logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
minus Uchwały
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2002 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2003 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2004 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2005 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2006 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2007 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2008 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2009 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2010 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2011 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2012 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2013 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2014 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2015 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2016 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej - 2017 rok
   plus Uchwały Rady Miejskiej Brzegu-2018 rok
   minus Uchwały z sesji Rady Miejskiej 2019 rok
      minus Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.01.2019 rok
      minus Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2019 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28.03.2019 rok
      plus Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25.04.2019 rok
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17.06.2019 r.
      minus Sesja Miejskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r
      minus Sesja Rady Miejskiej z dnia 8 sierpnia 2019 r
      minus Sesja Rady Miejskiej z dnia 2 września 2019 roku
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 października 2019 rok
      minus Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2019 rok
      minus Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2019 r.
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-10-04 09:13:15 - Uchwała nr XIII/136/19 w sprawie uchwal. „Założeń do planu zaopat. w ciepło, energię elekt. i paliwa gaz. Gm. Brzeg na lata 2019-2034” (6.26 MB)
2019-10-04 09:15:35 - Uchwała nr XIII/137/19 w sprawie zmian w budżecie Gm. Brzeg na 2019 oraz zmiany uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gm.Brzeg na 2019 (1.05 MB)
2019-10-04 09:34:09 - Uchwała nr XIII/138/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (6.94 MB)
2019-10-04 09:37:58 - Uchwała nr XIII/139/19 w sprawie przyjęcia Regul. określ. zasady udzielenia dofin. na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gm.Brzeg” dla dział. 5.5 Ochrona powietrza, R (571.71 kB)
2019-10-04 09:45:02 - Uchwała nr XIII/140/19 w sprawiee zmiany uchwały nr XXXIII/403/17 RM Brzegu z 30.06.2017 w spr. ustalenia regul. określającego wys. oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom doda (207.48 kB)
2019-10-04 09:46:45 - Uchwała nr XIII/142/19 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Brzeg na lata 2019-2023 (2.69 MB)
2019-10-04 09:50:38 - Uchwała nr XIII/141/19 w sprawie nadania statutu Brzeskiego Centrum Kultury (550.17 kB)
2019-10-04 09:52:30 - Uchwała nr XIII/143/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzeg na lata 2019-2023 (2.65 MB)
2019-10-04 09:54:34 - Uchwała nr XIII/144/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości, obejmującej działki nr 571/26, 571/28, 571/29 i 571/30, położonej w Brzegu przy ul. Małujowickiej (210.10 kB)
2019-10-04 09:55:51 - Uchwała nr XIII/145/19 w sprawie powołania składu osobowego doraźnej Komisji Rady Miejskiej Brzegu (106.32 kB)
2019-10-04 09:56:44 - Uchwała nr XIII/146/19 w sprawie powołania składu osobowego doraźnej Komisji Rady Miejskiej Brzegu (106.48 kB)
2019-10-04 09:57:55 - Uchwała nr XIII/147/19 w sprawie wyznaczenia opiekuna/opiekunów nadzorujących działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej Brzegu (103.19 kB)
2019-10-04 10:01:45 - Uchwała nr XIII/148/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg (104.74 kB)
2019-10-04 10:03:22 - Uchwała nr XIII/149/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (104.65 kB)
2019-10-04 10:05:11 - Uchwała nr XIII/150/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu za (108.58 kB)
2019-10-04 10:10:52 - Uchwała nr XIII/151/19 w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg (205.41 kB)
2019-10-04 10:12:15 - Uchwała nr XIII/152/19 w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg (196.44 kB)
2019-10-04 10:15:28 - Uchwała nr XIII/153/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania (208.76 kB)
2019-10-04 10:18:45 - Uchwała nr XIII/154/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora ZNM w Brzegu (228.01 kB)

Ilość odwiedzin: 609
Nazwa dokumentu: Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 r.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Zawistowska
Data wytworzenia informacji: 2019-10-04 08:43:00
Data udostępnienia informacji: 2019-10-04 08:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-04 10:21:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner