logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Przetargi: 2019 > marzec > 2019-03-21
„Brzeg, Ratusz, XIV - XVIII w., odtworzenie kompozycji wnętrz Sali Rajców, skarbca oraz czternastowiecznej sali w wieży” w ramach zadania budżetowego pn.: „Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz got

                                                                                                              Brzeg, dnia 8 kwietnia 2019 r.

 OR.IV.042.6.2019                                    

dot. postępowania organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Brzeg, Ratusz, XIV - XVIII w., odtworzenie kompozycji wnętrz Sali Rajców, skarbca oraz czternastowiecznej sali w wieży” w ramach zadania budżetowego pn.: „Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz gotyckiej sali w wieży ratusza na cele muzealne”

    Zamawiający- Burmistrz Brzegu- działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 8 kwietnia 2019r. postanowił unieważnić postępowanie z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu termin składania ofert został wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 08.04.2019 r. do godz. 10:30. Do upływu wyznaczonego terminu nie została złożona żadna oferta.
Wobec powyższego, w związku z brakiem ofert, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie.     

Z up. Burmistrza

Z-ca burmistrza

Tomasz Witkowski

 

Brzeg, dnia 2 kwietnia 2019r.

OR.IV.042.6.2019                                                                                 

                                      DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

                                                                                  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Brzeg, Ratusz, XIV - XVIII w., odtworzenie kompozycji wnętrz Sali Rajców, skarbca oraz czternastowiecznej sali w wieży” w ramach zadania budżetowego pn.: „Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz gotyckiej sali w wieży ratusza na cele muzealne”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 29 marca br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Inwestor byłby skłonny rozważyć obniżenie kwot ubezpieczenia OC (500 000 zł) i przede wszystkim - zdolności finansowej (500 000 zł) ? Pytanie uzasadniam tym, że relatywnie niewiele różniące się  zabezpieczenia (odpowiednio 500 000 i 1 000 000 zł) zastosowano przy kilkumilionowej inwestycji dotyczącej remontu wszystkich elewacji brzeskiego ratusza, gdy tymczasem inwestycja dotycząca przedmiotowego przetargu, wg naszych wyliczeń,  to zaledwie kilkaset tysięcy. Tak wygórowane wymagania eliminują z udziału w postępowaniu specjalistyczne firmy konserwatorskie, które nie operują milionowymi kontraktami, a  przeważają na rynku prac konserwatorskich i wiele z nich podołałoby temu zadaniu pod względem wysokiej jakości i merytorycznym. Wymagania takie z kolei promują za to duże firmy budowlane, które posiadają w swoim szerokim spektrum również możliwość wykonania prac konserwatorskich opierając się na podwykonawcach.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kwot ubezpieczenia OC i zdolności finansowej.

Pytanie nr 2

Jako wykazanie się zdolnościami technicznymi i zawodowymi postawiony jest warunek - że Wykonawca wykonał przynajmniej jedno zadanie polegające na renowacji budynku wpisanego do rejestru zabytków lub renowacji pomieszczeń w budynku wpisanym do rejestru zabytków obejmujące konserwację drewna polichromowanego i rekonstrukcję rzeźby, o wartości min. 300.000,00zł.

Czy Zamawiający uzna jako wystarczające wykazanie:

1. konserwacji drewna polichromowanego poprzez konserwację np ołtarza polichromowanego,

2. rekonstrukcji rzeźby - w kamieniu przy kamiennym epitafium

3. wykonanie prac przy renowacji elewacji budynku  lub też renowację wnętrza budynku wpisanego do rejestru zabytków w kwocie o wartości min. 300 000,00 zł?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że wskazany w pytaniu zakres prac odpowiada wymaganiom określonym w warunku udziału dotyczącym doświadczenia.

W związku z powyższym, Zamawiający –Burmistrz Brzegu- działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Zamawiający zmienia treść punktu 5 ppkt 2) SIWZ -Warunki udziału w postępowaniu-, który otrzymuje brzmienie: 

„ 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż posiada środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 100.000,00 zł oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości min. 100.000,00 zł.”

2) Zamawiający zmienia treść punktu 12 ppkt 1), 2) i 3) SIWZ- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, które otrzymują brzmienie: 

„ 1) Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 na biurze podawczym, w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 roku, do godziny 10:30.

2) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta przetargowa na zadanie pn.:

„Brzeg, Ratusz, XIV - XVIII w., odtworzenie kompozycji wnętrz Sali

Rajców, skarbca oraz czternastowiecznej sali w wieży”

w ramach zadania budżetowego pn.:

„Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz gotyckiej sali w wieży ratusza

na cele muzealne”.

– NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 08.04.2019r. godz. 11:00.

 

3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu, w pokoju nr 109A, w dniu 8 kwietnia 2019 roku, o godzinie 11:00.

Równocześnie, na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 w zw. z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża terminy:

  • składania ofert z dnia 5 kwietnia 2019r. do godz. 9:30 na dzień 8 kwietnia 2019r. do godz. 10:30.
  • otwarcia ofert z dnia 5 kwietnia 2019r.  o godz. 10:00 na dzień 8 kwietnia 2019r. o godz. 11:00.

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w zmiany stanowią integralną część siwz i wiążą Wykonawców. Na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.brzeg.pl zamieszczone zostały następujące dokumenty uwzględniające powyższe zmiany tj.: SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

Dokumentacja projektowa - remont Sali Rajców, dawnego skarbca oraz sali w wieży budynku Ratusza

Ilość odwiedzin: 3314
Podmiot udostępniający: BURMISTRZ BRZEGU
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Rosół
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Rosół
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Rosół
Data wytworzenia informacji: 2019-03-21 14:12:52
Data udostępnienia informacji: 2019-03-21 14:12:52
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-08 12:36:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner