logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Przetargi: 2019 > marzec > 2019-03-06
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne: „Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego 24a” [OR.IV.271.1.1.2019]

 

     Brzeg, dnia 1 kwietnia 2019 r.

OR.IV.271.1.1.2019                                                                                                                                                                                                                                      

dot. postępowania na zadanie pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne:

„Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego 24a”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 1 kwietnia 2019 r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 12, złożoną przez: PROJEKTYGOTOWE.PL Spółka Architektoniczna Sp. z o.o., ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków, z ceną łączną:

netto:     113.000,00 zł,

brutto:  138.990,00  zł.

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryteriach: Cena -60%, Termin płatności – 40%.

W przedmiotowym postępowaniu złożono oferty:

 

Numer oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Cena 60%

Liczba punktów w kryterium- Termin płatności

40%

Łączna liczba punktów

 

1

INSTAL-TECH Marcin Marzec

ul. Nowohucka 92A/15,

30-728 Kraków

27,12 pkt

40,00 pkt

67,12 pkt

 

2

STUDIUM Sp. z o.o., Sp.K.

ul. Noakowskiego 12/99,

00-666 Warszawa

26,97 pkt

40,00 pkt

66,97 pkt

 

3

Kosik Autorska Pracownia Architektury

Agnieszka Kosik-Wolny

ul. Parkowa 25,

51-616 Wrocław

18,58 pkt

40,00 pkt

58,58 pkt

 

4

Ptaszyński Architektura

Roman Ptaszyński

ul. Bałtycka 2/9,

15-611 Białystok

30,89 pkt

40,00 pkt

70,89 pkt

 

5

VITARO Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63,

00-116 Warszawa

Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

53,39 pkt

40,00 pkt

93,39 pkt

 

 

6

Konsorcjum:

1)AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW. MS Sp. z o.o.

ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków – lider konsorcjum

2) JERZY WOWCZAK AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Bieżanowska 46/2, 30-812 Kraków – członek konsorcjum

35,87 pkt

40,00 pkt

75,87 pkt

 

7

architekciPL Jerzy Hnat

ul. Kościelna 1/7,

44-100 Gliwice

28,85 pkt

40,00 pkt

68,85 pkt

 

8

ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne

Anna i Bartosz Michalscy s.c.

ul. Czarnieckiego 22A,

44-100 Gliwice

37,88 pkt

40,00 pkt

77,88 pkt

 

9

PRACOWNIA ARCHITEKTÓW ZEN

ul. Piotrowicka 95A/5,

40-724 Katowice

56,55 pkt

40,00 pkt

96,55 pkt

 

10

ARCHIDOM Bernard Łopacz

ul. Środkowa 5,

47-400 Racibórz

48,60 pkt

40,00 pkt

88,60 pkt

 

11

ARDEMA Sp. z o.o., Sp.K.

ul. F. Bielińskiego 2,

05-530 Czersk

Oferta odrzucona

 

12

PROJEKTYGOTOWE.PL

Spółka Architektoniczna Sp. z o.o.

ul. Zabłocie 39,

30-701 Kraków

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

 

13

ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Zielonego Dębu 6,

51-621 Wrocław

34,77 pkt

40,00 pkt

74,77 pkt

 

14

COLLECT CONSULTING S.A.

ul. Rolna 14,

40-555 Katowice

28,31 pkt

40,00 pkt

68,31 pkt

 

15

Konsorcjum:

1) Pracownia 80 Wojciech Czepil

ul. Lekcyjna 69A/7, 51-169 Wrocław

2) BD Group Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Przyjaźni 66/308, 53-030 Wrocław

28,85 pkt

40,00 pkt

68,85 pkt

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

Brzeg, dnia 11 marca 2019r.

OR.IV.271.1.1.2019

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania na zadanie pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne:

„Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego 24a”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 11 marca br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający ma świadomość zbyt krótkiego terminu realizacji zadania ze względu na pozyskanie warunków technicznych przyłączenia, uzgodnień dokumentacji z gestorami sieci, pozyskaniem mapy do celów projektowych decyzji środowiskowej, warunków zabudowy?

Jednocześnie wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania lub wprowadzenie zapisu do Umowy, że w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych niezależnych od Wykonawcy/Projektanta wyraża on zgodę na wydłużenie terminu końcowego.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający ma świadomość, że termin realizacji zadania wymaga od Wykonawcy pełnej mobilizacji i bardzo dobrej organizacji pracy. Zamawiający ma również świadomość tego, że mogą się zdarzyć niezależne od Wykonawcy przypadki opóźnień w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz pozwoleń itp. i z tego powodu we wzorze umowy zawarty został zapis dopuszczający zmianę terminu wykonania zadania (§ 13, ust.1, pkt. 4, lit. a).

Pytanie nr 2

Czy wymagane przez Państwo doświadczenie projektowe dotyczy basenów krytych czy otwartych?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Oczekiwane przez Zamawiającego doświadczenie dotyczy projektowania obiektów basenowych otwartych lub krytych.

Pytanie nr 3

Czy funkcję kierownika zespołu projektowego oraz projektanta, o którym mowa w pkt. 5 Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 3 b  SIWZ  może pełnić 1 osoba?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak, jedna osoba może pełnić łącznie obie funkcje, pod warunkiem spełnienia warunków przypisanych do każdej z funkcji.

Pytanie nr 4

Czy osoba na stanowisku projektant ma być projektantem z uprawnieniami budowlanymi?

Pytanie nr 5

Jeśli tak to czy jest wymóg by miała uprawnienia architektoniczne, konstrukcyjne, w zakresie instalacji sanitarnych czy też elektrycznych? Nie zostało to sprecyzowane w SIWZ.

Odpowiedź na pytania nr 4 i nr 5

Osoba na stanowisku projektanta ma posiadać uprawnienia budowlane do projektowania.

Zamawiający informuje, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców. Jednocześnie informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

Ilość odwiedzin: 3497
Podmiot udostępniający: BURMISTRZ BRZEGU
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Rosół
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Rosół
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Rosół
Data wytworzenia informacji: 2019-03-06 12:02:15
Data udostępnienia informacji: 2019-03-06 12:02:15
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-01 13:49:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner