logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   minus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Przetargi: 2013 > lipiec > 2013-07-25
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego miasta Brzeg.

 

Brzeg, dnia 7 sierpnia 2013r.
OR.IV.271.1.9.2013       
 
 
dot. postępowania pn.:
„Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego miasta Brzeg”.
 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)
 
Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 7 sierpnia 2013r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez PKP Energetyka S.A. - Pion Sprzedaży, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, Śląski Region Sprzedaży, ul. Struga 1, 45-073 Opole, za cenę łączną:
netto:  264.041,52 zł
brutto: 324.771,07 zł
Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą ilość punktów- 100 pkt w kryterium cena 100%. 
W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty
Nazwa Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
cena 100%
1
GOEE ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Prosta 32
00-838 Warszawa
 
 91,11 pkt
2
„CORRENTE” Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
 
95,63 pkt
 
3
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
 
99,19 pkt
4
PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
Al. M.J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna
 
92,77 pkt
5
PKP Energetyka S.A.- Pion Sprzedaży
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Śląski Region Sprzedaży
ul. Struga 1, 45-073 Opole
 
 100 pkt

 
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Stanisław Kowalczyk

 

Brzeg, dnia 30 lipca 2013 r.
OR.IV.271.1.9.2013
 
 
 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
dot. postępowania na zadanie pn.:
„Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego miasta Brzeg”.
 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)
 
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniach 26, 29 i 30 lipca br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:
 
Pytanie nr 1:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej:
- do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy,
- okres wypowiedzenia,
- czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej.
W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów.
 
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Dla punktów poboru wymienionych w załączniku do wzoru umowy dotychczasowe umowy sprzedaży energii elektrycznej są umowami kompleksowymi zawartymi w różnym przedziale czasowym na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. Na dzień dzisiejszy Gmina związana jest stawką promocyjną, która obowiązuje do 31.12.2013 roku. Wykonawca nie ma oszacowywać terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów – sprzedaż energii musi rozpocząć się dokładnie od 01.01.2014 roku. 
 
Pytanie nr 2:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy?
 
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Tak.
 
Pytanie nr 3:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?
 
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Nie.
 
Pytanie nr 4:
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość , ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
-planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE.
 
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Tak.
 
Pytanie nr 5:
Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust 2 Wzoru Umowy na zapis o treści: „2. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 21 dnia od daty wystawienia faktury VAT.”
W ramach wyjaśnień, informujemy iż Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT, co może powodować komplikacje przy ustaleniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Ponadto w przypadku nieterminowego dostarczenia faktury zamawiający może złożyć do Wykonawcy reklamację dotyczącą terminu dostarczenia faktury.
 
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. Termin płatności zgodnie ze wzorem umowy wynosi 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 
Pytanie nr 6:
Zwracamy się z prośbą o zmianę § 7 ust 4 Wzoru Umowy na zapis o treści: „4. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.”
 
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
 
Pytanie nr 7:
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 9 ust Wzoru Umowy.
Wykonawca informuje, iż zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych można odstąpić od Umowy w jednym przypadku zgodnie z art. 145. W przypadkach nieuregulowanych, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art. 139 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, więc wypowiedzenie umowy/ która jest na czas określony/ nie może nastąpić bez podania przyczyny- musi być wyraźnie wskazane w jakich przypadkach może nastąpić jej wypowiedzenie.
 
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Z kontekstu zapytania Zamawiający domyśla się, że chodzi o ust 4 § 9 Wzoru Umowy i wyraża zgodę na wykreślenie tego zapisu.
Pytanie nr 8:
Wykonawca prosi o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza zmienność cen wynikającą z zasad dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz wydawanie i obrót świadectwami pochodzenia wydawanymi dla energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii oraz wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.
Ponadto Wykonawca informuje, że składnikami cenotwórczymi są:
a)    pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii albo uiszczenia opłaty zastępczej;
b)   pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia
z kogeneracji gazowej albo uiszczenia opłaty zastępczej;
c)    pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia
z kogeneracji niegazowej albo uiszczenia opłaty zastępczej;
d)   pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z metanu albo uiszczenia opłaty zastępczej;
e)    certyfikatów wynikających w ustawy z dnia 15.04.2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94 poz. 551) tzw. „białe certyfikaty”;
w obowiązkowym udziale wynikającym z treści ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy określonym dla sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych.
Ponadto Wykonawca proponuje o wprowadzenie zapisu:
„Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej czynnej podane w ofercie przetargowej będą stałe w okresie realizacji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem sytuacji, w której dokona się ustawowa zmiana stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego lub w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na realizację kontraktu.”
 
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający nie dopuszcza zmienności cen. Zgodnie z zapisami wzoru umowy ceny wg. których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostaną niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy.
O możliwości zmiany umowy w wyniku zmiany podatku VAT mówią zapisy §9 ust.2 lit. d). Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w wyniku zmiany podatku akcyzowego lub innych przypadków.
 
Pytanie nr 9:
Wykonawca wnosi o podanie informacji o rodzaju aktualnie obowiązujących umów, czy są to umowy kompleksowe czy sprzedażowe?
 
Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający może podać okres wypowiedzeń obowiązujących umów?
 
Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? W przypadku gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?
Uzasadnienie:
W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi, rozwiązanie takich kontraktów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego.
 
Odpowiedź na pytania nr 9, 10 i 11:
Dla punktów poboru wymienionych w załączniku do wzoru umowy dotychczasowe umowy sprzedaży energii elektrycznej są umowami kompleksowymi zawartymi w różnym przedziale czasowym na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. Na dzień dzisiejszy Gmina związana jest stawką promocyjną, która obowiązuje do 31.12.2013 roku i przed tym terminem nie można ich wypowiedzieć. Sprzedaż energii musi rozpocząć się dokładnie od 01.01.2014 roku. 
 
Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:
a) danych:
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów)
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego.
Powyższe dane muszą dotyczyć poszczególnych jednostek objętych zamówieniem.
 
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Tak.
 
Pytanie nr 13:
Czy Zamawiający może podać OSD dla wszystkich punktów objętych zamówieniem?
 
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów objętych zamówieniem jest TAURON Dystrybucja S.A.
 
Pytanie nr 14:
Czy podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia grupy taryfowe są obowiązującymi grupami czy wymagają zmiany?
 
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Są to obowiązujące grupy taryfowe.
 
Pytanie nr 15:
Zamawiający w § 2 ust. 2 wskazuje, iż ceny wg. których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostanie niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy.
Wykonawca wnioskuje o modyfikacje powyższego zapisu poprzez dodanie treści na mocy której ceny wg. których rozliczana będzie sprzedana energia pozostaną stałe za wyjątkiem sytuacji zmiany ustawowej stawki VAT i podatku akcyzowego.
 
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Nie ma potrzeby zmiany zapisu §5 ust. 2, gdyż o możliwości zmiany umowy w wyniku zmiany podatku VAT mówią zapisy §9 ust.2 lit. d). Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w wyniku zmiany podatku akcyzowego.
 
Pytanie nr 16:
Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie modyfikacji w §6 ust. 2 poprzez wprowadzenie następujących zapisów:
„Należności za okres rozliczeniowy wynikające z faktury VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT”
Wykonawca informuje, że ustalenie terminu płatności w oparciu o datę dostarczenia faktury Zamawiającego rodziło by konieczność wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ponadto Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z pracy operatora pocztowego.
 
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. Termin płatności zgodnie ze wzorem umowy wynosi 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 
Pytanie nr 17:
Wykonawca wnioskuje o usunięcie §6 ust. 3 bądź modyfikację przedmiotowego zapisu.
Wykonawca informuje, że nie ma możliwości zapewnienia aby na fakturach VAT za sprzedaż energii elektrycznej znajdowały się takie same dane jak na fakturach za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Wynika to z faktu, że faktury wystawiane są przez odrębne
i niezależne spółki, które posiadają własne systemy bilingowe. Jednocześnie informujemy, że na fakturach VAT za sprzedaż energii elektrycznej będą znajdowały się następujące dane:
-adres PPE,
-nazwa PPE,
-grupa taryfowa,
-dane dotyczące zużycia energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym (zgodnie z danymi przekazanymi przez OSD),
- numer ewidencyjny narzucony przez system bilingowy Wykonawcy.
 
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisu wzoru umowy. Zgodnie ze wzorem umowy na fakturach wystawionych przez sprzedawcę mają się znajdować informacje :
nr ewidencyjny, nr punktu poboru energii (PROD oraz szczegółowy opis punktu poboru (np. oświetlenie drogowe, itp.) łącznie z adresem. Wykonawca natomiast sam wskazał, że na fakturach mogą być informacje:
-adres PPE,
-nazwa PPE,
-grupa taryfowa,
-dane dotyczące zużycia energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym (zgodnie z danymi przekazanymi przez OSD),
- numer ewidencyjny narzucony przez system bilingowy Wykonawcy
I są to dla Zamawiającego dane wystarczające.
 
Pytanie nr 18:
Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie zmian w §6 ust. 4.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tą reguluje także art. 19 ust.13 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
Wykonawca wnosi o modyfikacje powyższych zapisów na następujące:
„Za dzień zapłaty faktury ustala się dzień wpływu środków na konto Wykonawcy”.
 
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
 
Pytanie nr 19:
Wykonawca wnioskuje o dodanie następujących zapisów w: § 7 ust. 1:
Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć sprzedaż energii elektrycznej (…) z dniem 01.01.2014 lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów (w przypadku umów kompleksowych oraz umów na czas nieokreślony), a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany dostawcy oraz zawarciu przez Zamawiającego umów
o świadczenie usług dystrybucji.
 
Pytanie nr 20:
Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów §7 ust 3 i nadanie mu brzmienia:
„Sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów (w przypadku umów kompleksowych oraz umów na czas nieokreślony), a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany dostawcy oraz zawarciu przez Zamawiającego umów o świadczenie usług dystrybucji.”
 
Odpowiedź na pytania nr 19 i 20:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Rozpoczęcie sprzedaży ma nastąpić w terminie od 01.01.2014 roku. Dzieje się tak, ponieważ stawka promocyjna w dotychczas obowiązujących umowach na sprzedaż energii do obiektów opisanych w załączniku do umowy obowiązuje do 31 grudnia 2013r. Aby skutecznie przeprowadzić procedury rozwiązania umów kompleksowych i przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy Gmina ogłosiła przetarg z pięciomiesięcznym wyprzedzeniem.
 
Pytanie nr 21:
Zamawiający w § 5 ust. 2 wskazuje, że „Należność Wykonawcy za zużytą energie elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych …”
Wykonawca informuje, że należność za sprzedaną energię obliczana jest na podstawie danych pomiarowo – rozliczeniowych jakie Wykonawca otrzymuje od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
W związku z powyższym, Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie modyfikacji w w/w zapisie na następujące:
„Należność Wykonawcy za zużytą energie elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie danych pomiarowo - rozliczeniowych jakie Wykonawca otrzyma od OSD…”
 
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów w §5 ust.2, gdyż kolejne ustępy tego samego paragrafu mówią że:
- rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego,
- Wykonawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.
Pytanie nr 22:
Zamawiający w załączniku do wzoru umowy (wykazie obiektów) wskazuje, iż zamierza dokonać zmiany mocy umownej dla poszczególnych PPE.
Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej wymaga przeprowadzenia procedury zmiany mocy umownej i dokonania uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
Ponadto Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej nie obejmuje swoim zakresem umowy sprzedaży i znajduje się w kompetencjach OSD.
Czy Zamawiający zagwarantuje, że do dnia rozpoczęcia realizacji kontraktu zostanie zakończona procedura zmiany mocy umownej?
 
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Zamawiający ma zamiar przeprowadzić procedurę zmiany mocy umownej przed terminem realizacji kontraktu.
 
Pytanie nr 23:
Zamawiający w załączniku do wzoru umowy – wykazie obiektów umieścił w tabeli pozycje „Prognoza zużycia en./MWH 2013 (4000godz.).
Czy Zamawiający miał na myśli prognozę dla 2014 roku, w którym to ma być świadczona sprzedaż energii elektrycznej w ramach realizacji kontraktu będącego przedmiotem zamówienia?
 
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Tak, prognoza dotyczy roku 2014.
 
Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.
Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.
 
 
Burmistrz
Wojciech Huczyński

Ilość odwiedzin: 1954
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Rosół
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Rosół
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Rosół
Data wytworzenia informacji: 2013-07-25 11:31:59
Data udostępnienia informacji: 2013-07-25 11:31:59
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-07 10:35:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner