logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
minus OCHRONA ŚRODOWISKA
   minus Program Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeg na lata 2005 - 2015
   minus Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
   minus Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brzeg
   minus Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego zawierające informacje o środowisku
   minus Wykaz wniosków i decyzji o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
   minus Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Brzeg
   minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
   minus Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Brzegu na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 - 2015”
   minus Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Brzegu na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 – 2015
   minus Informacja o bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu materiałów zawierających azbest
   minus Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na prace związane z demontażem (.
   minus Obwieszczenie-wyłożenie projektu"Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Brzegu na lata 2009-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016"oraz projektu"Prognozy(...)"
   minus Informacja nt. dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest
   minus Uchwała Rady Miejskiej Brzegu w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami(...)
   minus Informacja dot. składania przez osoby fizyczne aktualizacji informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest
   minus Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Brzegu na lata 2009-2010
   minus Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Brzegu za lata 2009-2010
   plus Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
   minus Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
   minus Wykaz raportów złożonych na etapie procedury wydawania decyzji środowiskowej
   minus Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg
   minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych (...)
   minus Zawiadomienie dot. umieszczenia w publicznie dostępnym wykazie uzupełnień do "Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg i modernizacja (...)
   minus Informacja dot. sprzątania po psach
   minus Informacja o posiadaniu wyrobów zawierających azbest
   minus Informacja Burmistrza o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
   minus Informacja o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg
   minus Informacja o przystapieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji POŚ
   minus Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie uzupełnień do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Odbudowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg(...)"
   minus Informacja dot. przystąpienia do opracowywania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg
   minus Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników (...)
   minus Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu
   minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o wyłożeniu projektów: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg (...) oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko (...)
   minus Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
   minus Prognoza oceny oddziaływania na środowisko "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020"
   minus Raport z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2011-2012
   minus Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012
   minus Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013
   minus Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014
   minus Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015
   minus Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016
   minus Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017
   minus Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna - Koźla i Zdzieszowic- w zakresie benzenu"
   minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu w sprawie przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
   minus Raport z wykonywania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeg za lata 2013-2014
   minus Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
   minus Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg na lata 2013-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za terenie Gminy Brzeg za rok 2015
   minus Wniosek o szacowanie szkód w rolnictwie
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - "Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
   minus Wyniki postępowania dot. wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Brzegu w roku 2016
   minus Informacja o uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg
   minus Analiza Stanu Gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg za rok 2016
   minus Informacja o uzykaniu dofinansowania na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg
   minus Informacja w sprawie powołania na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt
   minus Wykaz decyzji w sprawie usunięcia odpadów składowanych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania w 2017 r.
   minus Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Brzeg
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania dot.usuwania azbestu z terenu Gminy Brzeg w 2017 r.
   minus Informacja o wynikach postępowania dot.wyboru wykonawcy na usuwanie azbestu z terenu Gminy Brzeg w 2017 r.
   minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu nr UOŚ.II.6220.18.2011 z dnia 23.06.2017
   minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu nr UOŚ.II.6220.15.2017 o wydanej decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia ooś
   minus Obwieszczenie Butrmistrza Brzegu nr UOŚ.II.6220.18.2011 o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania
   minus Informacja o podpisaniu umowy dotacji z WFOŚ i GW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Brzegu
   minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu dotyczące wszczęścia procedury z udziałem społeczeństwa (...)
   minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu dotyczące przystąpienia do opracowania POŚ
   minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu w sprawie przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu.
   minus Informacja o uzyskanej dotacji z WFOŚ i GW w Opolu oraz NFOŚ i GW w Warszawie na uzuwanie azbestu
   minus Ogłoszenie Burmistrza Brzegu o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017 -2020 (...)
   minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o wyłożeniu projektu POŚ i Prognozy, wraz z projektami tych dokumentów
   minus Karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów
   minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017-2020
   minus Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2016
   minus Obwieszczenia o wydanych postanowieniach o odmowie wszczęcia postępowania
   minus Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu
   minus Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
   minus - WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANYCH W 2018r.
   minus Zmiany w rozporządzeniu w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
   minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o deratyzacji
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg za rok 2017.
   minus Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu raportu ooś wraz z uzupełnieniem
   minus WYKAZ WNIOSKÓW O PRZENIESIENIE LUB WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA W 2018 R
   minus WYKAZ DECYZJI W SPRAWIE USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSCA NIEPRZEZNACZONEGO DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA w 2018r.
   minus Zawiadomienie o wydanym postanowieniu
   minus Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   minus Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   minus Obwieszczenie Burmistrza dot. przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu.
   minus Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym
   minus Obwieszczenie dotyczące wiosennej deratyzacji
   minus WYKAZ DECYZJI W SPRAWIE USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSCA NIEPRZEZNACZONEGO DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami kominalnymi na terenie Gminy Brzeg za 2018 rok
   minus Obwieszczenia o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś (UOŚ.II.6220.5.2019)
   minus Obwieszczenia o zapoznaniu się z dok. sprawy (UOŚ.II.6220.5.2019)
   minus Obwieszczenie Burmistrza-udział społeczeństwa (UOŚ.II.6220.14.2019)
   minus WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
   minus Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (UOŚ.II.6220.5.2019)
   minus Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie
   minus Obwieszczenie o umorzeniu postępowania UOŚ.II.6220.14.2018
   minus Obwieszczenie o jesiennej deratyzacji
   minus Informacja o wydanej decyzji
   minus Sprawozdanie Burmistrza Miasta Brzeg z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r
   minus Informacja o wydanej decyzji (UOŚ.II.6220.7.2019)
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Ilość odwiedzin: 3524
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o wyłożeniu projektu POŚ i Prognozy, wraz z projektami tych dokumentów
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Wszoła-Gł.. specjalista ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wszoła-Gł.. specjalista ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Rutkowska
Data wytworzenia informacji: 2017-10-05 10:35:27
Data udostępnienia informacji: 2017-10-05 10:35:27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-05 10:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner