logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Przetargi: 2019 > styczeń > 2019-01-24
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1". [OR.IV.042.3.2019]

Dotyczy:

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1.

Numer umowy: RPOP.03.02.01-16-0007/18-00

     Brzeg, dnia 22 lutego 2019 roku

OR.IV.042.3.2019                                                                                                                             

dot. postępowania pn.:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 22 lutego 2019r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez: Zakład Usługowo-Produkcyjny TAKAR Andrzej Karaś, ul. Dąbrowskiego 28, 49-340 Lewin Brzeski, z ceną łączną

netto:     2.152.358,34 zł,

brutto:  2.647.400,76 zł.

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryterium Cena -60% i Termin realizacji zadania -40%.

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Numer oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium Cena 60%

Liczba punktów w kryterium Termin realizacji zadania 40%

Łączna liczba punktów

 

 

1

Zakład Usługowo-Produkcyjny

TAKAR Andrzej Karaś

ul. Dąbrowskiego 28

49-340 Lewin Brzeski

60 pkt

40 pkt

100 pkt

     

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

   

Dotyczy:

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1.

Numer umowy: RPOP.03.02.01-16-0007/18-00

Brzeg, dnia 8 lutego 2019r.

OR.IV.042.3.2019

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 8 lutego br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Stosując szpros ślepy, czyli rdzeń aluminiowy pomiędzy szybami  nie ma możliwości osiągnięcia współczynnika Uw=0,9. Brak szprosu ślepego nie wyklucza naklejenia szprosów drewnianych od wewnątrz i zewnątrz pomieszczenia, a zatem nie zmieni historycznego wyglądu stolarki. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza brak rdzenia aluminiowego?

Proszę o określenie wymaganej technologii wykonania okien drewnianych: konstrukcja okna, przekrój, grubość ram okiennych, wymagane szklenie (pakiet i współczynnik przenikania ciepła Ug), ponieważ w specyfikacji nie jest to uszczegółowione.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Okna ze szprosami ślepymi zostały uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Rezygnacja z rdzenia aluminiowego wymagałaby ponownych uzgodnień z Konserwatorem, co nie gwarantuje zgody Konserwatora na takie zmiany.

Ponadto zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stolarkę okienną należy wykonać w kolorze brązowym.

W projekcie nie narzuca się szczegółowych wymagań co do współczynników Uf i Ug dla okien. Okna są o bardzo zróżnicowanych wymiarach, o różnym udziale powierzchni ramy i szklenia. Wymogiem jest aby współczynnik Uw dla całego okna nie przekraczał wartości Uw<0,9 W/m2K.

Do wykonawcy należy taki dobór materiałów: szklenia, gazów, rodzaju wkładów, konstrukcji ram aby spełnić ten wymóg.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie kwestii kolorystyki stolarki okiennej. W opisie stolarki wskazany jest kolor: biały,  w pozwoleniu konserwatorskim i zestawieniu kolor brązowy. Jaki ma być ostatecznie kolor okien? Jeśli miałby być to brąz to będzie to kolor z palety lazurów czy ze wzornika RAL? Proszę o wskazanie.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Kolor stolarki okiennej zgodnie z wymaganiami Konserwatora: brązowy.

Kolor zostanie dobrany do koloru drzwi poddawanych renowacji po odtworzeniu ich kolorystyki pierwotnej.

Pytanie nr 3

Do okien O22 – O29 oraz O35-O36 nie ma  możliwości zamontowania nawiewnika ze względu na to, że są to okna łukowe O22-O27 oraz okna O28-O29; O35-O36 mają za małą szerokość. Czy zamawiający dopuszcza taką możliwość?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W przypadku okien łukowych, gdzie nie ma możliwości montażu nawiewnika w górnej części okna, nawiewniki mogą być  montowane w dolnej części ramy okiennej.

Zamawiający informuje, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.  Jednocześnie informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

Dotyczy:

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1.

Numer umowy: RPOP.03.02.01-16-0007/18-00

Brzeg, dnia 7 lutego 2019r.

OR.IV.042.3.2019

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 5 i 6 lutego br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Okno z poz. O – 29 jest zaprojektowane jako okno rozwierne, natomiast nie ma możliwości technicznej wykonania tego okna wraz z szybą zespoloną jako okno rozwierne bądź uchylne ze względu na za małą szerokość. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tego okna jako witryny FIX (szklenie stałe)?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

 Zamawiający dopuści zmianę wykonania okien strychowych O–29 jako witryny FIX zamiast okien rozwiernych, ponieważ rolę okien służących do przewietrzenia strychu spełniać mogą okna strychowe rozwierne O–28.

Pytanie nr 2

Współczynnik przenikania ciepła określany jest dla przegrody która na stałe oddziela środowiska zewnętrzne i wewnętrzne, natomiast nawiewnik zgodnie z przepisami nigdy nie może być szczelnie zamknięty, więc nie stanowi takiej przegrody.  Metodologia badań nawiewników prowadzonych na potrzeby uzyskania Aprobaty Technicznej nie uwzględnia metod badań izolacyjności cieplnej nawiewników powietrza. Izolacyjność cieplna okien powinna być określana bez uwzględnienia wpływu zamontowanych nawiewników. Czy współczynniki przenikania ciepła okien mogą być podane bez uwzględnienia zamontowanych nawiewników?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

 Zamawiający dopuszcza określenie współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej bez uwzględnienia zamontowanych w niej nawiewników. 

Pytanie nr 3

Podany w zestawieniu współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej Uw=0,9 [W/m2K] jest możliwy do osiągnięcia tylko i wyłącznie przy zastosowaniu szklenia szybą zespoloną dwukomorową wraz z ciepłą ramką, oraz z pominięciem szprosów ślepych zastosowanych w szybie zespolonej (przekrój konstrukcyjny przez okno). Szprosy ślepe zastosowane w szybie zespolonej pogarszają współczynnik przenikania ciepła okna o wartość 0,2 [W/m2K].

 Czy Zamawiający dopuszcza szklenie stolarki okiennej szybą dwukomorową z ciepłą ramką, bez ślepych szprosów?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Należy zastosować taką konstrukcję okna, materiały, wypełnienie itd., aby współczynnik dla całego okna (szklenie plus rama) był nie większy niż 0,9 W/m2K. Wymagania zapisane w projekcie muszą zostać dotrzymane z uwagi na zabytkowy charakter obiektu i związane z tym wymogi Konserwatora Zabytków. Brak zgody.

Pytanie nr 4

„Okna uszczelnić od zewnątrz taśmą rozprężną izolacyjną, a następnie uszczelnić masą kauczukową w kolorze czarnym. „ Montaż okien uzupełniony o taśmę rozprężną od strony zewnętrznej jest wystarczający do osiągnięcia szczelnego montażu okien i nie ma konieczności dodatkowego uszczelniania masą kauczukową, co niesie za sobą ryzyko zabrudzenia okien oraz elewacji. Po za tym taśmy rozprężnej nie powinno się niczym malować. Czy Zamawiający dopuszcza montaż okien bez dodatkowego uszczelnienia masą kauczukową?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Wykonać zgodnie z zaleceniami w projekcie.

Pytanie nr 5

Czy do wszystkich okien przewidziane są  parapety wewnętrzne? Z przedmiaru wynika, iż parapetów jest 141 szt. a okien jest 223 szt. czyli, 82 szt. okien nie ma parapetów. Proszę o wskazanie ich ilości, czyli metrów bieżących  w poszczególnych szerokościach: 25 cm; 30 cm; 42 cm; 47 cm oraz 60 cm?

Pytanie nr 6

Czy do wszystkich okien przewidziane są  parapety zewnętrzne? Z przedmiaru wynika, iż parapetów jest 158,55 mb,  a licząc po szerokości okien wychodzi 240 mb.

 Odpowiedzi na pytania nr 5 i nr 6

Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym przy wycenie robót. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z całą dokumentacją projektową.

Ilości parapetów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych w przedmiarze podano prawidłowo.

 

Zamawiający informuje, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców. Jednocześnie informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

Dotyczy:

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1.

Numer umowy: RPOP.03.02.01-16-0007/18-00           

           Brzeg, dnia 4 lutego 2019r.

OR.IV.042.3.2019

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1 ”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 30 stycznia 2019r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W SIWZ jest zapis:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie – wykonał w budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnym wielorodzinnym co najmniej 2 zadania polegające na:

-   wymianie stolarki okiennej lub drzwiowej, o wartości co najmniej 500.000,00zł brutto każde, przy czym jedno z zadań winno być wykonane w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków;

- remoncie lub montażu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania o wartości co najmniej 300.000,00zł brutto każde, przy czym jedno z zadań winno być wykonane w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu dopuści okres poświadczenia doświadczenia Wykonawcy dłuższy niż 5 lat np.: 8 lat?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.), Zamawiający w celu zwiększenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza okres poświadczenia doświadczenia Wykonawcy do lat ośmiu. Zamawiający dokonuje zmian treści SIWZ w tym zakresie.

 

W związku z powyższym, Zamawiający –Burmistrz Brzegu- decyzją Komisji Przetargowej z dnia 4 lutego 2019r. działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Zamawiający zmienia treść punktu 5 ppkt 3 lit. a) SIWZ - Warunki udziału w postępowaniu, który otrzymuje brzmienie: 

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) doświadczenie:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie – wykonał w budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnym wielorodzinnym co najmniej 2 zadania polegające na:

-   wymianie stolarki okiennej lub drzwiowej, o wartości co najmniej 500.000,00zł brutto każde, przy czym jedno z zadań winno być wykonane w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków;

-  remoncie lub montażu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania o wartości co najmniej 300.000,00zł brutto każde, przy czym jedno z zadań winno być wykonane w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Mogą to być dwa zadania obejmujące wykonanie całości zakresu (zarówno wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej jak i wymianę c.o.) lub po dwa zadania na każdą branżę.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Pod pojęciem „budynek użyteczności publicznej”, „budynek zamieszkania zbiorowego”, „budynek mieszkalny”–  rozumieć należy definicję zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. z 2015r. poz. 1422).”

2) Zamawiający zmienia treść punktu 7 ppkt 3.3c) SIWZ - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, który otrzymuje brzmienie: 

3)    w celu wykazania spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

  1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
    a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
    z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
    w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.”

3) Zamawiający zmienia treść punktu 12 ppkt 1), 2) i 3) SIWZ- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, które otrzymują brzmienie: 

„ 1) Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 na biurze podawczym, w terminie do dnia 12 lutego 2019 roku, do godziny 10:30.

2) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta przetargowa na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1”

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.02.2019r. godz. 11:00.

 

3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu, w pokoju nr 109A, w dniu 12 lutego 2019 roku, o godzinie 11:00.

       Na podstawie art. 12a ust.2 w zw. z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża się terminy:

  • składania ofert z dnia 11 lutego 2019r. do godz. 10:30 na dzień 12 lutego 2019r. do godz. 10:30.
  • otwarcia ofert z dnia 11 lutego 2019r. o godz. 11:00 na dzień 12 lutego 2019r. o godz. 11:00.

4) Zamawiający zmienia treść załącznika nr 7 do SIWZ- Wykaz robót. 

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w zmiany stanowią integralną część siwz i wiążą Wykonawców. Na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.brzeg.pl zamieszczone zostały następujące dokumenty uwzględniające powyższe zmiany tj.: SIWZ, wzór wykazu robót (Zał. nr 7 do SIWZ) i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

Dotyczy:

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1.

Numer umowy: RPOP.03.02.01-16-0007/18-00

Brzeg, dnia 29 stycznia 2019r.

OR.IV.042.3.2019

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 25 stycznia br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Opis określa drewno jako "np. Meranti gęstość min  450kg/m3". Proszę  podać  konkretnie jaki rodzaj drewna ma być zastosowany. Sosna również ma gęstość powyżej  450kg/m3.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W projekcie zaprojektowano drewno na okna o gęstości min. 450kg/m3 i taki warunek należy spełnić. Dopuszcza się drewno sosnowe lub meranti.

Pytanie nr 2

Mają zostać  parapety wew.  i  zew. po demontażu stolarki skrzynkowej zostanie duża przerwa między  oknem a parapetem wew. nie da się tego uzupełnić pianką montażową - będzie duża szczelina, ponieważ  nowe okna mają mieć konstrukcję jednoramową. Proszę dołączyć rysunek sposobu montażu okna lub zmianę zakresu prac - z nowymi parapetami  lub doklejakmi do starych parapetów - co  nie jest wskazane.

Odpowiedź na pytanie nr 2  

W ofercie przetargowej należy ująć wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z załączonym do przetargu przedmiarem robót.

Pytanie nr 3

Konstrukcja okien ze ślemieniem  - na rysunkach są dwa skrzydła uchylne - w tym  jedno skrzydło ma być wyposażone w cięgno umożliwiające uchył z poziomu podłogi. Aby wykonać taką konstrukcję należy skrzydła nad ślemieniem wykonać na słupku stałym - co nie będzie licowało ze skrzydłami poniżej ślemienia -na słupku ruchomym. Propozycja zmiany projektu na górne skrzydło nad ślemieniem jako - jednoskrzydłowe ze szprosem konstrukcyjnym imitującym słupek ruchomy zlicowany ze słupkiem ruchomym z dolnych skrzydeł, z uchyłem z poziomu podłogi.

Odpowiedź na pytania nr 3

Projektant dopuszcza wariantowe wykonanie górnych dwóch skrzydeł jako jedno uchylne skrzydło ze słupkiem „pozornym” (szprosem konstrukcyjnym), możliwie jak najbardziej wyglądem zbliżonym do słupka okien pod ślemieniem.

Zamawiający informuje, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.  Jednocześnie informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

Ilość odwiedzin: 3556
Podmiot udostępniający: BURMISTRZ BRZEGU
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Rosół
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Rosół
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Rosół
Data wytworzenia informacji: 2019-01-24 10:59:42
Data udostępnienia informacji: 2019-01-24 10:59:42
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-22 11:12:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner