logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Przetargi: 2019 > lipiec > 2019-07-26
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.” - 4 części [OR.IV.271.1.5.2019]

         Brzeg, dnia 21 sierpnia 2019 r.

OR.IV.271.1.5.2019

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg

do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020”

Część nr 1: „Dowozy na trasie nr 1”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez: NAVA-TRANS, ul. A. Krajowej 16/10, 49-300 Brzeg, z ceną jednostkową:

netto:     20,00 zł,

brutto:  21,60 zł.

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 90 pkt w kryterium Cena -60%, Doświadczenie opiekuna- 20% i Wiek pojazdu -20%.

W przedmiotowym postępowaniu – na część nr 1- złożona została jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu:

 

Numer oferty

 

Nazwa

i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Cena 60%

Liczba punktów w kryterium Doświadczenie opiekuna 20%

Liczba punktów w kryterium Wiek pojazdu 20%

Łączna liczba punktów

 

 

3

NAVA-TRANS

ul. A. Krajowej 16/10

49-300 Brzeg

60 pkt

20 pkt

10 pkt

90 pkt

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Tomasz Witkowski

 

Brzeg, dnia 21 sierpnia 2019 r.

OR.IV.271.1.5.2019

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg

do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020”

Część nr 2: „Dowozy na trasie nr 2”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez: NAVA-TRANS, ul. A. Krajowej 16/10, 49-300 Brzeg, z ceną jednostkową:

netto:     165,00 zł,

brutto:  178,20 zł.

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryterium Cena -60%, Doświadczenie opiekuna- 20% i Wiek pojazdu -20%.

W przedmiotowym postępowaniu – na część nr 2- złożone zostały dwie oferty:

 

Numer oferty

 

Nazwa

i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Cena 60%

Liczba punktów w kryterium Doświadczenie opiekuna 20%

Liczba punktów w kryterium Wiek pojazdu 20%

Łączna liczba punktów

 

 

 

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 1

49-302 Brzeg

19,8 pkt

20 pkt

0 pkt

39,8 pkt

 

4

NAVA-TRANS

ul. A. Krajowej 16/10

49-300 Brzeg

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt

 

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Tomasz Witkowski

Brzeg, dnia 21 sierpnia 2019 r.

OR.IV.271.1.5.2019

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg

do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020”

Część nr 3: „Dowozy na trasie nr 3”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg, z ceną jednostkową:

netto:     250,00 zł,

brutto:  270,00 zł.

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 80 pkt w kryterium Cena -60%, Doświadczenie opiekuna- 20% i Wiek pojazdu -20% oraz przedstawiała najniższą cenę.

Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

W przedmiotowym postępowaniu – na część nr 3- złożone zostały dwie oferty:

 

Numer oferty

 

Nazwa

i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Cena 60%

Liczba punktów w kryterium Doświadczenie opiekuna 20%

Liczba punktów w kryterium Wiek pojazdu 20%

Łączna liczba punktów

 

 

 

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 1

49-302 Brzeg

60 pkt

20 pkt

0 pkt

80 pkt

 

5

NAVA-TRANS

ul. A. Krajowej 16/10

49-300 Brzeg

50 pkt

20 pkt

10 pkt

80 pkt

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Tomasz Witkowski

  Brzeg, dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

OR.IV.271.1.5.2019

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg

do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020”

Część nr 4: „Dowozy na trasie nr 4”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 6, złożoną przez: NAVA-TRANS, ul. A. Krajowej 16/10, 49-300 Brzeg, z ceną jednostkową:

netto:     300,00 zł,

brutto:  324,00 zł.

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 90 pkt w kryterium Cena -60%, Doświadczenie opiekuna- 20% i Wiek pojazdu -20%.

W przedmiotowym postępowaniu – na część nr 4- złożona została jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu:

 

Numer oferty

 

Nazwa

i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Cena 60%

Liczba punktów w kryterium Doświadczenie opiekuna 20%

Liczba punktów w kryterium Wiek pojazdu 20%

Łączna liczba punktów

 

 

6

NAVA-TRANS

ul. A. Krajowej 16/10

49-300 Brzeg

60 pkt

20 pkt

10 pkt

90 pkt

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Tomasz Witkowski

 

 

Ilość odwiedzin: 1310
Podmiot udostępniający: BURMISTRZ BRZEGU
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Rosół
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Rosół
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Rosół
Data wytworzenia informacji: 2019-07-26 10:50:39
Data udostępnienia informacji: 2019-07-26 10:50:39
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-21 11:23:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner