logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
minus Uchwały
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2002 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2003 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2004 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2005 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2006 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2007 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2008 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2009 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2010 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2011 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2012 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2013 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2014 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2015 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2016 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2017 rok
   minus Uchwały Rady Miejskiej Brzegu-2018 rok
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 lutego 2018 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzeguz dnia 22 marca 2018 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 maja 2018 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 maja 2018 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r
      minus Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej z dnia 10 października 2018 rok
      minus Sesja Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 2018 rok
      minus Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 listopara 2018 rok
      plus Sesja Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 2018 rok
      minus Sesja Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2018 rok
      minus Sesja Rady Miejskiej z dnia 20.12.2018 rok
   plus Uchwały z sesji Rady Miejskiej 2019 rok
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-09-24 09:03:22 - w sprawie uchwalenia Statutu Brzegu (1.50 MB)
2018-09-24 09:04:51 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok (646.79 kB)
2018-09-24 09:10:27 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (6.47 MB)
2018-09-24 09:11:58 - w sprawie przekazania środków finansowych dl Brzeskiego Centrum Medycznego (181.75 kB)
2018-09-24 09:12:41 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r (97.89 kB)
2018-09-24 09:13:37 - w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brzegu oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg (287.86 kB)
2018-09-24 09:14:12 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/586/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Piastowska 2 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restaurato (97.21 kB)
2018-09-24 09:15:57 - w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Brzeg (186.64 kB)
2018-09-24 09:16:28 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVIII/414/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (94.45 kB)
2018-09-24 09:17:17 - w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Brzegu Nr XXIX/325/17 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Brzeg do projektu „”Aktywny Kreatywny Maluch- program wsparcia przedszkoli na ter (185.16 kB)
2018-09-24 09:18:00 - w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/592/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od o (98.09 kB)
2018-09-24 09:19:35 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskiej w Brzegu (229.79 kB)
2018-09-24 09:20:46 - w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 35 (214.76 kB)
2018-09-24 09:21:21 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (248.48 kB)
2018-09-24 09:21:48 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (248.57 kB)
2018-09-24 09:22:24 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (245.41 kB)
2018-09-24 09:23:01 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (245.12 kB)
2018-09-24 09:23:41 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów (743.67 kB)
2018-09-24 09:24:07 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów (509.04 kB)
2018-09-24 09:24:42 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (241.80 kB)
2018-09-24 09:25:16 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (249.62 kB)
2018-09-24 09:25:46 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (227.85 kB)
2018-09-24 09:26:17 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (96.48 kB)
2018-09-24 09:26:55 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów (806.76 kB)
2018-09-24 09:27:32 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów (95.00 kB)
2018-09-24 09:27:59 - w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg (195.99 kB)
2018-09-24 09:28:25 - w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg (194.22 kB)
2018-09-24 09:28:55 - w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg (192.14 kB)
2018-09-24 09:29:26 - w sprawie opinii dotyczącej częściowego umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg (238.02 kB)
2018-09-24 09:29:58 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu (212.41 kB)
2018-09-24 09:31:38 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu oraz przekazania części skargi Opolskiemu Kuratorowi Oświaty (275.78 kB)
2018-10-03 09:59:59 - w sprawie odpłatnego nabycia od Powiatu Brzeskiego udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzegu przy ulicy Robotniczej 12 oraz ustanowienia hipoteki (276.69 kB)

Ilość odwiedzin: 8210
Nazwa dokumentu: Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady Miejskiej Brzegu
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Miejskiej Brzegu
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Miller
Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 09:00:32
Data udostępnienia informacji: 2018-09-24 09:00:32
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-03 10:01:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner