logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
minus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
   minus Biuro Informatyki
   minus Audytor
   minus Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg
   plus Biuro Bezpieczeństwa
   plus Biuro Budownictwa i Inwestycji
   plus Biuro Budżetu i Księgowości
   plus Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami
   plus Biuro Oświaty
   plus Biuro Organizacyjno-Prawne
   plus Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
   plus Biuro Podatków i Opłat
   minus Biuro Rady Miejskiej
   minus Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
      minus Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
      minus Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego
      minus Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
      minus Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
      minus Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
      minus Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania świadczenia rodzicielskiego
      minus Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania świadczenia wychowawczego "Program Rodzina 500+"
      minus Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA
      minus Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych
      minus Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego
      minus Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
      minus Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
      minus Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny
      minus Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
      minus Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      minus Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      minus Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe
      minus Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnieńdo przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie(...) "Za Życiem"
      minus Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych-Gmina Brzeg 2017
      minus Planowanie,koordynacja i realizacja zadań Miasta w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, opieki zdrowotnej oraz określonych zagadnień społecznych
      minus Koordynacja wykonywania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
      minus Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi
      minus Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start"
      plus Etapy procedury zobowiązania do leczenia odwykowego
      plus Harmonogram posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu i dyżurów na 2019 r.
      minus Harmonogram wypłat świadczeń w okresie świadczeniowym 2019/2020.
   plus Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
   minus Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
   minus Straż Miejska
   plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Spis dokumentów:
1. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
2. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego
3. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
4. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
5. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
6. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania świadczenia rodzicielskiego
7. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania świadczenia wychowawczego "Program Rodzina 500+"
8. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie środków z FA, zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA
9. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych
10. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawień do przyznania dodatku energetycznego
11. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
12. Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
13. Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny
14. Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
15. Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
16. Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
17. Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe
18. Procedura w sprawie stwierdzenia uprawnieńdo przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie(...) "Za Życiem"
19. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych-Gmina Brzeg 2017
20. Planowanie,koordynacja i realizacja zadań Miasta w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, opieki zdrowotnej oraz określonych zagadnień społecznych
21. Koordynacja wykonywania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
22. Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi
23. Utworzenie procedury w sprawie stwierdzenia uprawnień do przyznania rządowego Programu "Dobry start"
24. Etapy procedury zobowiązania do leczenia odwykowego
25. Harmonogram posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu i dyżurów na 2019 r.
26. Harmonogram wypłat świadczeń w okresie świadczeniowym 2019/2020.

spz@brzeg.pl

L.p.

Imię i nazwisko

   Stanowisko   

Nr telefonu

Nr pokoju

1.

Anna Owczar

Kierownik Biura 416 99 81 pok.13 bud.A
2. Wioletta Marszałek Z-ca Kierownika 404 56 06 pok.13 bud.A
3. Sylwia Jankowska Główny Specjalista ds.obsługi finansowej 416 99 81

pok. 13

bud. A

4. Anna Dorecka Główny specjalista ds. świadczeń wychowawczych 404 71 36 pok.1 bud.A
5. Joanna Chudzik Główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych 404 71 35 pok.1 bud.A
6. Żaneta Berdychowska Inspektor 404 71 35

pok.1 bud.A

7. Karina Zabłocka Inspektor 404 56 03

pok.2

bud. A

8. Sara Fudała Podinspektor 404 56 03 pok. 2 bud.A
9. Ewa Kuś Inspektor 416 92 72 pok.7 bud.A
10. Agnieszka Smogur Inspektor 416 92 72

pok. 7

bud. A

11. Monika Słodka Główny specjalista ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych 416 99 58 pok.14 B bud.A
12. Pasternak Kamila Podinspektor 416 99 58

pok.14 B

bud.A

13. Renata Szkoda Inspektor 404 54 95 pok.3 bud.A
14. Hanna Mela Podinspektor 404 54 95

pok.3 bud.A

15. Malwina Owad Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych    

 

Załączniki do pobrania: 2018-11-28 09:15:14 - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH (17.11 kB)

Ilość odwiedzin: 36570
Nazwa dokumentu: Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Organizacyjno - Prawne
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Organizacyjno - Prawne
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Rutkowska-Woźniczko
Data wytworzenia informacji: 2013-02-01 13:57:37
Data udostępnienia informacji: 2013-02-01 13:57:37
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-28 14:25:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner