logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
minus Uchwały
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2002 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2003 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2004 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2005 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2006 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2007 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2008 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2009 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2010 rok
   minus Uchwały Rady Miejskiej - 2011 rok
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 8 lutego 2011 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 4 marca 2011 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 marca 2011 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 kwietnia 2011 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 maja 2011 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 17 czerwca 2011 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 1 lipca 2011 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 2 września 2011 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 września 2011r.
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 18 października 2011 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2011 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 21 listopada 2011 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada 2011 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 grudnia 2011 roku
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2012 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2013 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2014 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2015 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2016 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2017 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej Brzegu-2018 rok
   plus Uchwały z sesji Rady Miejskiej 2019 rok
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-07-07 08:18:18 - Uchwała Nr XII/77/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Brzeg wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2010 rok (30.50 kB)
2011-07-07 08:19:28 - Uchwała Nr XII/78/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Brzegu (31.00 kB)
2011-07-07 08:20:44 - Uchwała Nr XII/79/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok (71.00 kB)
2011-07-07 08:21:59 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/79/11 (161.50 kB)
2011-07-07 08:22:38 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/79/11 (30.00 kB)
2011-07-07 08:23:22 - Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XII/79/11 (27.50 kB)
2011-07-07 08:26:26 - Uchwała Nr XII/80/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów (...) (414.42 kB)
2011-07-07 08:28:44 - Uchwała Nr XII/81/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Brzegu na lata 2011 - 2026" (26.50 kB)
2011-07-07 08:31:15 - Uchwała Nr XII/82/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład (...) (66.61 kB)
2011-07-07 08:32:43 - Uchwała Nr XII/83/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XI/71/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 maja 2003 r. (62.05 kB)
2011-07-07 08:38:45 - Uchwała Nr XII/84/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej 28 w Brzegu (25.50 kB)
2011-07-07 08:40:00 - Uchwała Nr XII/85/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (35.50 kB)
2011-07-07 08:44:57 - Uchwała Nr XII/86/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków (27.00 kB)
2011-07-07 08:49:24 - Uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu (26.00 kB)
2011-07-07 08:48:54 - Uchwała Nr XII/88/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (32.50 kB)
2011-07-07 08:50:51 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/88/11 (85.00 kB)
2011-07-07 08:51:32 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/88/11 (50.50 kB)
2011-07-07 08:53:58 - Uchwała Nr XII/89/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Olszanka na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin (...) (34.50 kB)
2011-07-07 08:55:29 - Uchwała Nr XII/90/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok (56.50 kB)
2011-07-07 08:56:29 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/90/11 (25.50 kB)
2011-07-07 08:57:12 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/90/11 (161.50 kB)
2011-07-07 08:59:01 - Uchwała Nr XII/91/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów, dotyczącego uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat (...) (28.00 kB)
2011-07-07 09:02:00 - Uchwała Nr XII/92/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 11 w Brzegu (26.00 kB)
2011-07-07 09:03:15 - Uchwała Nr XII/93/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników (28.00 kB)

Ilość odwiedzin: 5508
Nazwa dokumentu: Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 17 czerwca 2011 roku
Podmiot udostępniający: Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Polańska - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Polańska - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2011-07-07 08:13:15
Data udostępnienia informacji: 2011-07-07 08:13:15
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-07 09:03:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner