logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   minus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Przetargi: 2006 > sierpień > 2006-08-02
Roboty zduńskie w lokalach komunalnych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w trzech obszarach miasta Brzegu

                                                                                                   Brzeg, dnia 10.08.2006 r.

ZNM/ZP/ 3998 /2006

 

 

                                                          

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Roboty zduńskie w lokalach komunalnych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w trzech obszarach miasta Brzegu,

 

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

 

            Zamawiający – Dyrektor Zarządu Nieruchomości Miejskich – ogłasza, że decyzją komisji przetargowej z dnia 10 sierpnia 2006 r.:

 

-  obszar I :   oferta Zakładu Zduńskiego  Danuty Solińskiej z Brzegu ul. Piłsudskiego 18/2 została wykluczona na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 ze zm./. (brak wniesienia wadium w terminie określonym w pkt. 11 siwz tj. do 08.08.2006r., a za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego).  

 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

Przetarg został unieważniony na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 ze zm./. (cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia),

 

 

-  obszar II : przetarg został unieważniony na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 ze zm./. (w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty),

 

 

-  obszar III : wybrana została oferta  Zakładu Murarsko – Malarskiego Małgorzata Hirsa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ługowej 10a za cenę w wysokości:

netto:34 242,99 zł.(słownie:  trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści  dwa zł 99/100)

podatek VAT w wys.7%:2 397,01 zł.(słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem zł 01/100)

brutto:36 640,00 zł   (słownie:  trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści zł  00/100)

 

      ustaloną na podstawie stawek  jednostkowych :

     I.                   Przebudowa pieca kaflowego

 

 1. Piec kaflowy typ A-1 2,5x3,5x7  0,74m3  

 

netto 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł)

 

obowiązujący podatek VAT  w wysokości 7 % tj.70,00 zł (słownie : siedemdziesiąt zł 00/100)

 

brutto: 1070,00 zł/szt.(słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt zł 00/100)

 

2. Piec kaflowy typ A-2 2,5x3,5x8  0,83m3  

 

netto 1093,46 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt trzy zł 46/100)

 

obowiązujący podatek VAT  w wysokości: 7 %, tj. 76,54 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć zł 54/100)

 

brutto: 1170,00 zł(słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt zł 00/100)

 

3. Piec kaflowy typ B-1 2,5x4x7     0,84m3  

 

netto 1112,15 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwanaście 15/100 )

 

obowiązujący podatek VAT  w wysokości: 7 %, tj. 77,85zł (słownie siedemdziesiąt siedem zł 85/100)

 

brutto: 1190,00 zł(słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt zł 00/100)

 

4. Piec kaflowy typ B-2 2,5x4x8     0,95m3  

 

 netto 1186,92zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt sześć zł 92/100.)

 

obowiązujący podatek VAT  w wysokości7 %tj. 83,08 zł (słownie osiemdziesiąt trzy zł 08/100)

 

brutto: 1270,00 zł(słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt zł 00/100)

 

 

II.                Budowa pieca kaflowego

 

 

 

1. Piec kaflowy typ A-1 2,5x3,5x7  0,74m3  

 

netto 2233,64 zł (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy zł 64/100)

 

obowiązujący podatek VAT  w wysokości: 7 %, tj. 156,36 zł (słownie sto pięćdziesiąt sześć zł 36/100)

 

brutto: 2390,00zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt zł 00/100)

 

 2. Piec kaflowy typ A-2 2,5x3,5x8  0,83m3  

 

netto 2308,41 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiem zł 41/100)

 

obowiązujący podatek VAT  w wysokości: 7 %, tj. 161,59zł (słownie sto sześćdziesiąt jeden zł 59/100)

 

brutto: 2470,00zł (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt zł 00/100)

 

 3. Piec kaflowy typ B-1 2,5x4x7     0,84m3  

 

netto 2327,10 zł  (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem zł 10/100)

 

obowiązujący podatek VAT  w wysokości: 7 % tj. 162,90 zł (słownie :sto sześćdziesiąt dwa zł 90/100)

 

brutto: 2490,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt zł 00/100)

 

 4. Piec kaflowy typ B-2 2,5x4x8     0,95m3   

 

netto 2420,56 zł  (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia zł 56/100)

 

obowiązujący podatek VAT  w wysokości: 7 % tj. 169,44 zł (słownie sto sześćdziesiąt dziewięć zł 44/100)

 

brutto: 2590,00zł(słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt zł 00/100)

 

  

 

 III    Koszt dostawy i montażu pieca typu

Załączniki do pobrania:

2006-08-02 10:22:48 - ogłoszenie o przetargu (54.50 kB)
2006-08-02 10:23:11 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia (137.71 kB)
2006-08-02 10:24:13 - wzór oferty (50.00 kB)
2006-08-02 10:24:35 - załącznik nr 1 (23.50 kB)
2006-08-02 10:24:50 - załącznik nr 2 (29.00 kB)
2006-08-02 10:25:10 - załącznik nr 3 (27.50 kB)
2006-08-02 10:26:04 - wzór umowy (54.50 kB)
2006-08-02 10:26:49 - załącznik nr 1 do wzoru umowy obszar I (64.50 kB)
2006-08-02 10:27:14 - załącznik nr 1 do wzoru umowy obszar II (51.50 kB)
2006-08-02 10:27:35 - załącznik nr 1 do wzoru umowy obszar III (46.50 kB)
2006-08-11 15:02:44 - ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU (35.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1161
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Moryl - Dyrektor Zarządu Budynkami Mieszkalnymi
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Moryl - Dyrektor Zarządu Budynkami Mieszkalnymi
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Jabłońska
Data wytworzenia informacji: 2006-08-02 10:21:46
Data udostępnienia informacji: 2006-08-02 10:21:46
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-02 10:21:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner