logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Kontrole
   plus Kontrole zewnętrzne - 2004 rok
   plus Kontrole zewnętrzne - 2005 rok
   plus Kontrole zewnętrzne - 2006 rok
   plus Kontrole zewnętrzne - 2007 rok
   plus Kontrole zewnętrzne - 2008 rok
   plus Kontrole zewnętrzne - 2009 rok
   plus Kontrole zewnętrzne - 2010 rok
   plus Kontrole zewnętrzne - 2011 rok
   minus Kontrole zewnętrzne - 2012 rok
      minus Temat kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2011 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2007 - 2010 i 2012
      minus Temat kontroli: Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
      minus Kontrola wewnętrzna Lidera Projektu "Sprawny Samorząd"
      minus Temat kontroli: Kontrola doraźna w zakresie realizacji projektu "Mini Akademia Przedszkolaka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
      minus Kontrola wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz wydawania zezwoleń w krajowym transporcie drogowym
      minus Kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji
      minus Temat kontroli: Kontrola doraźna w zakresie realizacji projektu nr POKL.09.01.01-16-012/10 pn. "Akademia Kreatywnego Ekomalucha" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
      minus Kontrola prawidłowości wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla mieszkańców gminy poszkodowanych w czasie powodzi w 2010 roku
      minus Kontrola uproszczona przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków GIS/NFOŚiGW w ramach umów pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg"
      minus Kontrola doraźna realizacji projektów "Twój krok do lepszego jutra"; "Szczęśliwe dzieciństwo drogą do sukcesu"; "Akademia Kreatywnego Malucha"; "Mini Akademia Przedszkola"
      minus Temat kontroli: Ocena realizacji zadań przekazanych na mocy Porozumienia w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
      minus Temat kontroli: Przeprowadzenie czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWO
      minus Kontrola doraźna postępowania przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usługi edukacyjnej w ramach projektu pn. Mini Akademia (..)
   plus Kontrole zewnętrzne - 2013 rok
   plus Kontrole zewnętrzne - 2014 rok
   plus Kontrole zewnętrzne - 2015 rok
   plus Kontrole zewnętrzne - 2016 rok
   plus Kontrole zewnętrzne - 2017 rok
   plus Kontrole zewnętrzne- 2018 rok
   plus Kontrole zewnętrzne - 2019 rok
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


 

Organ przeprowadzający kontrolę:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu

Termin kontroli:

1 - 2 października 2012r.

Temat kontroli:

Kontrola prawidłowości wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia środków finansowych przekazanych z budżetu Woj. Opolskiego na podstawie umowy nr 67/2010 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla mieszkańców gminy poszkodowanych w czasie powodzi w 2010 roku

Kontrolowany podmiot:

 Urząd Miasta, MOPS

 

 

 

Ilość odwiedzin: 4171
Nazwa dokumentu: Kontrola prawidłowości wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla mieszkańców gminy poszkodowanych w czasie powodzi w 2010 roku
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Chmielewska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Chmielewska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2012-10-04 13:36:48
Data udostępnienia informacji: 2012-10-04 13:36:48
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-04 13:47:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner