logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
minus Uchwały
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2002 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2003 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2004 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2005 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2006 rok
   minus Uchwały Rady Miejskiej - 2007 rok
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2007 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 2 marca 2007 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2007 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 11 kwietnia 2007 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2007 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 22 maja 2007 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2007 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2007 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 14 sierpnia 2007 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 6 września 2007 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 września 2007 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 października 2007 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 12 listopada 2007 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2007 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2007 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2007 roku
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2008 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2009 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2010 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2011 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2012 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2013 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2014 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2015 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2016 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2017 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej Brzegu-2018 rok
   plus Uchwały z sesji Rady Miejskiej 2019 rok
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Załączniki do pobrania: 2007-06-01 10:01:08 - Uchwała Nr XI/54/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie zatwierdzenia bilansu rocznego z rachunkiem wyników Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu (21.00 kB)
2007-06-01 10:05:05 - Uchwała Nr XI/55/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie zatwierdzenia bilansu rocznego z rachunkiem wyników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu (21.00 kB)
2007-06-01 10:09:39 - Uchwała Nr XI/56/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok (31.00 kB)
2007-06-01 10:11:34 - Uchwała Nr XI/57/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie określenia kierunku działania Burmistrza w związku z organizacją EURO 2012 (23.00 kB)
2007-06-01 10:16:22 - Uchwała Nr XI/58/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok (45.50 kB)
2007-06-01 10:18:14 - Załącznik Nr 1 do uchwały (36.00 kB)
2007-06-01 10:21:27 - Załącznik Nr 2 do uchwały (40.50 kB)
2007-06-01 10:24:33 - Uchwała Nr XI/59/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców miast (28.00 kB)
2007-06-01 10:27:14 - Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok (30.50 kB)
2007-06-01 10:28:32 - Uchwała Nr XI/61/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku (...) (44.00 kB)
2007-06-01 10:33:04 - Uchwała Nr XI/62/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie udzielenia dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej Sukiennice 5 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku (...) (43.00 kB)
2007-06-01 10:37:11 - Uchwała Nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie udzielenia dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej Młynarska 5 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku (...) (42.50 kB)
2007-06-01 10:45:03 - Uchwała Nr XI/64/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie opinii dotyczącej umorzenia lub zastosowania ulgi w spłacie wierzytelności Gminy Miasto Brzeg (25.00 kB)
2007-06-01 10:47:36 - Uchwała Nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie rozpatrzenia skargi na nieudzielenie odpowiedzi i bezskuteczne załatwienie sprawy przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu (26.00 kB)
2007-06-01 10:49:55 - Uchwała Nr XI/66/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie zbycia z mienia komunalnego prawa własności działek gruntu nr 520/7; 519/3; 496/6 położonych w Brzegu przy ulicy Towarowej 10 (23.00 kB)
2007-06-01 10:57:51 - Uchwała Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie powołania składu doraźnej komisji Rady Miejskiej w Brzegu (24.50 kB)
2007-06-01 11:07:39 - Uchwała Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego doraźnej komisji Rady Miejskiej w Brzegu ds. Statutu Brzegu oraz Kodeksu etyki radnych (22.50 kB)
2007-06-01 11:22:56 - Uchwała Nr XI/69/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie zmiany uchwały nr II/17/02 RM w Brzegu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (25.50 kB)
2007-06-01 11:25:44 - Uchwała nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzegu radnego Andrzeja Ogonka (23.50 kB)

Ilość odwiedzin: 10033
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta Brzegu
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2007-06-01 09:59:20
Data udostępnienia informacji: 2007-06-01 09:59:20
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-20 14:40:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner