logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Przetargi: 2019 > lipiec > 2019-07-19
„Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta w Brzegu oraz członków ich rodzin na lata 2019-2021” [OR.IV.271.1.4.2019]

 

     Brzeg, dnia 26 sierpnia 2019 roku

OR.IV.271.1.4.2019                                                                                                                                      

dot. postępowania pn.:

„Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta
w Brzegu oraz członków ich rodzin na lata 2019-2021”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 26 sierpnia 2019r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Aleja Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, z ceną netto/brutto: 330 549,60 zł.

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 70,8 pkt w kryterium Cena -60% i Warunki ubezpieczenia -40%.

W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta:

 

Numer oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium Cena 60%

Liczba punktów w kryterium Warunki ubezpieczenia 40%

Łączna liczba punktów

 

 

1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

na Życie Spółka Akcyjna

Aleja Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

60 pkt

10,8 pkt

70,8 pkt

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Tomasz Witkowski

 

Brzeg, dnia 30 lipca 2019r.

OR.IV.271.1.4.2019

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta w Brzegu

oraz członków ich rodzin na lata 2019-2021”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 26 lipca br. wpłynęły do Zamawiającego pytania Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wprowadzonych przez ww. ustawę. Na etapie zawierania umowy ubezpieczenia przekażemy Państwu do wypełnienia druk oświadczenia Beneficjenta Rzeczywistego/Reprezentanta/Pełnomocnika. Wzór oświadczenia do zapoznania przesyłamy w załączeniu.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na wypełnienie oświadczenia Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że podana w  Załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” pkt. A.2. ppkt 1. Wysokość kosztów akwizycyjno-obsługowych stanowi wartość brutto.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, że wartość podana w pkt. A.2.1. Załącznika nr 1 do SIWZ jest wartością brutto.

Pytanie nr 3

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że dla Zamawiającego odpowiednie będzie pełnomocnictwo złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie na wzorze własnym Wykonawcy (innym niż w załączniku nr 3 do SIWZ), o treści z której jasno wynika sposób umocowania pełnomocnika.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający potwierdza, że załącznik nr 3 stanowi jedynie wzór pełnomocnictwa. Pracownik Wykonawcy podpisujący ofertę może okazać się drukiem pełnomocnictwa stosowanym przez Wykonawcę.

Pytanie nr 4

SIWZ pkt. 7, ust. 1, ppkt. 1) w zw. z SIWZ pkt 11 – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że ma załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający potwierdza, że do oferty należy załączyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4.

Pytanie nr 5

Wykonawca prosi o informację na jaki podmiot będą wystawiane polisy, czy będzie to Urząd Miasta Brzeg czy Gmina Brzeg.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Polisy powinny zostać wystawione na Urząd Miasta w Brzegu.

Pytanie nr 6

Załączniku nr 1 do SIWZ OPZ pkt E6: Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli tłumaczenia będą dokonywane tylko z języka angielskiego i niemieckiego?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. Stosowne zmiany zostały wprowadzone do klauzuli E.6.

Pytanie nr 7

Załącznik nr 1, OPZ, A3 pkt 4 - Czy Zamawiający potwierdza, że warunkiem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej jest podpisanie przez ubezpieczonego deklaracji przystąpienia, przekazanie jej przez Zamawiającego do Wykonawcy i opłacenie w terminie pierwszej składki?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający potwierdza, że model obsługi przedstawiony przez Wykonawcę jest prawidłowy.

Pytanie nr 8

SIWZ, punkt 4 - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że okres wykonania zamówienia tj. okres na jaki zawarta będzie umowa grupowego ubezpieczenia na życie wynoszący 24 miesiące będzie kończył się z końcem ostatniego dnia 24 miesiąca.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający potwierdza, że interpretacja Wykonawcy jest prawidłowa.

Pytanie nr 9

OPZ, punkt A.1.6 – Czy Zamawiający byłby skłonny zgodzić się na to, aby prawo nie obejmowało osób przebywających w hospicjach lub placówkach dla przewlekle chorych? W razie odpowiedzi odmownej prośba o wskazanie, ile osób przebywa w w/w placówkach.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Intencją Zamawiającego jest zapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej osobom aktualnie ubezpieczonym. Wyłączenie z możliwości przystąpienia osób, które często od wielu lat uczestniczą w programie grupowego ubezpieczenia na życie funkcjonującym w naszym Urzędzie, w naszej ocenie istotnie pogorszyłoby odbiór programu wśród pracowników. W związku z powyższym nie zgadzamy się na wnioskowaną przez Wykonawcę zmianę. Pracodawca nie dysponuje informacjami dotyczącymi przebywania swoich pracowników oraz zgłoszonych do ubezpieczenia współubezpieczonych w hospicjach lub placówkach dla przewlekle chorych.

Pytanie nr 10

OPZ, punkt A.3.4 – Czy w związku z faktem iż pomiędzy dwiema Podgrupami istnieją różnice w zakresie odpowiedzialności Zamawiający dopuszcza, aby w sytuacji zmiany opisanej we wskazanym punkcie Wykonawca mógł stosować również karencję na różnicę zakresów (ryzyk)?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający informuje, że jego interpretacja zapisów SIWZ zezwala na zastosowanie wnioskowanej przez Wykonawcę karencji. Zgodnie z zapisem A.3.4.: „Wykonawca ma prawo zastosować w stosunku do takiej osoby karencje o długości wskazanej w punkcie B.1. jedynie w zakresie nadwyżki wysokości świadczeń.” W przypadku braku jednego z ryzyk w poprzednim wariancie ubezpieczenia pracownika, wysokość świadczenia związana z takim zdarzeniem jest równa 0. Karencja w zakresie nadwyżki wysokości świadczeń dotyczy w takim wypadku całego świadczenia.

Pytanie nr 11

OPZ, punkt A.4.3 – Prośba o wskazanie (w latach) wieku najstarszego obecnie ubezpieczonego małżonka oraz pełnoletniego dziecka.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający informuje, że wiek najstarszego obecnie ubezpieczonego małżonka wynosi 61 lat, natomiast wiek najstarszego obecnie ubezpieczonego pełnoletniego dziecka wynosi 35 lat.

Pytanie nr 12

OPZ, punkt A.6 – Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego opcji polegającej na proporcjonalnej zmianie wysokości świadczeń oraz składki. Wykonawca wskazuje, iż określona przez Zamawiającego opcja (możliwość nieokreślonego – wyznaczono jedynie ogólny zakres - podniesienia lub obniżenia kwoty świadczeń po złożeniu przez Wykonawcę oferty) uniemożliwia wyliczenie przez Wykonawcę w sposób należyty wartości kontraktu. Wykonawca powinien na etapie tworzenia oferty znać wszelkie parametry, które umożliwiłyby mu wyliczenie składki zabezpieczającej interesy obydwu Stron umowy, co wskazany zapis uniemożliwia. Nie ma też gwarancji, że proporcjonalne podniesienie / obniżenie kwoty składki zabezpieczy należycie interesy Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Rozumiejąc zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę, wprowadzamy zmianę do konstrukcji opcji wymagającą zgody obu stron na wprowadzenie zmian wysokości świadczeń. W przypadku, gdy ewentualna wnioskowana przez Zamawiającego zmiana wysokości świadczeń, nie będzie mogła być wprowadzona przy aktualnej kalkulacji ryzyka, Wykonawca będzie miał prawo do nie wyrażenia zgody na proponowane zmiany.

Było:

  1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na możliwości zmiany wysokości świadczeń ujętych w programie grupowego ubezpieczenia na życie.
  2. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, wniosku oraz ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca na wniosek Zamawiającego zmieni wysokości świadczeń ujętych w programie grupowego ubezpieczenia na życie zawartego w drodze niniejszego postępowania. Zamawiający ma prawo proporcjonalnej zmiany wysokości wszystkich świadczeń o nie więcej niż 10%. Zmiana wysokości świadczeń wiąże się z proporcjonalną zmianą wysokości wszystkich świadczeń ujętych w tabeli w części D. oraz z proporcjonalną zmianą składki ubezpieczeniowej. Dla przykładu, wzrost o 10% spowoduje wzrost wszystkich świadczeń wskazanych w tabeli w części D. o 10% oraz wzrost wysokości składki ubezpieczeniowej zaoferowanej przez Wykonawcę o 10%. W przypadku obniżenia poziomu świadczeń oraz składki postępowanie będzie analogiczne.
  3. Zamawiający może dokonać zmiany we wszystkich łącznie lub tylko wybranych podgrupach.
  4. Wykonawca nie może odmówić zmiany wysokości świadczeń o ile wniosek Zamawiającego zostanie przedstawiony Wykonawcy przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zmienione wysokości świadczeń oraz wysokość składki ubezpieczeniowej zostaną wskazane w umowie w sprawie zamówienia publicznego i będą obowiązywać przez cały okres wykonywania niniejszej umowy.
  5. Zmiany można dokonać jedynie przed datą startu programu ubezpieczenia.

Zmieniono na:

  1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na możliwości zmiany wysokości świadczeń ujętych w programie grupowego ubezpieczenia na życie.
  2. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, wniosku oraz ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca na wniosek Zamawiającego może zmienić wysokości świadczeń ujętych w programie grupowego ubezpieczenia na życie zawartego w drodze niniejszego postępowania. Zamawiający, pod warunkiem uzyskania zgody ze strony Wykonawcy, ma prawo do proporcjonalnej zmiany wysokości wszystkich świadczeń o nie więcej niż 10%. Zmiana wysokości świadczeń wiąże się z proporcjonalną zmianą wysokości wszystkich świadczeń ujętych w tabeli w części D. oraz z proporcjonalną zmianą składki ubezpieczeniowej. Dla przykładu, wzrost o 10% spowoduje wzrost wszystkich świadczeń wskazanych w tabeli w części D. o 10% oraz wzrost wysokości składki ubezpieczeniowej zaoferowanej przez Wykonawcę o 10%. W przypadku obniżenia poziomu świadczeń oraz składki postępowanie będzie analogiczne.
  3. Zamawiający może dokonać zmiany we wszystkich łącznie lub tylko wybranych podgrupach.
  4. Wykonawca może odmówić zmiany wysokości świadczeń. W takim wypadku ochrona będzie świadczona na warunkach przedstawionych w SIWZ i ofercie Wykonawcy.

Pytanie nr 13

OPZ, punkt B.1.4 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że za ubezpieczonych partnerów życiowych (w stosunku do których zamawiający nie będzie mógł w początkowym okresie 3 miesięcy stosować karencji) uważać należy tych partnerów, którzy byli dotychczas objęci umową grupowego ubezpieczenia na życie i przystąpią do nowej umowy z zachowaniem zasady ciągłości opłaty składki w ciągu pierwszych 3 miesięcy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający potwierdza, że interpretacja Wykonawcy jest prawidłowa.

Pytanie nr 14

OPZ, punkt C.2.5 – Czy Zamawiający przyjmie, jako równoważną, następującą definicję Zamawiającego?:

wypadek przy pracy oznacza nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach istniejącego stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego, w ramach którego opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

W razie odpowiedzi negatywnej prośba o to, aby z definicji wykreślić punkty e) i f), jako nie pozostające ściśle z wykonywaniem przez ubezpieczonego obowiązków w ramach stosunku pracy łączącego go z Zamawiającym.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający wykreśla punkty e) i f) z definicji wypadku przy pracy znajdującej się w punkcie C.2.5.

Pytanie nr 15

OPZ, punkt C.12 – Prośba do Zamawiającego o zgodę na to, by Wykonawca mógł stosować, niezależnie od innych wskazanych w punkcie, następujące, zawarte w swych ogólnych warunkach, wyłączenia:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:

1)         chirurgicznego leczenia choroby naczyń wieńcowych – by-pass, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego zdiagnozowano zawał serca lub chorobę naczyń wieńcowych. W przypadku choroby naczyń wieńcowych odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje również jej leczenia;

2)         choroby aorty brzusznej, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego zdiagnozowano tętniaka aorty brzusznej lub rozwarstwienie aorty brzusznej;

3)         choroby aorty piersiowej, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego zdiagnozowano tętniaka aorty piersiowej lub rozwarstwienie aorty piersiowej;

4)         niewydolności nerek, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego zdiagnozowano kłębkowe zapalenie nerek lub wielotorbielowatość nerek;

5)         udaru, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego zdiagnozowano udar, przemijające niedokrwienie mózgu tzw. TIA, miażdżycę naczyń mózgowych;

6)         utraty kończyny wskutek choroby, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego zdiagnozowano miażdżycę zarostową tętnic dolnych lub cukrzycę;

7)         zawału serca, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego zdiagnozowano zawał serca lub chorobę naczyń wieńcowych. W przypadku choroby naczyń wieńcowych odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje również jej leczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający nie przychyla się do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 16

OPZ, punkt E.8 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie wymogu automatycznego kontynuowania ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego po 24 miesiącach trwania i zezwolenie na przedstawianie ubezpieczonym dokumentacji (wniosków o zawarcie umowy) zgodnie ze swymi zasadami. Pozostawienie tego warunku bez zmian uniemożliwi Wykonawcy przystąpienie do postępowania, zgodnie bowiem z opiniami prawnymi forma indywidualnej kontynuacji, jakiej oczekuje Zamawiający, jest równoznaczna z zawarciem przez ubezpieczonego odrębnej umowy, a co za tym idzie – obowiązku pisemnego potwierdzenia woli.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. Dodatkowo zwracamy Państwa uwagę, iż wszystkie klauzule wskazane w punkcie E. stanowią klauzule fakultatywne, których akceptacja nie warunkuje złożenia ważnej oferty.

Zamawiający informuje, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.  Jednocześnie informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

Ilość odwiedzin: 2498
Podmiot udostępniający: BURMISTRZ BRZEGU
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Rosół
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Rosół
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Rosół
Data wytworzenia informacji: 2019-07-19 13:25:37
Data udostępnienia informacji: 2019-07-19 13:25:37
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-26 12:50:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner