logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2004
   minus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Ogłoszenia: 2005 > kwiecień > 2005-04-15
Korzystanie ze środowiska

PRZYPOMNIENIE

 

Przypominam, że z godnie z zapisami ustawy z dnia 01.10.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) wszystkie podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do:

- kwartalnego składania ewidencji o wielkości korzystania ze środowiska,

- ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska, w tym:

* za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

* za wprowadzanie ścieków  do wód lub do ziemi,

* za pobór wód,

* za składowanie odpadów.

Wielkość opłaty ustala się we własnym zakresie  i wnosi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. Niezależnie od powyższego podmiot korzystający ze środowiska, w terminie wniesienia opłaty, przesyła na adres Urzędu Marszałkowskiego ewidencję na obowiązujących drukach  (wzór w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003r. Dz.U. z 2003r. nr 113 poz.1075) zawierającą informacje, dane oraz wyliczenie należnej opłaty za korzystanie ze środowiska.

Wysokość stawek jakie należy stosować w I, II, III, IV kwartale 2005r. określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2004r. -  w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2004r. Nr 279, poz. 2758).

Jeżeli łączna wysokość (osobno dla każdego rodzaju korzystania ze środowiska) nie przekracza kwartalnie 200zł wówczas nie wnosi się ww. opłat.

W przypadku opłaty wyższej niż 200zł należy uiścić całą należność nie pomniejszoną o kwotę 200zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska powyżej 200zł należy przekazywać na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Bank Millenium I Oddział Opole

Nr konta 16 11602202 0000 0000 40894067

 

Ponadto z dniem 01.01.2002r. weszła w życie ustawa o obowiązkach przedsiębiorców  w zakresie gospodarowania  niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późn. zmianami), zgodnie z którą przedsiębiorca rozpoczynający działalność polegającą na wytwarzaniu lub imporcie produktów opakowaniowych, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy, lub produktów, o których mowa w załączniku nr 2 i 3 do ustawy jest obowiązany bez wezwania złożyć zawiadomienie o tym fakcie Marszałkowi Województwa, w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

W związku z powyższym przedsiębiorca, który podlega w/w ustawie powinien:

-złożyć do Marszałka Województwa roczne sprawozdanie o masie lub ilości opakowań, w których sprzedał produkty lub masie i ilości sprzedanych produktach z podziałem na poszczególne ich rodzaje w terminie do 31 marca 2005r.

-złożyć Marszałkowi Województwa sprawozdanie roczne o wysokości należnej opłaty produktowej z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio masy lub ilości, w terminie do 31 marca 2005r.

Opłaty produktowe należy wpłacać na konto:

BANK Millenium I Oddział Opole

Nr konta 63 11602202 0000 0000 40894288

 

                                                                                    Burmistrz

                                                                           (-) Wojciech Huczyński

 

Ilość odwiedzin: 604
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Boryk - Kierownik Biura
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Boryk - Kierownik Biura
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Jabłońska
Data wytworzenia informacji: 2005-04-15 12:59:09
Data udostępnienia informacji: 2005-04-15 12:59:09
Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-15 12:59:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner