logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Przetargi: 2019 > styczeń > 2019-01-17
"Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego" [OR.IV.042.2.2019]

 

                                                                                                                   Brzeg, dnia 22 lutego 2019r.

 OR.IV.042.2.2019                                                                                                                                                                                              

dot. postępowania pn.:

„Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

    

Działając w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 22 lutego 2019r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez: Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Sp.J., ul. Korfantego 33, 49-305 Brzeg z ceną łączną:

netto:     5.518.626,46 zł,

brutto:  6.787.910,55 zł.

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryterium Cena- 60% i kryterium Doświadczenie kierownika budowy - 40%.

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu: 

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Cena 60%

Liczba pkt w kryterium Doświadczenie kierownika budowy 40%

Łączna liczba punktów

1

„WASBUD” Robert Wąs

ul. Wrocławska 51

49-200 Grodków

 

 

50,97 pkt

 

 

40 pkt

 

 

90,97 pkt

2

Brukarstwo Odwadnianie

Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Sp.J.

ul. Korfantego 33

49-305 Brzeg

 

 

60 pkt

 

 

 

40 pkt

 

 

 

100 pkt

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

Brzeg, dnia 29 stycznia 2019r.

OR.IV.042.2.2019

                                                                 

  DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

          KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

                                                                       ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w celu uszczegółowienia zakresu wynikającego z załączonego do SIWZ przedmiaru zieleni przekazuje dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie zawarte w załączonych poniżej plikach pn.:  „Projekt zieleni - uszczegółowienie” i „Projekt wykonawczy zieleni” (zawierający m.in. zieleń dla zaprojektowanego ronda).

Wyceny drzew i krzewów w pasie drogowym ulic Kamiennej i B. Chrobrego należy dokonać dla gatunków opisanych w dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, iż w/w informacje przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.  Jednocześnie informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

Brzeg, dnia 24 stycznia 2019r.

OR.IV.042.2.2019

                                     DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

          KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

                                                                       ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 23 stycznia br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z pytaniem czy zamawiający widzi możliwość wprowadzenia zmiany do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5.2) tj. sytuacji ekonomicznej lub finansowej poprzez obniżenie warunku posiadania środków własnych lub dostępu do kredytu w wysokości min. 2.000.000,00 zł na kwotę min. 1.000.000,00 zł.

Ze względu na fakturowanie częściowe dopuszczone przez Zamawiającego (zapis we wzorze Umowy ustęp 12 pkt 4 ppkt c) nie jest koniecznym aby Wykonawca posiadał środki zapewniające wykonanie całego zamówienia na początku jego realizacji w tak znaczącej wysokości. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencyjności i dostępu do zamówienia zasadne jest zatem obniżenie progu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej do 1.000.000,00 zł, gdyż obecne zapisy uniemożliwiają wzięcie udziału w postępowaniu średnim przedsiębiorcom, którzy mają wieloletnie doświadczenie
w wykonaniu robót budowlanych i spełniają pozostałe warunki działu w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

Warunek określony w SIWZ dotyczący posiadania środków lub dostęp do kredytu w wysokości min. 2.000.000,00 zł wydaje się zatem nieuzasadniony i znacząco wygórowany w stosunku do opisu przedmiotu i warunków zamówienia, a ponadto do wysokości posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które Zamawiający określił na poziomie min. 1.000.000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Warunki przetargowe udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadanie środków własnych lub dostępu do kredytu w wysokości 2.000.000 zł zostały określone adekwatnie do wartości szacunkowej zamówienia przy uwzględnieniu przedstawionych we wzorze umowy warunków fakturowania. Zamawiający nie przewidział udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, a jedynie dopuścił możliwość fakturowania częściowego. Okres rozliczeniowy został określony jako 3-miesięczny, co oznacza, że Wykonawca przez pierwszy 3-miesięczny okres realizacji robót jest zobowiązany sfinansować koszt wykonywanych robót i zakupu materiałów budowlanych wyłącznie z posiadanych środków finansowych. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca dysponował wyłącznie środkami finansowymi własnymi, ale może wykazać się dostępem do kredytu
w określonej w SIWZ wysokości lub też może przedstawić częściowe dysponowanie środkami własnymi, a częściowy dostęp do kredytu (w takim przypadku łączna suma posiadanych środków finansowych i dostępu do kredytu musi spełniać warunek przetargowy określony w SIWZ).

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 2

Chcąc przygotować rzetelną wycenę dotyczącą ww. zadania zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni. Mając na uwadze złożoność robót oraz szeroki zakres prac różnych branż prosimy o pozytywne rozpatrzenie prośby.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Przedmiot zamówienia jest duży pod względem obszarowym gdyż obejmuje przebudowę dwóch dróg gminnych wraz z przebudową dwóch dużych skrzyżowań, w tym jednego na typu rondo. Przedłużanie postępowania przetargowego spowodowałoby skrócenie terminu realizacji zadania, co miałoby niekorzystny wpływ na wykonanie tak obszernego zamówienia. Zdaniem Zamawiającego w przypadku budowy czy przebudowy dróg nie można mówić o złożoności robót budowlanych, których zakres jest jednakowy dla całego obszaru pod względem przedmiotu, a jedyną trudnością realizacji zadania jest jego obszar realizacji, tj. powierzchniowy zasięg robót. Ponadto przedmiotowe zamówienie jest powtórzeniem zamówienia publicznego 2-krotnie ogłaszanego przez Gminę w 2018 roku. Budżet Gminy na rok 2019 wraz z zabezpieczeniem środków na przedmiotowe zadanie został uchwalony w grudniu 2018 roku co mogło już być sygnałem dla potencjalnych Wykonawców do przygotowywania się do realizacji przedmiotowego zamówienia. Obecnie pozostało jeszcze 7 dni do przygotowania oferty w przedmiotowym postępowaniu, a łączny czas wyznaczony na zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, tj. od dnia ogłoszenia do dnia terminu składnia ofert został wyznaczony zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Jednocześnie informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - przebudowa ul. Kamiennej i B. Chrobrego

Ilość odwiedzin: 5336
Podmiot udostępniający: BURMISTRZ BRZEGU
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Rosół
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Rosół
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Rosół
Data wytworzenia informacji: 2019-01-17 10:34:06
Data udostępnienia informacji: 2019-01-17 10:34:06
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-22 10:56:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner