logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   minus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Przetargi: 2013 > wrzesień > 2013-09-18
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMINY BRZEG I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Brzeg, dnia 31 października 2013r.

OR.IV.271.1.12.2013       

 

 

dot. postępowania pn.:

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg

i jej jednostek organizacyjnych”.

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 31 października 2013r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez PKP Energetyka S.A. - Pion Sprzedaży, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, za cenę łączną:

netto:     357.851,78 zł

brutto:  440.157,69 zł

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą ilość punktów- 100 pkt w kryterium cena 100%. 

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100%

1

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

 

 98,21 pkt

2

ENERGA OBRÓT S.A.

AL. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

98,65 pkt

 

3

PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Al. M.J. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

97,13 pkt

4

PKP Energetyka S.A.- Pion Sprzedaży

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

 

 100 pkt

 

 

Burmistrz Brzegu

Wojciech Huczyński

 
Brzeg, dnia 26 września 2013 r.
 
OR.IV.271.1.12.2013
 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
dot. postępowania na zadanie pn.:
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg
i jej jednostek organizacyjnych”.
 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)
 
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 23 września br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:
 
Pytanie nr 1
We wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej w par.7 ust. 1 prosimy o dopisanie: „lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.
 
Odpowiedź na pytanie nr 1
Nie ma potrzeby wprowadzania takiego zapisu, ponieważ dostawa energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku do wzoru umowy ma nastąpić dopiero od 01.01.2014 roku, wszystkie te obiekty przechodziły już wielokrotnie procedury zmiany sprzedawcy
i posiadają odrębne umowy na dystrybucję.
 
Pytanie nr 2
W nawiązaniu do powyższego wnosimy o zmianę zapisu widniejącego w punkcie 3 podpunkt 1 SIWZ: „… Rozpoczęcie dostawy energii nastąpi dla wszystkich PPE wymienionych w załączniku do wzoru umowy z dniem 01.01.2014r., lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”. Pragniemy poinformować, iż opóźnienie w rozpoczęciu dostaw czasami nie wynika z winy Sprzedawcy.
 
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. Sprzedaż energii ma rozpocząć się od 01.01.2014r.
 
Pytanie nr 3
We wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej w par. 6 ust. 2 istnieje zapis mówiący o terminie płatności liczonym od dnia doręczenia faktury rozliczeniowej. Pragniemy poinformować, że zapis ten nie jest możliwy do zrealizowania. Systemy bilingowe generują terminy płatności od daty wystawienia faktury rozliczeniowej. W związku z powyższym proponujemy ujednolicić w/w zapis następująco: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia Zamawiającemu faktury VAT.
 
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. Termin zapłaty za okres rozliczeniowy zgodnie ze wzorem umowy wynosi 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 
Pytanie nr 4
Wnosimy o podanie informacji, czy Zamawiający sam przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy? Jeżeli nie, to czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania przed OSD w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży oraz (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) zawarciem nowej umowy dystrybucyjnej?
 
Odpowiedź na pytanie nr 4
Procedurę zmiany sprzedawcy przeprowadzi Wykonawca, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa do reprezentowania przed OSD w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży, oraz (jeżeli zajdzie taka potrzeba), zawarciem nowej umowy dystrybucyjnej.
 
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w terminie niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy (nr ewidencyjny, nr licznika, itp.)?
 
Odpowiedź na pytanie nr 5
Tak.
 
Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.
Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.
 
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Stanisław Kowalczyk

Ilość odwiedzin: 2504
Podmiot udostępniający: BURMISTRZ BRZEGU
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Rosół
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Rosół
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Rosół
Data wytworzenia informacji: 2013-09-18 09:27:24
Data udostępnienia informacji: 2013-09-18 09:27:24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-31 10:36:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner