logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
minus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
   minus Biuro Informatyki
   minus Audytor
   minus Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg
   plus Biuro Bezpieczeństwa
   plus Biuro Budownictwa i Inwestycji
   plus Biuro Budżetu i Księgowości
   plus Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami
   minus Biuro Oświaty
      minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
      minus Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
      minus Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
      minus Rejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg
      minus Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg
      minus Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby (...
      minus Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do brzeskich przedszkoli na rok 2018/2019.
      minus Nabór do brzeskich przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg ważne terminy i zasady.
      minus Informacja dot. składania wniosków o styp. szkolne 2018
      minus Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminu Gminy Brzeg w roku szkolnym 2017/2018
      minus Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do brzeskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2019-2020
      minus Kryteria, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów przy naborze do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019-2020
      minus Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do brzeskich przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020
      minus Nabór do brzeskich przedszkoli na rok 2019/2020 dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg
      minus Kryteria, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów przy naborze do przedszkola w roku szkolnym 2019-2020
      minus Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg
      minus Ogłoszenie naboru uzupełniającego Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 5, Przedszkola Publicznego Nr 8 i Przedszkola Publicznego Nr 11 na rok szkolny 2019/2020
      minus Informacja dot. składania wnioskó o stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020
      minus Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży w wieku 16 – 18 lat Rok szkolny 2019/2020
      minus Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r.- "Wyprawka szkolna"
      minus Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu w roku szkolnym 2018/2019
      minus Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018-2019
      minus Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych w klasie IV PSP Nr 6 oraz klasie IV, V i VI PSP Nr 5 w roku szkolnym 2018-2019
      minus Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg
      minus Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych w klasie IV Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz w klasie IV, V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w roku szkolnym 2018/2019(...)
      minus Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminu Gminy Brzeg w roku szkolnym 2017/2018
   plus Biuro Organizacyjno-Prawne
   plus Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
   plus Biuro Podatków i Opłat
   minus Biuro Rady Miejskiej
   plus Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
   plus Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
   minus Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
   minus Straż Miejska
   plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Spis dokumentów:
1. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2. Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
3. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
4. Rejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg
5. Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg
6. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby (...
7. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do brzeskich przedszkoli na rok 2018/2019.
8. Nabór do brzeskich przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg ważne terminy i zasady.
9. Informacja dot. składania wniosków o styp. szkolne 2018
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminu Gminy Brzeg w roku szkolnym 2017/2018
11. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do brzeskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2019-2020
12. Kryteria, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów przy naborze do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019-2020
13. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do brzeskich przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020
14. Nabór do brzeskich przedszkoli na rok 2019/2020 dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg
15. Kryteria, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów przy naborze do przedszkola w roku szkolnym 2019-2020
16. Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg
17. Ogłoszenie naboru uzupełniającego Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 5, Przedszkola Publicznego Nr 8 i Przedszkola Publicznego Nr 11 na rok szkolny 2019/2020
18. Informacja dot. składania wnioskó o stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020
19. Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży w wieku 16 – 18 lat Rok szkolny 2019/2020
20. Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r.- "Wyprawka szkolna"
21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu w roku szkolnym 2018/2019
22. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018-2019
23. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych w klasie IV PSP Nr 6 oraz klasie IV, V i VI PSP Nr 5 w roku szkolnym 2018-2019
24. Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg
25. Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych w klasie IV Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz w klasie IV, V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w roku szkolnym 2018/2019(...)
26. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminu Gminy Brzeg w roku szkolnym 2017/2018

Załączniki do pobrania: 2019-11-12 14:02:12 - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH (15.49 kB)

Ilość odwiedzin: 28696
Nazwa dokumentu: Biuro Oświaty
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Organizacyjno - Prawne
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Organizacyjno - Prawne
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Rosińska
Data wytworzenia informacji: 2013-02-01 13:51:01
Data udostępnienia informacji: 2013-02-01 13:51:01
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-15 11:55:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner