logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
minus Uchwały
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2002 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2003 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2004 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2005 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2006 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2007 rok
   minus Uchwały Rady Miejskiej - 2008 rok
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 04 lutego 2008 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 lutego 2008 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2008 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2008 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 8 maja 2008 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2008 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca 2008
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 5 sierpnia 2008 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 5 września 2008 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 września 2008 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 6 października 2008 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 października 2008 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 20 listopada 2008 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2008 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2008 roku
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2009 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2010 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2011 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2012 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2013 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2014 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2015 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2016 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2017 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej Brzegu-2018 rok
   plus Uchwały z sesji Rady Miejskiej 2019 rok
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Załączniki do pobrania: 2008-05-07 13:28:54 - Uchwała Nr XXVII/213/08 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzegu (33.00 kB)
2008-05-07 13:32:13 - Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody budżetowe na 2007 rok (78.00 kB)
2008-05-07 13:33:15 - Załącznik Nr 2 - Przychody i rozchody w 2007 roku (25.00 kB)
2008-05-07 13:34:01 - Załącznik Nr 3 - Wydatki budżetowe na 2007 rok (79.00 kB)
2008-05-07 13:35:10 - Załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe (53.50 kB)
2008-05-07 13:40:27 - Załącznik Nr 5 - Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu miasta w 2007 r. na realizację zadań publicznych (37.00 kB)
2008-05-07 13:58:53 - Załącznik Nr 6 -Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody własne jednostek budżetowych (...) (40.00 kB)
2008-05-07 14:07:16 - Załącznik Nr 7 - Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2007 rok (23.50 kB)
2008-05-07 14:16:54 - Załącznik Nr 8 - Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2007 rok (39.00 kB)
2008-05-07 14:44:08 - Załącznik Nr 9 - Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2007 rok (31.50 kB)
2008-05-07 14:45:10 - Załącznik Nr 10 - Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Miasto Brzeg na lata 2007 - 2009 (46.50 kB)
2008-05-07 14:47:08 - Uchwała XXVII/214/08 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej i Aktywności Lokalnej na lata 2008 - 2012 (31.50 kB)
2008-05-07 14:48:50 - Załącznik do uchwały (242.00 kB)
2008-05-07 14:50:16 - Uchwała XXVII/215/08 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto do przedsięwzięcia dotyczącego (...) realizacji projektu szkoleniowego dla kadr urzę (28.50 kB)
2008-05-07 14:59:14 - Uchwała Nr XXVII/216/08 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok (32.00 kB)
2008-05-07 15:02:11 - Załącznik Nr 1 do uchwały (38.00 kB)
2008-05-07 15:03:34 - Załącznik Nr 2 do uchwały (36.50 kB)
2008-05-07 15:04:33 - Uchwała Nr XXVII/217/08 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok (29.00 kB)
2008-05-08 09:17:50 - Uchwała Nr XXVII/218/08 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie upoważ. Burmistrza M. Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tyt. umowy na wykonanie zadania pn. „Budowa ulic Osiedla Południowego (..) (26.50 kB)
2008-05-08 09:19:01 - Uchwała Nr XXVII/219/08 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie upoważ. Burmistrza M. Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tyt. umowy na wykonanie zadania pn. „Wykonanie projektu uzupełniającego(. (28.00 kB)
2008-05-08 09:19:23 - Uchwała Nr XXVII/220/08 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie upoważ. Burmistrza M. Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tyt. umowy na wykonanie zadania pn. „Montaż pompy DESMI (...) (27.00 kB)
2008-05-08 09:19:50 - Uchwała Nr XXVII/221/08 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie upoważ. Burmistrza M. Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tyt. umowy na wykonanie zadania pn. „Wykonanie przebudowy skweru (...) (26.50 kB)
2008-05-08 09:20:12 - Uchwała Nr XXVII/222/08 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie upoważ. Burmistrza M. Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tyt. umowy na wykonanie zadania pn. „Wykonanie prac remontowych (...) (26.00 kB)
2008-05-08 09:20:34 - Uchwała Nr XXVII/223/08 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie upoważ. Burmistrza M. Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tyt. umowy na wykonanie zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy (...) (26.50 kB)
2008-05-08 09:21:00 - Uchwała Nr XXVII/224/08 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania (...) (30.00 kB)
2008-05-08 09:21:30 - Uchwała Nr XXVII/225/08 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Dzierżonia nr 34 (26.50 kB)
2008-05-08 09:22:42 - Uchwała Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Brzeg (115.00 kB)
2008-05-08 09:23:44 - Uchwała Nr XXVII/227/08 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na kadencję 2008 - 2012 (27.00 kB)
2008-05-08 09:24:57 - Uchwała Nr XXVII/228/08 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora ZNM w Brzegu Pana Andrzeja Moryla (40.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6265
Podmiot udostępniający: Przewodniczący Rddy Miejskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Jagusiak - Kierownik Rady Miejskiej w Brzegu
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Jagusiak - Kierownik Rady Miejskiej w Brzegu
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2008-05-07 13:25:34
Data udostępnienia informacji: 2008-05-07 13:25:34
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-08 11:12:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner