logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   minus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Przetargi: 2010 > luty > 2010-02-19
Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem cieku Kościelna i rowów melioracyjnych na terenie miasta Brzeg

 

OR.IV.341-1-2/10                                                                                                                                                  Brzeg     10.03.2010 r.
 
 
 
 
 
 
       dot. postępowania pn.:
Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem cieku Kościelna i rowów melioracyjnych na terenie miasta Brzeg.
(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)
 
 
 
Zamawiający - Burmistrz Miasta Brzeg decyzją Komisji Przetargowej z dnia 09.03.2010 r. działając w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych „ZAR-MEL” inż. Czesław Zaremba, Pl. Dąbrowskiego 1/2 m 1, 49-305 Brzeg za cenę:
Netto: 90.000,00 zł
Brutto: 96.300,00 zł
Oferta najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, uzyskała max ilość punktów 100 w kryterium oceny ofert cena -100%.
 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
·              Przedsiębiorstwo Budowlane „SZYŁKO” Andrzej Szyłko, ul. Ogrodowa 3, 49-340 Lewin Brzeski – oferta uzyskała 83,34 pkt w kryterium oceny ofert – cena 100%,
·              Zmechanizowane Roboty Ziemne, Andrzej Korczyński, Gierszowice 1, 49-332 Olszanka – oferta uzyskała 82,20 pkt w kryterium oceny ofert – cena 100%,
·              Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych „ZAR-MEL” inż. Czesław Zaremba, Pl. Dąbrowskiego ½ m1, 49-305 Brzeg - oferta najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, uzyskała max ilość punktów 100 w kryterium oceny ofert cena -100%,
·              Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUD-KOM”, ul. Kwiatowa 2, 58-210 Łagiewniki Partner: Firma Transportowo-Usługowa „CZEPIEL” Anna Czepiel, Płóczki Dolne 56 a, 59-600 Lwówek Śląski - oferta uzyskała 81,82 pkt w kryterium oceny ofert – cena 100%.
 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, czyli faksem lub droga elektroniczną.
 
 
 
                                                                                                                                                               Burmistrz Miasta
                                                                                                                       Wojciech Huczyński

 

OR.IV.341-1-2/2010
                     Brzeg dn. 25.02.2010r.
 
 
 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
KTÓRZY POBRALI
SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
dot. postępowania pn.:
Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem cieku Kościelna i rowów melioracyjnych na terenie miasta Brzeg
(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )
 
 
 
Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na następujące zapytanie do siwz:
 
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza rozplantowanie namułu na skarpach rowu?
 
 
Odpowiedź:
Poprzez odmulenie dna Zamawiający rozumie wydobycie namułu z odłożeniem i rozplantowaniem na terenie przyległym do rowów w granicach ich działek geodezyjnych. Dopuszcza się rozplantowanie namułu na skarpach lub ubicie i wyrównanie go w ubytkach skarp. Zamawiający dopuszcza rozplantowanie urobku warstwą o grubości do 10 cm. Urobek może być odłożony obustronnie. Nie dopuszcza się pozostawienia w rozplantowanym namule gruzu, kamieni, gałęzi, śmieci itp.
 
 
Zamawiający przypomina ponadto iż ww. odpowiedzi na zapytania do siwz stanowią integralną część siwz i wiążą Wykonawców.
 
                                                                                                         
 
 
    Z poważaniem
      Burmistrz
Wojciech Huczyński
Załączniki do pobrania:

2010-02-19 12:22:28 - ogłoszenie o zamówieniu (22.21 kB)
2010-02-19 12:22:54 - siwz (215.50 kB)
2010-02-19 12:23:21 - wzór oferty (43.50 kB)
2010-02-19 12:23:39 - zał. nr 1 do oferty (26.50 kB)
2010-02-19 12:25:34 - zał. nr 2 do oferty (29.00 kB)
2010-02-19 12:25:59 - zał. nr 3 do oferty (34.50 kB)
2010-02-19 12:26:22 - zał. nr 4 do oferty (23.50 kB)
2010-02-19 12:27:41 - wzór umowy (86.00 kB)
2010-02-19 12:28:22 - zał. nr 1 do umowy (42.00 kB)
2010-02-19 12:28:56 - zał. nr 2 do umowy (36.50 kB)
2010-02-19 12:29:22 - zał. nr 3 do umowy (56.50 kB)
2010-02-22 15:05:19 - modyfikacja siwz (45.50 kB)
2010-02-25 14:00:36 - odpowiedz na zapytanie do siwz (30.00 kB)
2010-03-10 14:14:25 - rozstrzygnięcie (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 3044
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta Brzeg
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Tatarzynska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Tatarzynska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Tatarzynska
Data wytworzenia informacji: 2010-02-19 12:21:19
Data udostępnienia informacji: 2010-02-19 12:21:19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-10 14:14:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner