2019 ROK
25. Nabór do Komisji Konkursowych o działaności pożytku publicznego i wiolontariacie w 2019 roku
26. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
27. OFERTY POZAKONKURSOWE NA 2019 ROK
28. Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
29. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
30. Ogłoszenie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego
31. Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
32. Nabór do Komisji Konkursowych o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 roku
33. Konkursy ofert na 2020 rok

Ilość odwiedzin: 14358
Nazwa dokumentu: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Podmiot udostępniający: Jerzy Wrębiak - Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Mordka - Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Mordka - Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Senecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-21 12:56:06
Data udostępnienia informacji: 2015-01-21 12:56:06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-27 10:21:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner