logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
minus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   minus Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
   minus Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
   minus Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w aspekcie realizacji zadań publicznych (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje) - 2015 rok
   plus KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
   plus KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2016 ROK
   minus Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego "Książęce Miasto Brzeg"
   minus KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2017 ROK
      minus Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzeg
      minus Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, dokumentów niezbędnych (...)
      minus Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy(...)
      minus Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych (...)
      minus Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz ustalenia liczby punktów za poszczególne kryteria(...)
      minus ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planów zagospodarowania przestrzennego(...)
      minus ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie(...)
      minus Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacan
      minus Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarzadowymi w sprawie projektu uchwały dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługw zakresie odbierania odpadów komunalnych(...)
      minus Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg
      minus Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowl
      minus przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia pr
      minus przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w
   plus MIEJSKA RADA SENIORÓW W BRZEGU
   plus KONKURSY - 2015
   minus Porozumienie Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi zawarte w ramach projektu "Nasza współpraca to lepszy lokalny rozwój Gminy Brzeg"
   plus KONKURSY OFERT NA 2016 ROK
   plus KONKURSY OFERT NA 2017 ROK
   plus OFERTY POZAKONKURSOWE -2016 rok
   plus OFERTY POZAKONKURSOWE - 2017 rok
   minus DRUKI
   minus Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
   minus Nabór do Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
   plus KONKURSY OFERT NA 2018 ROK
   minus Nabór do Komisji Konkursowych o działaności pożytku publicznego i wiolontariacie w 2018 roku
   plus OFERTY POZAKONKURSOWE NA 2018 ROK
   plus KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2018 ROK
   minus Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
   minus Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
   plus KONKURSY OFERT NA 2019 ROK
   minus Nabór do Komisji Konkursowych o działaności pożytku publicznego i wiolontariacie w 2019 roku
   plus Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
   plus OFERTY POZAKONKURSOWE NA 2019 ROK
   minus Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
   minus Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
   minus Ogłoszenie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego
   minus Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
   minus Nabór do Komisji Konkursowych o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 roku
   plus Konkursy ofert na 2020 rok
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-06-14 11:35:33 - Ogłoszenie (14.56 kB)
2017-06-14 11:36:15 - Projekt uchwały (289.32 kB)

Ilość odwiedzin: 2987
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacan
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Peszko
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Peszko
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Rutkowska
Data wytworzenia informacji: 2017-06-14 11:30:31
Data udostępnienia informacji: 2017-06-14 11:30:31
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-14 11:36:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner