logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   minus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Przetargi: 2013 > wrzesień > 2013-09-03
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA W BRZEGU.

 

                         Brzeg, dnia 20 września 2013r.
 
 OR.IV.271.1.10.2013  
                                                                                             
 
 
dot. postępowania na zadanie pn.:
„Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin
pracowników Urzędu Miasta w Brzegu.”
 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)
 
 
 
              Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 20 września 2013r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Oddział w Katowicach, ul. Ozimska 5, 45-066 Opole, za łączną cenę :
netto:  294.394,68 zł
brutto: 294.394,68 zł
Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 97,50 pkt w kryteriach oceny ofert: cena -90%, warunki ubezpieczenia-10%. 
W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu : 

 
Numer oferty
 
Nazwa Wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
cena  
90%
Liczba pkt
w kryterium
warunki ubezpieczenia
10%
 
Łączna liczba punktów
 
 
 
2
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
na Życie S.A.
Centrala, 00-133 Warszawa
Al. Jana Pawła II 24
Oddział w Katowicach
Ul. Ozimska 5
45-066 Opole
90,00
 
 
 
7,50
 
97,50
 

                 
                                                                      
 
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Stanisław Kowalczyk

 

Brzeg, dnia 10 września 2013 r.
 
OR.IV.271.1.10.2013
 
 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
 
dot. postępowania na zadanie pn.:
„Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin
pracowników Urzędu Miasta w Brzegu.”
 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)
 
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 6 września br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:
 
Pytanie 1
Czy Zamawiający zgodzi się, że w przypadku zbiegu roszczeń za zgon, poważne zachorowanie, operacje, pobyt w szpitalu na następującą zasadę: 
    1. świadczenie z tytułu zgonu zostanie pomniejszone o wypłacone świadczenie z tytułu poważnego zachorowania, operacji, o ile zgon ten pozostawał w związku przyczynowo-skutkowym z poważnym zachorowaniem, operacją i nastąpił w ciągu 6 miesięcy od wypłaty świadczenia z tytułu poważnego zachorowania, operacji.
    2. w przypadku  zgonu w trakcie pobytu ubezpieczonego w szpitalu, nie zostanie wypłacone świadczenie szpitalne . 
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 3.
 
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie akceptuje opisanych w pkt 1 pytania ograniczeń w wypłacie świadczeń. Ograniczenie opisane w pkt 2 jest dopuszczalne.
 
Pytanie 2
Czy Zamawiający zgodzi się potwierdzić interpretację Wykonawcy, że odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy tych z wymienionych ryzyk, które Ubezpieczony posiadał w zakresie umowy ubezpieczenia funkcjonującej u Zamawiającego bezpośrednio przed datą początku umowy z Wykonawcą?
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 3.
 
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zakres ryzyk, których dotyczy zasada zniesienia pre-extingu został wskazany w SIWZ.
 
Pytanie 3
Czy Zamawiający zgodzi się, że przywołane zapisy będą dotyczyły osoby, która przystąpiła do ubezpieczenia w dacie początku umowy z Wykonawcą? – w ocenie Wykonawcy tylko wówczas może zostać zachowana ciągłość ubezpieczenia?
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 3
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający potwierdza, że zapisy dotyczą osób, które przystąpią do ubezpieczenia w dacie początku umowy z Wykonawcą.
 
Pytanie 4
Czy Zamawiający zgodzi się, ze odpowiedzialność Wykonawcy będzie dotyczyć tylko tych poważnych zachorowań, które nie były zdiagnozowane i leczone przed początkiem umowy z Wykonawcą?
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 3
 
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający potwierdza, że wyłączeniu podlegają zachorowania zdiagnozowane i leczone przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy.
 
Pytanie 5
Czy Zamawiający zgodzi się z interpretacja Wykonawcy, że zniesienie karencji wobec członków rodzin Pracownika w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od daty zawarcia związku małżeńskiego dotyczy małżonka Pracownika, a zniesienie karencji wobec członków rodzin Pracownika w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od daty ukończenia przez dziecko 18-tego roku życia dotyczy tego pełnoletniego dziecka Pracownika?
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 13
 
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający potwierdza, że zapisy pkt 13 dotyczą członków rodzin pracownika.
 
Pytanie 6
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg, jeżeli Wykonawca zapewni wypłatę świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu od 3 dnia pobytu?.
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 15.
 
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający potwierdza spełnienie warunku.
 
Pytanie 7
Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję OIOM/OIT na zdrowiu wykonawcy:
OIOM – oddział intensywnej opieki medycznej (oddział intensywnej terapii) – wydzielony oddział szpitalny, w którym przebywają chorzy w stanie zagrożenia życia objęci intensywnym leczeniem specjalistycznym, ciągłą pielęgnacją i nadzorem, zaopatrzony w specjalistyczny sprzęt umożliwiający ciągłe monitorowanie czynności życiowych chorych, pozwalające uchwycić lub przewidzieć moment zagrożenia życia
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 16.
 
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
 
Pytanie 8
Czy Zamawiający zechce zaakceptować, jako zamienną definicję rehabilitacji poszpitalnej wykonawcy dla używanego w specyfikacji rekonwalescencji:
Rehabilitacja poszpitalna – trwający nieprzerwanie, bezpośredni po pobycie w szpitalu kończącym się w trakcie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital.?
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 17.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
 
Pytanie 9
Czy Zamawiający uzna za równoważną klasyfikację operacji chirurgicznych według 5 grup:
- poziom 1 – 10% sumy ubezpieczenia
- poziom 2 – 25% sumy ubezpieczenia
- poziom 3 – 50% sumy ubezpieczenia
- poziom 4 – 75% sumy ubezpieczenia
- poziom 5 – 100% sumy ubezpieczenia
Klasyfikacja poziomu operacji oparta jest na poziomie trudności wykonania operacji w skali od 1 (operacje najlżejsze) do 5 (operacje najcięższe).
W OWU ma zastosowanie otwarty katalog operacji, zgodny z Międzynarodową Klasyfikacja Procedur Medycznych - ICD 9?
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 18.
 
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Dopuszcza się podział na większą liczbę klas operacji, pod warunkiem, że świadczenie za operacje pośrednie będzie stanowiło co najmniej 30% sumy ubezpieczenia wskazanej w tabeli świadczeń.
 
Pytanie 10
Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję operacji wykonawcy:
operacja – zabieg chirurgiczny wykonany w szpitalu przez zespół lekarzy i pielęgniarek w celu przywrócenia prawidłowych czynności chorego narządu lub układu, usunięcia chorej tkanki, narządu lub jego części, usunięcia przyczyny choroby, ogniska chorobowego, dokonania przeszczepu, powiązany z koniecznością przecięcia skóry i innych tkanek
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 18.
 
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
 
Pytanie 11
Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję trwałego uszczerbku na zdrowiu wykonawcy:
trwały uszczerbek na zdrowiu (NW)– zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu będące następstwem wypadku, któremu ubezpieczony uległ w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, powodujące jego trwałą dysfunkcję ?
trwały uszczerbek na zdrowiu (zawał/udar)– zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu będące następstwem zawału serca lub udaru mózgu, przebytych przez ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, powodujące jego trwałą dysfunkcję?,
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 20.
 
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający dopuszcza definicje Wykonawcy.
 
Pytanie 12
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu SWIZ, jeśli Wykonawca zrealizuje świadczenie w formie wypłaty gotówki w kwocie określonej w tabeli świadczeń?
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 19.
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający dopuszcza gotówkową formę realizacji świadczenia.
 
Pytanie 13
Czy Zamawiający zaakceptuje, jako równoważną definicję wypadku komunikacyjnego wykonawcy:
wypadek komunikacyjny – wypadek zgłoszony na policję lub potwierdzony w dokumentacji prowadzonej przez straż miejską, sąd, prokuraturę i powstały w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z ruchem:
a) lądowym pojazdów silnikowych, pojazdów szynowych, rowerzystów, motorowerzystów, w którym ubezpieczony brał udział, jako uczestnik ruchu bądź kierowca w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, wywołany:
- działaniem siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, lub
- wywróceniem się pojazdu, lub
- pożarem, wybuchem spowodowanym działaniem czynnika termicznego i/lub chemicznego,
b) wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku wodnego, w którym ubezpieczony poruszał się jako osoba kierująca lub pasażer,
c) lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony podróżował, jako pasażer lub członek załogi?
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 21.
 
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
 
Pytanie 14
Czy zamawiający uzna katalog poważnych zachorowań wykonawcy wraz z definicjami?
poważne zachorowanie – jedno z poniżej wymienionych poważnych zachorowań zamieszczonych w katalogu poważnych zachorowań, powstałe w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela:
katalog poważnych zachorowań:
1) nowotwór (guz) złośliwy,
2) zawał serca,
3) udar mózgu,
4) operacja pomostowania naczyń wieńcowych,
5) niewydolność nerek,
6) przeszczepianie narządów,
7) zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi,
8) zakażenie wirusem HIV w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych,
9) paraliż,
10) utrata kończyn,
11) utrata wzroku,
12) utrata słuchu,
13) utrata mowy,
14) ciężkie oparzenia,
15) łagodny nowotwór mózgu *
16) śpiączka,
17) choroba Creutzfeldta-Jacoba,
18) operacja aorty,
19) choroba Alzheimera,
20) schyłkowa niewydolność wątroby,
21) operacja zastawek serca,
22) stwardnienie rozsiane,
23) choroba Parkinsona,
24) anemia aplastyczna,
25) zapalenie mózgu,
26) schyłkowa niewydolność oddechowa,
27) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
28) bąblowiec mózgu
29) zgorzel gazowa
30) masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie
31) odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu
32) ropień mózgu
33) sepsa
34) borelioza
35) tężec
36) wścieklizna
37) gruźlica
38) choroba Huntingtona
39) zakażona martwica trzustki
40) choroba neuronu ruchowego
41) bakteryjne zapalenie wsierdzia
42) utrata kończyn wskutek choroby
43) bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowych
44) przewlekłe zapalenie wątroby typu C?
Definicje:
1) NOWOTWÓR (GUZ) ZŁOŚLIWY
Za nowotwór (guz) złośliwy uważa się nowotwór (guz) złośliwy, charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem
i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych, powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych tkanek. Rozpoznanie musi zostać potwierdzone badaniem histopatologicznym.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również przypadki białaczki, chłoniaka złośliwego (w tym chłoniaka skóry), chorobę Hodgkina, złośliwe nowotwory szpiku kostnego i mięsaka.
Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są:
1)      rak nieinwazyjny (carcinoma in situ), dysplazja oraz wszelkie zmiany przedrakowe,
2)      rak gruczołu krokowego w stopniu zaawansowania co najmniej T2N0M0,
3)      wszelkie nowotwory skóry z wyjątkiem czerniaka złośliwego przekraczającego warstwę naskórka,
4)      rak brodawkowaty tarczycy ograniczony do gruczołu tarczowego,
5)      wszelkie nowotwory współistniejące z infekcją HIV.
2) ZAWAŁ SERCA
Za zawał serca uważa się rozpoznanie dokonanej martwicy części mięśnia sercowego wywołanej nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego.
Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyl zakresu referencyjnego dla danej metody laboratoryjnej, z współistniejącym co najmniej jednym z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:
1)      typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego,
2)      jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: nowo powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje innych ostrych zespołów wieńcowych.
3) UDAR MÓZGU
Za udar mózgu uważa się martwicę tkanki mózgowej wywołaną przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej przy współistnieniu wszystkich niżej wymienionych okoliczności:
1)      wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu,
2)      obecność obiektywnych ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez okres min. 60 dni od chwili rozpoznania udaru mózgu,
3)      obecność nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego (o ile badania takie były przeprowadzone).
Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są:
1)      epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA),
2)      zawały mózgu lub krwawienia śródczaszkowe spowodowane zewnętrznym urazem,
3)      wtórne krwotoki do istniejących ognisk poudarowych,
4)      jakiekolwiek inne zmiany w mózgu możliwe do rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących odpowiadających tym zmianom objawów klinicznych.
4) OPERACJA POMOSTOWANIA NACZYŃ WIEŃCOWYCH
Za operację pomostowania naczyń wieńcowych uważa się przeprowadzenie operacji chirurgicznej przy otwartej klatce piersiowej, mającej na celu zlikwidowanie zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych przez wszczepienie pomostu omijającego. Operacja musi być poprzedzona angiografią wykazującą istotne zwężenie tętnicy wieńcowej i przeprowadzona wskutek zalecenia specjalisty - kardiologa.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje angioplastyki ani jakichkolwiek innych zabiegów na tętnicach wieńcowych wykonywanych od strony światła tętnicy wieńcowej i wykorzystujących techniki cewnikowania naczyń wieńcowych lub techniki laserowe.
5) NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
Za niewydolność nerek uważa się schyłkowe stadium choroby nerek, wyrażające się nieodwracalnym upośledzeniem czynności obu nerek oraz stanowiące bezwzględne wskazanie do przewlekłej dializoterapii lub przeszczepu nerek.
6) PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW
Za przeszczepianie narządów uważa się przeszczepienie osobie ubezpieczonej jako biorcy jednego z niżej wymienionych narządów lub zakwalifikowanie ubezpieczonego na listę biorców oczekujących na przeszczep jednego z niżej wymienionych narządów:
1.    serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki lub,
2.    szpik kostny przy zastosowaniu komórek macierzystych krwi po uprzedniej całkowitej ablacji (zniszczeniu) własnego szpiku biorcy.
Przeszczep musi być uzasadniony medycznie i wynikający ze stwierdzenia i potwierdzenia nieodwracalnej, schyłkowej niewydolności narządu. Ubezpieczeniem nie są objęte przeszczepy wykorzystujące komórki macierzyste inne niż wyżej wymienione.
7) ZAKAŻENIE HIV/HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS LUB ROZPOZNANIE AIDS /NABYTY ZESPÓŁ NIEDOBORU ODPORNOŚCI (w wyniku transfuzji krwi)
Za Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS /Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w wyniku transfuzji krwi) uważa się zakażenie, w przypadku którego można udowodnić, że zostało spowodowane przetoczeniem zakażonej krwi lub produktów krwiopochodnych, pochodzących z licencjonowanego ośrodka uprawnionego do przygotowywania takich preparatów (stacji krwiodawstwa). Przetoczenie zakażonej krwi musiało mieć miejsce po dacie zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia. Serokonwersja musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty przetoczenia.
8) ZAKAŻENIE HIV/HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS LUB ROZPOZNANIE AIDS/NABYTY ZESPÓŁ NIEDOBORU ODPORNOŚCI (w związku z wykonywanym zawodem)
Za Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w związku z wykonywanym zawodem) uważa się zakażenie, w przypadku którego można udowodnić, że jest wynikiem przypadkowego ukłucia się igłą/ skaleczenia podczas pełnienia obowiązków wynikających z wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologii, pielęgniarki, sanitariusza, strażaka lub policjanta. Każde takie zdarzenie, będące powodem roszczenia, musi nastąpić w okresie ważności polisy i musi być zgłoszone ubezpieczycielowi w ciągu 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia. Dodatkowo, test w kierunku HIV wykonany bezpośrednio po tym zdarzeniu musi być negatywny, a serokonwersja musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy licząc od daty zdarzenia.
9) PARALIŻ
Za paraliż uważa się całkowitą i trwałą utratę funkcji dwóch lub więcej kończyn spowodowaną urazem lub chorobą rdzenia kręgowego lub mózgu rozpoznaną przez neurologa. Ubezpieczenie obejmuje utratę funkcji kończyn określaną jako diplegia, hemiplegia, tetraplegia lub quadriplegia.
10) UTRATA KOŃCZYN
Za utratę kończyn uważa się całkowitą i nieodwracalną utratę dwóch lub więcej kończyn spowodowaną zewnętrznym urazem. Ubezpieczenie obejmuje także jednoczasową utratę obu rąk (dłoni) lub obu stóp oraz utratę jednej ręki (dłoni)
i jednej stopy.
11) UTRATA WZROKU
Za utratę wzroku uważa się całkowitą i nieodwracalną obuoczną utratę wzroku spowodowaną nagłym zachorowaniem lub urazem. Rozpoznanie musi zostać potwierdzone przez okulistę. Ubezpieczenie nie obejmuje przypadków utraty wzroku możliwych do skorygowania postępowaniem terapeutycznym.
12) UTRATA SŁUCHU
Za utratę słuchu uważa się całkowitą i nieodwracalną obuuszną utratę słuchu spowodowaną nagłym zachorowaniem lub urazem. Rozpoznanie musi być postawione na podstawie badań audiometrycznych i potwierdzone przez laryngologa. Ubezpieczenie nie obejmuje przypadków utraty słuchu możliwych do skorygowania postępowaniem terapeutycznym.
13) UTRATA MOWY
Za utratę mowy uważa się całkowitą i nieodwracalną utratę możliwości mówienia trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez specjalistę w zakresie laryngologii w oparciu
o stwierdzenie choroby lub urazu fałdów głosowych. Wykluczeniem są objęte wszelkie przypadki utraty zdolności mówienia spowodowane schorzeniami psychicznymi. Utrata zdolności mówienia nie może być skorygowana przy zastosowaniu jakichkolwiek procedur terapeutycznych.
14) CIĘŻKIE OPARZENIA
Za ciężkie oparzenia uważa się oparzenie III-go stopnia obejmujące co najmniej 20% powierzchni ciała.
15) ŁAGODNY NOWOTWÓR MÓZGU
Za łagodny nowotwór mózgu uważa się wewnątrzczaszkowy zagrażający życiu, niezłośliwy nowotwór mózgu, powodujący uszkodzenie mózgu, potwierdzony przez neurologa lub neurochirurga, wymagający usunięcia neurochirurgicznego lub w przypadku zaniechania operacji, powodujący trwały ubytek neurologiczny.
16) ŚPIĄCZKA
Za śpiączkę uważa się stan utraty przytomności z brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne lub potrzeby naturalne, trwający w sposób ciągły i wymagający stosowania systemów podtrzymywania życia przez okres co najmniej 96 godzin. Dodatkowo wymagane jest stwierdzenie trwałego ubytku neurologicznego potwierdzone przez specjalistę w zakresie neurologii. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje przypadków śpiączki wynikających z użycia alkoholu i innych substancji odurzających.
17) CHOROBA CREUTZFELDTA - JAKOBA
Za chorobę Creutzfeldta - Jakoba uważa się postępującą chorobę zakaźną (zakażenie następuje m.in. poprzez spożycie zakażonego mięsa lub innych produktów, w następstwie zabiegów medycznych), charakteryzującą się objawami psychicznymi (otępienie) oraz neurologicznymi (objawy porażenia nerwów, zaburzenia wzroku, zaburzenia równowagi i inne). Jednoznaczna diagnoza musi być postawiona przez specjalistę neurologa.
18) OPERACJA AORTY
Za operację aorty uważa się operację chirurgiczną aorty piersiowej lub brzusznej przeprowadzoną z powodu zagrażającej życiu choroby naczyniowej, w tym koarktacji aorty, tętniaków i rozwarstwienia aorty. Ubezpieczenie nie obejmuje zabiegów polegających na wprowadzeniu stentu do aorty oraz zabiegów dotyczących jedynie odgałęzień aorty.
19) CHOROBA ALZHEIMERA
Za chorobę Alzheimera uważa się pogorszenie się lub utratę czynności intelektualnych spowodowaną nieodwracalnymi zmianami funkcjonowania mózgu. Rozpoznanie musi zostać postawione przez lekarza neurologa
w oparciu o dane kliniczne oraz testy i kwestionariusze służące do diagnostyki choroby Alzheimera i demencji.
Choroba musi powodować poważne upośledzenie funkcji poznawczych.
20) SCHYŁKOWA NIEWYDOLNOŚĆ WĄTROBY
Za schyłkową niewydolność wątroby uważa się schyłkową postać choroby (marskości) wątroby powodująca co najmniej jeden z poniższych objawów:
a)       wodobrzusze niepoddające się leczeniu
b)       trwała żółtaczka
c)       żylaki przełyku
d)       encefalopatia wrotna.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są przypadki chorób wątroby powstałych skutkiem nadużywania alkoholu, leków itp. środków.
21) OPERACJA ZASTAWEK SERCA
Za operację zastawek serca uważa się pierwszorazową operację wymiany jednej lub więcej zastawek serca, wykonaną przy otwartym sercu lub bez otwierania serca, przeprowadzoną na skutek uszkodzenia, które nie może zostać skorygowane jedynie przy użyciu technik śródnaczyniowych. Operacja musi zostać zalecona przez specjalistę
w zakresie kardiologii.
22) STWARDNIENIE ROZSIANE
Za stwardnienie rozsiane uważa się zespół mnogich ubytków neurologicznych wywołanych demielinizacją mózgu lub rdzenia kręgowego, utrzymujących się przez co najmniej 6 miesięcy. Rozpoznanie musi być ostateczne i postawione przez specjalistę neurologa oraz poprzedzone więcej niż jednym epizodem zaburzeń neurologicznych, stanowiących dowolną kombinację uszkodzenia nerwu wzrokowego, pnia mózgu, rdzenia kręgowego, zaburzeń koordynacji lub zaburzeń czucia.
23) CHOROBA PARKINSONA
Za chorobę Parkinsona uważa się jednoznaczną diagnozę choroby Parkinsona postawioną przez specjalistę neurologa w oparciu o określone oznaki postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia układu nerwowego, charakteryzująca się niezdolnością ubezpieczonego do wykonywania co najmniej trzech (3) z sześciu (6) opisanych poniżej podstawowych czynności życia codziennego, w sytuacji prowadzenia optymalnego leczenia.
Czynności dnia codziennego:
1)      Kąpiel: samodzielne (bez pomocy innych osób) umycie się w wannie lub pod prysznicem (wraz z wejściem
i wyjściem z wanny lub spod prysznica) lub umycie się w inny sposób.
2)      Ubieranie: samodzielne (bez pomocy innych osób) ubranie i rozebranie się a także zakładanie i zdejmowanie wszelkiego rodzaju protez i aparatów ortopedycznych, jeśli istnieje konieczność ich używania.
3)      Jedzenie: samodzielne (bez pomocy innych osób) spożycie gotowego posiłku.
4)      Toaleta: samodzielne (bez pomocy innych osób) korzystanie z toalety bądź takie zachowanie kontroli nad jelitem grubym i pęcherzem moczowym, aby możliwe było utrzymanie higieny osobistej na satysfakcjonującym poziomie.
5)      Poruszanie się: samodzielne (bez pomocy innych osób) poruszanie się z pokoju do pokoju po płaskiej powierzchni.
6)      Przemieszczanie się: zdolność do samodzielnego (bez pomocy innych osób) przemieszczenia się z łóżka na krzesło lub wózek inwalidzki i z powrotem.
Przypadki choroby Parkinsona wywołane lekami lub substancjami toksycznymi nie są objęte ochroną.
 
24) ANEMIA APLASTYCZNA
Za anemię aplastyczną uważa się przewlekłe upośledzenie funkcji szpiku kostnego powodujące niedokrwistość, neutropenię i trombocytopenię, wymagające leczenia przynajmniej jednym z niżej wymienionych sposobów:
a)        przetaczanie preparatów krwiopochodnych,
b)       podawanie preparatów stymulujących szpik,
c)        podawanie preparatów immunosupresyjnych,
d)       przeszczepienie szpiku kostnego.
Rozpoznanie musi być potwierdzone przez specjalistę w zakresie hematologii.
25) ZAPALENIE MÓZGU
Za zapalenie mózgu uważa się zapalenie mózgu (półkul mózgowych, pnia mózgu, móżdżku) o ciężkim przebiegu, wywołane przez infekcję wirusową i powodujące powstanie trwałego ubytku neurologicznego, utrzymującego się przez okres co najmniej sześciu tygodni. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez specjalistę neurologa. Zapalenie mózgu wywołane infekcją HIV nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.
26) SCHYŁKOWA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA
Za schyłkową niewydolność oddechową uważa się schyłkowe stadium choroby płuc powodującej przewlekłą niewydolność oddechową wyrażającą się wszystkimi niżej wymienionymi objawami:
a)        natężona objętość wydechowa jednosekundowa (FEV1) utrzymująca się na poziomie poniżej jednego litra
w kolejnych badaniach,
b)       konieczność prowadzenia stałej terapii tlenem ze względu na hipoksemię,
c)        ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (PaO2) poniżej 55 mmHg,
d)       duszność spoczynkowa.
Rozpoznanie musi być potwierdzone przez lekarza pulmonologa.
27) ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH
Za zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych uważa się zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych powodujące powstanie znacznego i trwałego ubytku neurologicznego potwierdzonego przez specjalistę neurologa. Rozpoznanie musi być potwierdzone badaniem płynu mózgowo - rdzeniowego.
28) BĄBLOWIEC MÓZGU
Za bąblowiec mózgu uważa się tylko taki bąblowiec mózgu, który oznacza usuniętą chirurgicznie zmianę w mózgu, składająca się z pojedynczych lub mnogich larw typu echinococcus (pęcherz bąblowcowy), potwierdzoną w rozpoznaniu histopatologicznym.
29) ZGORZEL GAZOWA
Za zgorzel gazową uważa się tylko taką zgorzel, która wymaga zastosowania leczenia w warunkach szpitalnych, z powodu rozpoznania potwierdzonego w dokumentacji medycznej ciężkiego zakażenia przyrannego, przebiegającego z rozległym obrzękiem, martwicą mięśni, wytwarzaniem gazu w tkankach oraz towarzyszącymi ogólnymi objawami toksemii, spowodowanego przez bakterie: Clostridium perfringens, Clostridium Novyi (oedematiens) lub Clostridium septicum.
30) MASYWNY ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ LECZONY OPERACYJNIE
Za masywny zator tętnicy płucnej uważa się tylko taki masywny zator tętnicy płucnej, który oznacza usunięcie świeżej skrzepliny z pnia tętnicy płucnej poprzez jego nacięcie (tzw. embolektomia chirurgiczna) w trakcie zabiegu operacyjnego wykonanego w trybie pilnym z powodu ostrego zatoru tętnicy płucnej.
31) ODKLESZCZOWE WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU
Za odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu uważa się tylko taką chorobę przenoszona przez kleszcze, która przebiega z różnorodnymi objawami neurologicznymi, skutkującymi koniecznością hospitalizacji i została potwierdzona badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego. Rozpoznanie choroby powinno być jednoznacznie ustalone przez lekarza specjalistę neurologa wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 84) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.
32) ROPIEŃ MÓZGU
Za ropień mózgu uważa się wyłącznie taki ropień, który jest usuniętą chirurgicznie zmianą w mózgu opisaną w rozpoznaniu histopatologicznym jako ropień mózgu.
33) SEPSA
Za sepsę uważa się tylko taką sepsę, która oznacza uogólnioną reakcję zapalną organizmu na zakażenie bakteriami, grzybami lub wirusami objawiającą się niewydolnością wielonarządową; przez niewydolność wielonarządową rozumie się stan, w którym dochodzi do nieprawidłowego działania dwóch lub więcej narządów lub układów, do których zaliczamy ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ krwiotwórczy, nerki, wątrobę
Odpowiedzialnością nie są objęte przypadki sepsy wtórnej po zabiegach operacyjnych i/lub urazach.
Jednoznaczne rozpoznanie musi być potwierdzone w dokumentacji medycznej z ośrodka prowadzącego leczenie.
34) BORELIZOA
Za boreliozę uważa sie krętkowicę przenoszoną przez kleszcze przebiegającą z różnorodnymi objawami narządowymi, między innymi ze zmianami skórnymi objawiającymi się rumieniem, zapaleniem stawów, zapaleniem mięśnia sercowego oraz różnorodnymi objawami neurologicznymi i skutkującą koniecznością leczenia szpitalnego. Zdiagnozowanie choroby skutkujące hospitalizacją powinno być jednoznacznie potwierdzone przez lekarza specjalistę chorób zakaźnych wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 69.2) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego. Rozpoznanie musi być potwierdzone dodatnim wynikiem swoistego badania immunologicznego.
35) TĘŻEC
Za tężec uważa się tylko taki tężec, który oznacza chorobę zakaźną spowodowaną neurotoksynami wytwarzanymi przez laseczki tężca (tetanospazminy). Charakteryzuje się wzmożonym napięciem mięśni szkieletowych w następstwie działania tetanospazminy na układ nerwowy. Odpowiedzialnością są objęte tylko pełnoobjawowe przypadki wymagające intensywnej terapii w warunkach szpitalnych.
Jednoznaczne rozpoznanie musi być potwierdzone w dokumentacji medycznej z ośrodka prowadzącego leczenie.
36) WŚCIEKLIZNA
Za wściekliznę uważa się tylko taką ostrą chorobę zakaźną wymagającą leczenia w warunkach szpitalnych, której istotą jest ostre zapalenie mózgu i rdzenia wywołane przez potwierdzone w dokumentacji medycznej zakażenie wirusem wścieklizny (Rabies virus).
37) GRUŹLICA
Za grużlicę uważa się tylko taką chorobę zakaźną, która jest spowodowana spowodowaną prątkiem gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis) i przebiega z zajęciem miąższu płucnego lub drzewa tchawiczo-oskrzelowego bądź też opłucnej, węzłów chłonnych klatki piersiowej, układu moczowo-płciowego, kości i stawów, opon mózgowych. Rozpoznanie musi być potwierdzone dodatnim wynikiem badania bakteriologicznego bądź histologicznego i decyzją o wdrożeniu leczenia przeciwprątkowego.
38) CHOROBA HUNTINGTONA
Za chorobę Huntingtona uważa się postępującą chorobę ośrodkowego układu nerwowego, rozpoznaną przez specjalistę w zakresie neurologii, w oparciu o dostępne w tym zakresie metody diagnostyczne.
39) ZAKAŻONA MARTWICA TRZUSTKI
Za zakażoną martwicę trzustki uważa się tylko taką zakażoną martwicę trzustki, z powodu której przeprowadzono pierwszorazowe operację chirurgiczną polegającą na laparotomii i nekrektomii, czyli otwarciu jamy brzusznej i usunięciu martwiczych tkanek okołotrzustkowych lub trzustki u osoby, u której rozpoznano zakażenie tych tkanek w przebiegu ostrego zapalenia trzustki.
40) CHOROBA NEURONU RUCHOWEGO
Za chorobę neuronu ruchowego uważa się tylko taką postępującą chorobę zwyrodnieniową układu nerwowego, która jest spowodowana wybiórczym uszkodzeniem neuronów ruchowych: obwodowego i ośrodkowego. Podstawą rozpoznania postawionego przez specjalistę w zakresie neurologii jest obraz kliniczny i wynik badania elektromiografii (EMG).
41) BAKTERYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA
Za bakteryjne zapalenie wsierdzia uważa się tylko takie pozaszpitalne infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) u osoby z własnymi zastawkami serca i bez ciał obcych w układzie sercowo- naczyniowym, które zostało rozpoznane w oparciu o obowiązujące kryteria medyczne przez specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych lub kardiologii.
Z odpowiedzialności wyłączone są przypadki tej choroby zdiagnozowane u osób z implantowanymi sztucznymi zastawkami serca.
42) UTRATA KOŃCZYNY WSKUTEK CHOROBY
Za utratę kończyny uważa się amputację co najmniej jednej kończyny wskutek choroby:
a) powyżej nadgarstka – w zakresie kończyn górnych,
b) powyżej stawu skokowego – w zakresie kończyn dolnych
43) BAKTERYJNE ZAPALENIE MÓZGU I/LUB OPON MÓZGOWO RDZENIOWYCH
Za bakteryjne zapalenie mózgu i/lu opon mózgowo rdzeniowych uważa się tylko takie ciężkie zapalenie tkanki mózgowej (półkul mózgu, móżdżku, pnia mózgu) i/lub opon mózgowo- rdzeniowych spowodowane zakażeniem bakteryjnym, powodujące znaczące, trwałe i nieodwracalne następstwa neurologiczne, co musi zostać potwierdzone badaniem specjalisty neurologa przeprowadzonym nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od początku choroby.
Wykluczone są zapalenia w przebiegu HIV.
44) PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C
Za przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C uważa się przewlekłe, aktywne zapalenie wątroby wywołane zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C trwające ponad 6 miesięcy.
Kryteria rozpoznania, które muszą być spełnione łącznie:
1.       stwierdzenie obecności przeciwciał anty HCV (IgG) lub/i obecności HCV RNA,
2.       w badaniu histo - patologicznym (biopsja wątroby) wykonanym nie wcześniej niż po 6 miesiącach od początku choroby obecność cech przewlekłego aktywnego zapalenia wątroby oraz włóknienia lub marskości.
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 24.
 
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca winien zagwarantować co najmniej katalog chorób wskazany w SIWZ. Definicje chorób przyjęte w SIWZ są nadrzędne w stosunku do definicji zawartych w OWU Wykonawcy.
Pytanie 15
Czy Zamawiający zaakceptuje, jako równoważną definicje zawału serca Wykonawcy?
zawał serca – zdarzenie powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia; za zawał serca uważa się, rozpoznanie dokonanej martwicy części mięśnia sercowego wywołanej nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego.
Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyl zakresu referencyjnego dla danej metody laboratoryjnej, z współistniejącym co najmniej jednym z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:
a) typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego,
b) jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: nowo powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje innych ostrych zespołów wieńcowych?
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 25.
 
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
 
Pytanie 16
Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję leczenia specjalistycznego oraz Katalog metod leczenia szpitalnego wraz z zawartymi w nim definicjami Wykonawcy:
Leczenie specjalistyczne – jedna z metod leczenia wymieniona w katalogu metod leczenia specjalistycznego zastosowanych w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia.
Katalog metod leczenia specjalistycznego
1) ABLACJA
Za ablację uważa się zabieg kardiologiczny przeprowadzany przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej, który ma na celu usunięcie ogniska będącego źródłem zaburzeń rytmu serca.
2) WSZCZEPIENIE KARDIOWERTERA/DEFIBRYLATORA
Za wszczepienie kardiowertera/defibrylatora uważa się metodę leczenia chorych z poważnymi zaburzeniami rytmu serca oraz chorych po epizodach nagłego zatrzymania krążenia polegającą na umieszczeniu w organizmie chorego urządzenia elektronicznego wyposażonego w funkcję detekcyjną, defibrylacyjną i stymulacyjną.
3)WSZCZEPIENIE ROZRUSZNIKA SERCA (STYMULATORA SERCA, KARDIOSTYMULATORA)
Za wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora) uważa się metodę leczenia stosowaną u chorych z zaburzeniami rytmu serca (bradyarytmia) polegającą na umieszczeniu w organizmie chorego urządzenia elektronicznego pobudzającego czynność elektryczną serca za pomocą prądu elektrycznego.
4)CHEMIOTERAPIA
Za chemioterapię uważa się metodę ogólnoustrojowego (leczenie systemowe) leczenia choroby nowotworowej przy użyciu co najmniej jednego leku z grupy leków L, według klasyfikacji ATC, podanego drogą pozajelitową.
5) RADIOTERAPIA
Za radioterapię uważa się metodę stosowaną w onkologii polegającą na zastosowaniu promieniowania jonizującego w celu leczenia chorób nowotworowych.
6)TERAPIA INTERFERONOWA
Za terapię interferonową uważa się metodę leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C polegająca na zastosowaniu interferonu podawanego drogą pozajelitową.
7) DIALIZOTERAPIA
Za dializoterapię uważa się metodę leczenia ostrej i krańcowej przewlekłej niewydolności nerek przy użyciu hemodializy lub dializy otrzewnowej.
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 26.
 
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Zamawiający dopuszcza definicję leczenia specjalistycznego oraz Katalog metod leczenia specjalistycznego Wykonawcy.
 
Pytanie 17
Czy Zamawiający zgodzi się, że w Wykonawca wypłaci tylko jedno świadczenie w przypadku radioterapii i chemioterapii?
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 26.
 
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Zamawiający dopuszcza wskazane ograniczenie.
 
Pytanie 18
Czy Zamawiający zechce zaakceptować, jako zamienne ryzyko powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego wykonawcy dla używanego w specyfikacji trwałej niezdolności ubezpieczonego do pracy?
niezdolność do samodzielnej egzystencji zmiany w stanie zdrowia ubezpieczonego będące wynikiem choroby lub wypadku, które zaistniały w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela powodujące wydanie przez właściwego lekarza orzecznika, właściwą komisję lekarską prawomocnego orzeczenia lub prawomocnego wyroku sądu lub decyzji organu rentowego, na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego na okres powyżej 24 miesięcy. Ostateczną decyzję o uznanie świadczenia podejmuje komisja lekarska ubezpieczyciela?
Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot ubezpieczenia 27.
 
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający dopuszcza definicję Wykonawcy.
 
Pytanie 19
Czy Zamawiający uzna za spełnienie klauzuli, jeżeli stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego ustalany będzie po zakończeniu leczenia i ewentualnej rehabilitacji, nie później jednak niż po upływie 36 miesięcy od dnia wypadku?
Załącznik nr 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe 1.
 
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Zamawiający dopuszcza wskazane ograniczenie czasowe w ustalaniu zasadności wypłaty świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 
Pytanie 20
Czy Zamawiający uzna za spełnienie klauzuli, jeżeli w przypadku śmierci ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku sródmózgowego Wykonawca wypłaci świadczenie jeśli zgon nastąpi w ciągu 6 miesięcy od daty zawału serca lub krwotoku sródmózgowego będącego bezpośrednią przyczyną zgonu?
Załącznik nr 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe 1.
 
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Zamawiający nie akceptuje opisanego ograniczenia w wypłacie świadczeń.
 
Pytanie 21
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg, jeżeli Wykonawca w ramach elektronicznego systemu obsługi polis zapewni wskazanie salda polisy co równoważne będzie z rozliczeniem składek miesięcznych użytym w specyfikacji Zamawiającego?
Załącznik nr 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe 8.
 
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Zamawiający uzna spełnienie wymogu funkcjonalności w zakresie rozliczania miesięcznych składek.                
 
Pytanie 22
Czy uznają za równoważne klauzuli w następującym brzmieniu: Pobyt ubezpieczonego w szpitalurehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym – świadczenie wypłacane jest z tytułu pobytu ubezpieczonego w oddziale rehabilitacyjnych szpitala spełniającego kryteria definicji określone w OWU oraz w specjalistycznym szpitalu rehabilitacyjnym prowadzącym leczenie rehabilitacyjne w warunkach szpitalnych. Odpowiedzialnością nie są objęte pobyty w szpitalach uzdrowiskowych, szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych i innych placówkach o podobnym profilu. Odpowiedzialnością nie są również objęte pobyty związane z rehabilitacją psychiatryczną.  
Świadczenia płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym, maksymalnie za 90 dni pobytu.
Pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym musi rozpocząć się w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia pobytu w szpitalu i musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy pobytem w szpitalu a pobytem w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym.   W przypadku pobytu w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym mają zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności i karencje takie same jak w umowie Dzienne Świadczenia Szpitalne Ubezpieczonego.
Świadczenie w tytułu rehabilitacji będzie wypłacone pod warunkiem wypłaty świadczenia z tytułu dziennego świadczenia szpitalnego. 
Stawka za dzień jak w przypadku pobytu w szpitalu w wyniku choroby
Załącznik nr 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe 9.
 
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Zamawiający potwierdza, że do klauzuli mają zastosowanie owu Wykonawcy do dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu ubezpieczonego w szpitalu.  
 
Pytanie 23
Czy Zamawiający uzna delicje śpiączki wykonawcy?
śpiączka - za śpiączkę uważa się stan utraty przytomności z brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne lub potrzeby naturalne, trwający w sposób ciągły i wymagający stosowania systemów podtrzymywania życia przez okres co najmniej 96 godzin. Dodatkowo wymagane jest stwierdzenie trwałego ubytku neurologicznego potwierdzone przez specjalistę w zakresie neurologii. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje przypadków śpiączki wynikających z użycia alkoholu i innych substancji odurzających.
Załącznik nr 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe 13.
 
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Zamawiający dopuszcza definicję Wykonawcy.
 
Pytanie 24
Czy Zamawiający zgodzi się podać maksymalny poziom składki dla Grupy I i Grupy IIó
 
Odpowiedź na pytanie nr 24:
Zamawiający nie przewiduje ujawnić przed wyznaczonym terminem otwarcia przetargu informacji dotyczących oczekiwanej ceny oferty.
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
 
Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi oraz zmiany zapisów SIWZ przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.
 
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Stanisław Kowalczyk
 

 

Brzeg, dnia 9 września 2013 r.
 
OR.IV.271.1.10.2013
 
 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
 
dot. postępowania na zadanie pn.:
„Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin
pracowników Urzędu Miasta w Brzegu.”
 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)
 
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 6 września br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:
 
Pytanie 1
Załącznik nr 1 SIWZ, IV, pkt. 3.
W związku z tym, że nie znamy adresów przyszłych ubezpieczonych- nie możemy zobowiązać się do spełnienia wymogu organizacji komisji lekarskiej zgodnie z zapisami SIWZ. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na „W przypadku konieczności stawienia się ubezpieczonego na komisji lekarskiej/przeprowadzenia badania lekarskiego, Wykonawca zapewni organizację komisji lekarskiej/badania lekarskiego orzekających o stanie zdrowia ubezpieczonych na potrzeby realizacji umowy, w placówkach medycznych zlokalizowanych w maksymalnej odległości 20 km od miejsca siedziby Ubezpieczającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaocznego orzekania na podstawie przedstawionej kompletnej dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku akceptacji takiego orzeczenia Wykonawca na uzasadniony wniosek Ubezpieczonego zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt komisję lekarską w celu ponownej weryfikacji orzeczonego uszczerbku na zdrowiu.”
 
Odpowiedź na pytanie nr 1:
W związku z powyższym zmianie ulega treść klauzuli nr 3 wg informacji poniżej:
3.          Gwarancja zapewnienia organizacji komisji lekarskiej/badania lekarskiegoOBLIGATORYJNA
„W przypadku konieczności stawienia się ubezpieczonego na komisji lekarskiej/przeprowadzenia badania lekarskiego, Wykonawca zapewni organizację komisji lekarskiej/badania lekarskiego orzekających o stanie zdrowia ubezpieczonych na potrzeby realizacji umowy, w placówkach medycznych zlokalizowanych w maksymalnej odległości 20 km od miejsca siedziby Ubezpieczającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaocznego orzekania na podstawie przedstawionej kompletnej dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku akceptacji takiego orzeczenia Wykonawca na uzasadniony wniosek Ubezpieczonego zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt komisję lekarską w celu ponownej weryfikacji orzeczonego uszczerbku na zdrowiu.”
 
Pytanie 2
W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi Wykonawca prosi o potwierdzenie czy w ramach definicji pobytu na IOIM/OIT, wskazanej w Załączniku nr 1 do SIWZ str. 4 pkt 16, Zamawiający zaakceptuje def. OIT:
„OIT – Oddział Intensywnej Terapii wyodrębniony organizacyjnie jako osobny oddział w strukturach szpitala, wyposażony w sprzęt umożliwiający stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych oraz podjęcie czynności zastępczych w przypadku niewydolności narządów lub układów ustroju”?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający dopuszcza powyższą definicję OIT wskazaną przez Wykonawcę.
 
Pytanie 3
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku sytuacji opisanych w:
1)         pkt. 2 Załącznika nr 1 do SIWZ str. 1: „Prawo przystąpienia do ubezpieczenia przysługuje również pracownikom i członkom rodzin pracowników, którzy byli objęci ubezpieczeniem grupowym funkcjonującym u Zamawiającego, a którzy w momencie wprowadzania nowej ochrony przebywali na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, zwolnieniu lekarskim bądź w szpitalu.” oraz
2)         pkt. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ str. 2: „Do okresu wyłączenia odpowiedzialności z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku samobójstwa Wykonawca zaliczy staż ubezpieczonego z poprzedniej umowy ubezpieczenia.”
warunkiem jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.
 
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku powyższych sytuacji warunkiem jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
 
Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi oraz zmiany zapisów SIWZ przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.
 
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Stanisław Kowalczyk
 

 

Brzeg, dnia 6 września 2013 r.
 
OR.IV.271.1.10.2013
 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
dot. postępowania na zadanie pn.:
„Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin
pracowników Urzędu Miasta w Brzegu.”
 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)
 
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 4 września br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:
 
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający uzna definicję trwałej i całkowitej niezdolności do pracy funkcjonującą u Wykonawcy o następującym brzmieniu
całkowita i trwała niezdolność do pracy – spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem niezdolność Ubezpieczonego do pracy w dowolnym zawodzie lub do prowadzenia działalności gospodarczej trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, z tytułu której Ubezpieczony mógłby otrzymywać wynagrodzenie lub która przynosiłaby dochód.
 
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dopuszcza powyższą definicję zamiennie z definicją Trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (trwałego inwalidztwa) zawartej w Załączniku nr 1 do SIWZ, cz. II, pkt. 27.
 
Pytanie nr 2:
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający potwierdza iż możliwość zgłaszania świadczeń za pośrednictwem Internetu ma na celu przyspieszenie procesu likwidacji szkody, jednak Ubezpieczony dostarczy Wykonawcy oryginały wszystkich potrzebnych do rozpatrzenia wniosku dokumentów bądź ich kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” (pocztą tradycyjną bądź przez dostarczenie do placówek Wykonawcy rozlokowanych na terenie Polski)?
 
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający wymaga aby przyjęcie przez Wykonawcę zapisu klauzuli szybkiej likwidacji świadczeń, dotyczącego możliwość zgłaszania świadczeń za pośrednictwem Internetu, wiązało się z gwarancją pominięcia w procesie likwidacji szkody konieczności wysyłania do Ubezpieczyciela w formie papierowej wymaganej dokumentacji.
 
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający uzna definicję zawału serca funkcjonującą u Wykonawcy w zakresie ryzyk: zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca udarem mózgu, pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu lub udaru mózgu oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu o następującym brzmieniu:
zawał serca – martwica mięśnia sercowego w sytuacji klinicznej odpowiadającej niedokrwieniu mięśnia sercowego. Zawał serca można rozpoznać w każdej z poniższych sytuacji:
a) wykrycie wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych (zwłaszcza troponiny), z co najmniej 1 wartością przekraczającą 99. centyl zakresu referencyjnego, z co najmniej 1 wymienionym niżej dowodem niedokrwienia mięśnia sercowego: objawy podmiotowe niedokrwienia mięśnia sercowego zmiany EKG wskazujące na świeże niedokrwienie – nowe zmiany ST–T lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa (left kundle branch block – LBBB) powstanie patologicznych załamków Q w EKG dowody w badaniach obrazowych na nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego lub nowe odcinkowe zaburzenia ruchu ściany serca;
b) nagły, nieoczekiwany zgon sercowy, z zatrzymaniem czynności serca, często z objawami podmiotowymi sugerującymi niedokrwienie mięśnia sercowego, czemu towarzyszy przypuszczalnie nowe uniesienie ST lub świeży LBBB, bądź udokumentowany koronarograficznie lub badaniem sekcyjnym świeży zakrzep, ale zgon wystąpił przed możliwością pobrania próbek krwi lub w czasie poprzedzającym pojawienie się sercowych biomarkerów we krwi;
c) w przypadku przezskórnych interwencji wieńcowych (percutaneous coronary intervention – PCI) u chorych z prawidłowymi wyjściowymi stężeniami troponin – wzrost stężeń biomarkerów sercowych powyżej 99. Centyla zakresu referencyjnego wskazuje na okołozabiegową martwicę mięśnia sercowego. Umownie się przyjmuje, że zwiększenie stężeń biomarkerów przekraczające 3–krotnie 99. centyl zakresu referencyjnego defi niuje zawał serca związany z PCI. Wyróżnia się tu podtyp związany z udokumentowaną zakrzepicą w stencie;
d) w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (coronary artery bypass grafting – CABG) u chorych z prawidłowymi wyjściowymi stężeniami troponin – wzrost stężeń biomarkerów sercowych powyżej 99. Centyla zakresu referencyjnego wskazuje na okołozabiegową martwicę mięśnia sercowego. Umownie się przyjmuje, że zwiększenie stężeń biomarkerów przekraczające 5–krotnie 99. centyl zakresu referencyjnego, w połączeniuz nowymi patologicznymi załamkami Q lub świeżym LBBB, bądź z udokumentowanym angiograficznie zamknięciem nowego pomostu lub własnej tętnicy wieńcowej, lub z dowodami na nową utratę żywotnego mięśnia sercowego w badaniu obrazowym – definiuje zawał serca związany z CABG;
e) stwierdzenie świeżego zawału serca w badaniu sekcyjnym.
 Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający nie dopuszcza powyższej definicji zawału serca Wykonawcy.
 
Pytanie nr 4:
Wykonawca prosi o podanie wskaźnika szkodowości grupy na koniec czerwca 2013 roku, bądź jeżeli to niemożliwe podanie najbardziej aktualnego poziomu wskaźnika szkodowości?
 Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający nie posiada informacji na temat aktualnego wskaźnika szkodowości.
 Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający zgodzi się na zamienne traktowanie krwotoku śródmózgowego z funkcjonującym u Wykonawcy udarem mózgu definiowanym w sposób następujący:
udar mózgu – incydent naczyniowo-mózgowy wywołujący trwałe następstwa i objawy neurologiczne trwające dłużej niż 24 godziny i obejmujący:
a)zawał tkanki mózgowej;
b)krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy;
c)zator materiałem pozaczaszkowym;
wymagane jest przedstawienie dowodów na istnienie neurologicznych objawów ubytkowych przez okres dłuższy niż 90 dni, diagnoza musi zostać potwierdzona w badaniach obrazowych mózgu (CT – tomografia komputerowa lub MRI – rezonans magnetyczny), które wykażą obecność świeżych zmian.
Definicja nie obejmuje:
a)TIA - przemijających ataków niedokrwiennych mózgu; trwających krócej niż 24 godziny;
b)uszkodzeń mózgu w wyniku urazu;
c)zespołów neurologicznych spowodowanych migreną;
d)udarów ogniskowych bez neurologicznych objawów ubytkowych ?
 Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający nie dopuszcza na zamienne traktowanie krwotoku śródmózgowego z funkcjonującym u Wykonawcy udarem mózgu zgodnie z powyższą definicją.
 Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający uzna definicję nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego funkcjonującą u Wykonawcy o następującym brzmieniu:
wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, w którym Ubezpieczony uczestniczył jako:
                    i.               kierujący pojazdem silnikowym w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, motorowerem, rowerem, pojazdem szynowym, wodnym, powietrznym lub jako pasażer jednego z wyżej wymienionych pojazdów;
                  ii.               pieszy.
 
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający dopuszcza powyższą definicję wypadku komunikacyjnego Wykonawcy o ile nie zawęża ona definicji zawartej w Załączniku nr 1 do SIWZ, cz. II, 21.
 Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający zaakceptuje wypłatę świadczenia z tytułu ,,Karty aptecznej” w formie ryczałtu za produkty apteczne płatnego dodatkowo do każdego świadczenia za pobyt w szpitalu maksymalnie 3 razy w roku polisowym?
 Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający zaakceptuje wypłatę świadczenia z tytułu ,,Karty aptecznej” w formie ryczałtu za produkty apteczne płatnego dodatkowo do każdego świadczenia za pobyt w szpitalu maksymalnie 3 razy w roku polisowym.
 
Pytanie nr 8:
Czy zamawiający uzna Klauzulę nr 8 Załącznika nr 1 do SIWZ w brzmieniu:
Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność Wykonawcy za pobyt Ubezpieczonego na oddziale rehabilitacyjnym lub w szpitalu rehabilitacyjnym o pierwszą hospitalizację w celu rehabilitacji niezbędnej do usunięcia następstw nieszczęśliwego wypadku lub choroby, o ile istnieje związek przyczynowo – skutkowy, pomiędzy rehabilitacją, a bezpośrednio ją poprzedzającym nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą i zdarzenia te (nieszczęśliwy wypadek, choroba) zaistniały w okresie odpowiedzialności Wykonawcy ?
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia.
Pytanie nr 9:
Zamawiający jako jedną z klauzuli dodatkowych zawarł klauzulę rozszerzającą system elektronicznej obsługi polis (Klauzula nr 10 Załącznika nr 1 do SIWZ). Czy Zamawiający uzna system informatyczny, który pozwala na:
a.prowadzenie ewidencji osób objętych programem ubezpieczenia,
b.ewidencjonowanie osób przystępujących do ubezpieczenia,
c.ewidencjonowanie osób występujących z ubezpieczenia,
d.rozliczanie miesięcznych składek,
e.możliwość zgłoszenia ubezpieczonego zdarzenia za pośrednictwem systemu
f. generowanie wniosku o przejście na indywidualną kontynuację umożliwiające jego
późniejsze wydrukowanie,
g.ewidencjonowanie zmian danych osobowych osób objętych ubezpieczeniem?
 
Ewidencjonowanie danych i możliwość zmiany danych ubezpieczającego oraz Indywidualne potwierdzenia uczestnictwa w ubezpieczeniu będą natomiast wykonywane i dostarczane przez Wykonawcę.
 
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
 
Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi oraz zmiany zapisów SIWZ przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.
 
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Stanisław Kowalczyk

Ilość odwiedzin: 3084
Podmiot udostępniający: BURMISTRZ BRZEGU
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Rosół
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Rosół
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Rosół
Data wytworzenia informacji: 2013-09-03 13:45:01
Data udostępnienia informacji: 2013-09-03 13:45:01
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-20 11:58:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner