logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
minus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
   minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
   minus Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 roku sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
   minus Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
   minus Uchwała Nr 29/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej (...)
   minus Uchwała Nr 749/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzeg
   minus Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za I kwartał 2019 r.
   minus Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za II kwartał 2019 r.
   minus Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeg za I półrocze 2019 r
   minus Uchwała nr 364/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r
   minus Uchwała Nr 551/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 13.12.2018 r. w spr. opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Brzeg
   minus Uchwała nr 553/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 13.12.2018 r. w spr. opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeg
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-11-21 10:21:54 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok (737.93 kB)
2018-11-21 10:23:11 - Załącznik Nr 1 - plan dochodów budżetowych na 2019 rok (11.77 MB)
2018-11-21 10:28:58 - Załącznik Nr 2 - plan przychodów i rozchodów na 2019 rok (230.13 kB)
2018-11-21 10:29:40 - Załącznik Nr 3 - plan wydatków budżetowych na 2019 rok (5.46 MB)
2018-11-21 10:31:06 - Załącznik Nr 4 - plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie profilaktyki (...) (279.03 kB)
2018-11-21 10:31:39 - Załącznik nr 5 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych Gminie (640.15 kB)
2018-11-21 10:32:52 - Załącznik Nr 6 - plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok (210.21 kB)
2018-11-21 10:33:28 - Załącznik Nr 7 - plan dochpdów i wydatków związanych z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok (283.28 kB)
2018-11-21 10:34:05 - Załącznik Nr 8 - plan wydatków majątkowych na 2019 rok (676.09 kB)
2018-11-21 10:34:45 - Załącznik nr 9 - plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2019 rok (876.88 kB)
2018-11-21 10:35:39 - Załącznik Nr 10 - plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok (565.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2336
Nazwa dokumentu: Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Szczepanik - Skarbnik Brzegu
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Szczepanik - Skarbnik Brzegu
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Rosińska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-21 10:19:03
Data udostępnienia informacji: 2018-11-21 10:19:03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-21 10:35:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner