logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Przetargi: 2018 > czerwiec > 2018-06-14
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 17.000.000 zł”. [OR.IV.271.1.9.2018]

Dokumenty dotyczące uchwał budżetowych są dostępne poniżej:

BUDŻET GMINY BRZEG NA 2017 ROK

BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK

                 

     Brzeg, dnia 21 sierpnia 2018 roku

OR.IV.271.1.9.2018                                                                                                                                                                                                                             

dot. postępowania pn.:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018r. w kwocie 17.000.000 zł”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 21 sierpnia 2018r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez: Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa z ceną łączną brutto 6.386.252,99 zł.

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryterium Cena -100%.

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

Cena 100%

 

1

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

100 pkt

                                                                           Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

        

Brzeg, dnia 4 lipca 2018r.

OR.IV.271.1.9.2018

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018r. w kwocie 17.000.000 zł”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

            Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniach 3 i 4 lipca br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W ślad za przekazanymi wyjaśnieniami do SIWZ w piśmie OR.IV.271.1.9.2018 z dn. 29.06.2018r. zwracamy się z prośbą o przesłanie skanem lub niezwłoczne zamieszczenie na BIP uchwały Rady Miasta z 28.06.2018 w sprawie zmiany budżetu i WPF.

Odpowiedź

W załączeniu Uchwała Rady Miejskiej Brzegu Nr XLV/588/18 z dnia 28.06.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018r.i  Uchwała Rady Miejskiej Brzegu Nr XLV/589/18 z dnia 28.06.2018r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Pytanie nr 2

W związku załączonym do SIWZ projektem umowy zwracamy się z prośbą o modyfikacje
w następującym zakresie:

 1. W par. 4 ust 7 zmiana zapisu „stosownego przeliczenia tabeli spłaty rat kapitałowych i odsetkowych na zapis „stosownej zmiany harmonogramu spłaty (tabeli spłaty rat kapitałowych i odsetkowych)”.
 2. W par. 9 ust. 6 wprowadzenie prawidłowego odniesienia: zamiast zapisu „Wpłaty dokonywane na rachunek, o którym mowa w par. 6 ust. 5” zapis „Wpłaty dokonywane na rachunek, o którym mowa w par. 4 ust. 3”.
 3. W par. 9 ust. 9 wprowadzenie prawidłowego odniesienia: zamiast zapisu „W przypadku braku zwrotu, o którym mowa w ust. 7” zapis „W przypadku braku zwrotu, o którym mowa w ust. 8”.
 4. Usunięcie zapisów par. 10 ust. 2-7, które nie dotyczą usługi bankowej udzielenia kredytu.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści §4 ust. 7 oraz  §9 ust. 6 i ust. 9 wzoru umowy.

W odniesieniu do modyfikacji §10 (pkt 4) powyżej) Zamawiający informuje, że zapisy §10 ust. 2-7 wzoru umowy znajdują uzasadnienie w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych i są obligatoryjne.

 

Zamawiający informuje, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.brzeg.pl zamieszczone zostały następujące dokumenty uwzględniające powyższe zmiany tj.: wzór umowy, Uchwały Rady Miejskiej Brzegu Nr XLV/588/18 i Nr XLV/589/18.

Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

Brzeg, dnia 29 czerwca 2018r.

OR.IV.271.1.9.2018

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018r. w kwocie 17.000.000 zł”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

            Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 21 czerwca br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o przedłożenie Uchwały Rady Gminy/Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Odpowiedź

W załączeniu zarządzenie Burmistrza Brzegu Nr 3165/2018 z dnia 30.05.2018r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018r.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację, czy kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona:

 1. na wekslu
 2. na deklaracji wekslowej.

Odpowiedź

Tak. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji do 150% kwoty kredytu, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego i Zamawiający poniesie koszt notariusza.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji do wysokości 150% kwoty udzielonego kredytu, ale nie w formie aktu notarialnego.

Pytanie nr 4

Czy została wydana RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu – prosimy o dostarczenie.

Czy złożenie pozytywnej opinii RIO będzie mogło stanowić warunek uruchomienia kredytu?

Odpowiedź

Tak, w załączeniu opinia RIO w Opolu – Uchwała Nr 294/2018.

Pytanie nr 5

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej/-ych dotacją/–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

 1. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
 2. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź

Dofinansowanie z UE wynika z zawartych umów na kwotę ok. 26 mln. zł.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wraża zgodę, by określić okres karencji do dnia poprzedzającego pierwsza ratę spłaty kapitału, tj. 29.06.2020r.?

Odpowiedź

Zamawiający wraża zgodę, aby określić okres karencji do dnia poprzedzającego pierwszą ratę spłaty kapitału, tj. 29.06.2020r.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający potwierdza, że odsetki mają być naliczane za pełen miesiąc kalendarzowy
(z wyjątkiem pierwszego i ostatniego okresu odsetkowego) i płatne do 25-go dnia następnego miesiąca?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 8

Zaproponowana stawka bazowa WIBOR 6M w Banku Wykonawcy powoduje konieczność ręcznej obsługi zmiany oprocentowania. Dodatkowo zwracamy uwagę, że stawka WIBOR 6M jest wyższa niż WIBOR 3M lub 1M – co podnosi koszt odsetkowy kredytu.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stawki zmienianej automatycznie opartej na WIBOR 3M lub 1M np.

 1. stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca

lub

 1. stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M wyznaczana na 2 dni robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału.

Jeżeli nie – prosimy o informację czy stawka bazowa WIBOR 6M z ostatniego notowania miesiąca obowiązywać ma od pierwszego dnia następnego miesiąca czy od następnego dnia?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania stawki zmienianej automatycznie opartej na WIBOR 3M i 1M.

Stawka bazowa WIBOR 6M z ostatniego notowania miesiąca obowiązywać ma od następnego dnia.

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie informacji do wyliczenia ceny ofertowej:

 1. datę i kwoty uruchomienia kredytu / transz kredytu,
 2. czy przyjąć harmonogram spłat stanowiący załącznik do umowy kredytu,
 3. czy przyjąć kalendarz odsetkowy 365/366,
 4. czy przyjąć naliczenie odsetek za pełen miesiąc kalendarzowy.

Odpowiedź

Informacje do wyliczenia ceny ofertowej:

 1. datę i kwoty uruchomienia kredytu / transz kredytu – 31.08.2018r.
 2. czy przyjąć harmonogram spłat stanowiący załącznik do umowy kredytu – Tak
 3. czy przyjąć kalendarz odsetkowy 365/366 – Tak
 4. czy przyjąć naliczenie odsetek za pełen miesiąc kalendarzowy – Tak

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie treści umowy w zakresie niezbędnym do parametryzacji i funkcjonowania umowy:

 1. Niespłacenie przez Kredytobiorcę kredytu lub raty kredytu w umownym terminie płatności lub spłacenie kredytu lub raty kredytu w niepełnej wysokości spowoduje, że w następnym dniu niespłacona kwota kredytu/rata kredytu stanie się zadłużeniem przeterminowanym. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości aktualnie obowiązujących maksymalnych odsetek za opóźnienie określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
 2. Wpłaty dokonywane na rachunek, o którym mowa w § 6 ust. 5, zalicza się według następującej kolejności: na spłatę wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy i jej realizacją, opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek wymagalnych, zadłużenia przeterminowanego, odsetek bieżących, kapitału kredytu.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść § 9 wzoru umowy.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę, by w sprawach nieuregulowanych w umowie oraz SIWZ obowiązywały warunki zgodne z regulaminem kredytowania obowiązującym w Banku?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, by w sprawach nieuregulowanych w umowie oraz SIWZ obowiązywały warunki zgodne z regulaminem kredytowania obowiązującym w Banku.

Pytanie nr 12

W cz. VII pkt. 8) jest napisane, że Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do przesłanego pliku JEDZ w treści formularza oferty, składanej w formie pisemnej.

W formularzu oferty nie ma takiego miejsca, czy Zamawiający skoryguje wzór oferty czy wykonawca ma sam dodać punkt?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wzór oferty (Zał. nr 1 do SIWZ) zamieszczony na stronie BIP w dniu 14.06.2018r. zawiera miejsce na wpisanie hasła dostępu do pliku JEDZ w pkt 1. Dane Wykonawcy.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odpowiedź

Na rachunkach bankowych Gminy Brzeg nie ciążą zajęcia egzekucyjne.

Pytanie nr 14

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odpowiedź

Gmina Brzeg nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Pytanie nr 15

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź

W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony w stosunku do Gminy Brzeg program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pytanie nr 16

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź

W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Gminy Brzeg za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Pytanie nr 17

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

Odpowiedź

Gmina Brzeg nie posiada zaległości wobec ZUS i US (zaświadczenia –załączniki do specyfikacji).

Pytanie nr 18

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt/burmistrz/ prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odpowiedź

W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium burmistrzowi.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

Odpowiedź

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 14.125 zł,

- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 zł,

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 5.234 zł,

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0 zł,

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 0 zł.

Pytanie nr 20

Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem  znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

 1. Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?
 2. Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
 1. Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):

Prosimy o podanie okresu kredytowania

 1. Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):

Prosimy o podanie okresu poręczenia

 1. Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).
 1. Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):

Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala

Odpowiedź

Gmina Brzeg w żaden sposób nie jest powiązana ze szpitalem SPZOZ.

Pytanie nr 21

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

Odpowiedź

W okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku nie jest przewidziane przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Gminę Brzeg po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.).

Pytanie nr 22

Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

Odpowiedź

Nie dotyczy. Brzeski szpital podlega Starostwu Powiatowemu.

Pytanie nr 23

Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,

- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź

W przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez Gminę Brzeg zadłużenia.

Pytanie nr 24

 1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży:
 1. został jednoznacznie określony
 2. został wyceniony
 1. Prosimy o informację:
 1. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku
  w bieżącym roku budżetowym,
 2. o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku
  w procedurze przetargowej.
 1. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku 2018: 2,6 mln zł; 2019: 1,7 mln zł

Odpowiedź

Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 25

Prosimy o wyjaśnienie jakie są planowane inwestycje i ich wartość na rok 2018.

Plan wydatków majątkowych na 2018: 51,5 mln zł.

Odpowiedź

Planowane inwestycje i ich wartości na rok 2018 mieszczą się w Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r. oraz w Uchwałach w sprawie zmian budżetu na 2018r.

Pytanie nr 26

Prosimy o wyjaśnienie jakie są planowane dotacje na cele inwestycyjne/ich wartość na rok 2018.

Czy w przypadku nie otrzymania będą realizowane zadania i z jakich źródeł?

Plan dochodów majątkowych na 2018: 27,9 mln zł

Odpowiedź

Wszystkie zaplanowane dotacje ujęte w budżecie na 2018.r poparte są podpisanymi umowami
o dofinansowanie i zamieszczone w uchwałach budżetowych.

Pytanie nr 27

Prosimy o wyjaśnienie niskiego poziomu realizacji po I kwartale 2018 wydatków i dochodów majątkowych?

Wykonanie dochodów maj. 186 tys. zł,

Wykonanie wydatków maj. 1.025 tys. zł.

Odpowiedź

Niski poziom realizacji wydatków i dochodów majątkowych za I kwartał 2018 spowodowany jest trwającą realizacją zadań majątkowych, co wiąże się z późniejszym terminem płatności za wykonanie robót,  jak również uzyskaniem refundacji w formie dotacji środków z budżetu UE.

Pytanie nr 28

Prosimy o informację nt. udzielonych poręczeń:

 1. Za kogo jest udzielone i na czyją rzecz,
 2. Aktualną kwotę/saldo zadłużenia z tytułu poręczanej umowy,
 3. Do kiedy jest zawarta poręczana umowa,
 4. Czy jest obsługiwana terminowo/czy występują zobowiązania wymagalne (ile),
 5. Czy wystąpiły sytuacje wezwania do zapłaty za Dłużnika (ile razy, w jakich kwotach).

Odpowiedź

Informacja nt. udzielonych poręczeń:

 1. Za kogo jest udzielone i na czyją rzecz - umowa poręczenia zawarta w Opolu dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
 2. Aktualną kwotę/saldo zadłużenia z tytułu poręczanej umowy - kwota poręczenia do łącznej kwoty: 8.724.000 zł, zobowiązanie na dzień 29.06.2018r. - 5.234.400 zł,
 3.  Do kiedy jest zawarta poręczana umowa - poręczenie jest ważne od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2012r. oraz od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2027r.
 4. Czy jest obsługiwana terminowo/czy występują zobowiązania wymagalne (ile) - Nie
 5. Czy wystąpiły sytuacje wezwania do zapłaty za Dłużnika (ile razy, w jakich kwotach) - Nie

Pytanie nr 29

Prosimy o informację czy planowana jest zmiana WPF i Budżetu na najbliższej sesji Rady Miasta.

Prosimy o przekazanie Uchwał podjętych po 25 maja 2018 roku lub niezwłoczne zamieszczenie na BIP.

Odpowiedź

Tak na sesji 28.06.2018r.

Pytanie nr 30

Prosimy o aktualny wykaz zobowiązań finansowych Gminy (załączony do SIWZ pokazuje stan na 31/12/2017).

Odpowiedź

Łączny stan zobowiązań Gminy Brzeg na 29.06.2018 r. wynosi 14.124.932,76 zł.

Na powyższe zobowiązania składają się:

 1. Kredyty długoterminowe w kwocie 12.270.227,19 udzielone przez:
 1. BGK w Opolu na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego” – 769.825,00 zł,
 2. BGK w Opolu na zadanie pn. „Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boiska z zapleczem” – 10.780.402,19 zł,
 3. BS w Oławie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014r. w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Małujowickiej 720.000,00 zł.
 1. Pożyczka długoterminowa na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności  publicznej” (NFOŚiGW w Warszawie) na kwotę 1.854.705,57 zł.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający może udzielić informacji o serii i numerze dowodu osobistego reprezentantów Gminy w celu weryfikacji w bazie dokumentów zastrzeżonych?

Jeśli nie – czy weryfikacja będzie możliwa przed zawarciem umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie może udzielić informacji o serii i numerze dowodu osobistego reprezentantów Gminy w celu weryfikacji w bazie dokumentów zastrzeżonych. Weryfikacja będzie możliwa przed zawarciem umowy.

Zamawiający informuje, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.brzeg.pl zamieszczone zostały następujące dokumenty uwzględniające powyższe zmiany tj.: wzór umowy, zarządzenie Burmistrza Brzegu i opinia RIO.

Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

Załączniki do pobrania:

2018-06-14 09:49:31 - Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 112-255279 opublikowane w DUUE w dn. 14.06.2018r. (142.72 kB)
2018-06-14 09:50:36 - SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 6. (173.19 kB)
2018-06-14 09:54:15 - Zaświadczenia ZUS i US (878.29 kB)
2018-06-14 09:55:20 - Informacja o stanie zobowiązań finansowych Gminy Brzeg na dzień 31.12.2017r. (38.50 kB)
2018-06-14 09:57:07 - Uchwała Nr XL/342/08 Rady Miejskiej Brzegu z dn. 30.12.2008r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Brzegu. (234.76 kB)
2018-06-14 09:58:46 - Uchwała Nr XLIV/564/18 Rady Miejskiej Brzegu z dn. 25.05.2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu. (177.03 kB)
2018-06-14 11:46:16 - Sprawozdania Rb 2017r i 2018r. (1.35 MB)
2018-06-29 13:12:01 - Odpowiedzi na pytania 29.06.2018r (2.57 MB)
2018-06-29 13:14:27 - Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (zmieniony) (134.50 kB)
2018-06-29 13:15:24 - Zarządzenie Nr 3165/2018 z dn. 30.05.2018r. (407.00 kB)
2018-06-29 13:16:11 - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. (883.19 kB)
2018-07-04 14:00:21 - Odpowiedzi na pytania 04.07.2018r (405.45 kB)
2018-07-04 14:01:22 - WZÓR UMOWY - zm. 04.07.2018r. (134.00 kB)
2018-07-04 14:03:16 - Uchwała Nr XLV/588/18 Rady Miejskiej Brzegu z dn. 28.06.2018r (4.71 MB)
2018-07-04 14:03:48 - Uchwała Nr XLV/589/18 Rady Miejskiej Brzegu z dn. 28.06.2018r (6.85 MB)
2018-07-26 10:56:18 - Informacje przekazywane po otwarciu ofert na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (295.22 kB)
2018-08-21 11:19:42 - Rozstrzygnięcie postępowania w dn. 21.08.2018r. (207.36 kB)

Ilość odwiedzin: 4331
Podmiot udostępniający: BURMISTRZ BRZEGU
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Rosół
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Rosół
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Rosół
Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 09:47:04
Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 09:47:04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-21 11:23:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner