logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
minusPrzetargi
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Przetargi: 2019 > styczeń > 2019-01-11
„Remont elewacji oraz remont nawierzchni dziedzińca Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej ” [OR.IV.042.1.2019]

Dotyczy:

Tytuł projektu:  Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu

Numer umowy: RPOP.05.03.01-16-0027/16-00

     Brzeg, dnia 22 lutego 2019 roku

OR.IV.042.1.2019                                                      

dot. postępowania pn.:

„Remont elewacji oraz remont nawierzchni dziedzińca Ratusza

w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający- Burmistrz Brzegu- informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 22 lutego 2019r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez: Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o., ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław z ceną łączną

netto:     5.261.800,00 zł,

brutto:  6.472.014,00 zł.

Najkorzystniejsza oferta uzyskała największą łączną ilość punktów- 100 pkt w kryterium Cena -60% i Termin realizacji zadania -40%.

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium Cena 60%

Liczba punktów w kryterium Termin realizacji zadania 40%

Łączna liczba punktów

 

 

1

Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o.

ul. Świdnicka 31,

50-066 Wrocław

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 

 

 

 

 

2

Konsorcjum firm:

 1. ALPEX Sp. z o.o.,

            ul. S. Moniuszki 62,

 1. 58-300 Wałbrzych
 2. ALTA Sp. z o.o.,

             ul. Grota Roweckiego 168,

 1. 52-214 Wrocław
 2. ARTIS Konserwacja Zabytków

             Dorota Wandrychowska,

              ul. Marii Konopnickiej 9D,

 1. 51-141 Wrocław
 2. Pracownia Dokumentacji i Konserwacji Zabytków Jerzy Skarbek,

             ul. Ks. Jerzego II Piasta 2/9,

            49-300 Brzeg

55,55 pkt

40 pkt

95,55 pkt

 

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

 

Dotyczy:

Tytuł projektu:  Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu

Numer umowy: RPOP.05.03.01-16-0027/16-00  

Brzeg, dnia 25 stycznia 2019r.

OR.IV.042.1.2019

                                                                                  DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

                                                                                  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Remont elewacji oraz remont nawierzchni dziedzińca Ratusza w ramach

zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniach 22, 23 i 25 stycznia br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W opisie do projektu str. 83 pkt VIII.2.1 zamieszczono zapis o wyzłoceniu rzygaczy na dachach ryzalitów wieżowych. Czy wykonanie tych prac wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? W jakiej technice ma być wykonane wyzłocenie? Proszę o wyjaśnienie i uszczegółowienie danych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nie zakłada się wykonania złoceń rzygaczy. 

Pytanie nr 2

W opisie do projektu str. 83 pkt VIII.2.1 zamieszczono zapis o zabezpieczeniu elewacji dziedzińca przed zabrudzeniem przez gołębie poprzez zainstalowanie na gzymsie taśm z kolcami. Czy wykonanie tych prac wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie i uszczegółowienie danych.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Gzymsy należy zabezpieczyć taśmami z kolcami.

Pytanie nr 3

W opisie do projektu str. 82 pkt VIII.1.6.2 zamieszczono zapis o wykonaniu uzupełniających przepon pionowych na styku ścian wewnętrznych z zewnętrznymi. Czy wykonanie tych prac wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? W dokumentacji przetargowej brak rzutu kondygnacji piwnicznej w poziomie projektowanej izolacji oraz przekrojów przez kondygnację piwnic. Rysunki te są niezbędne do wyliczenia ilości prac. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienia dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zakres obejmuje jedynie zabezpieczenie od strony zewnętrznej. 

Pytanie nr 4

W opisie do projektu str. 82 pkt VIII.1.6.2 zamieszczono zapis o wykonaniu przepon izolacyjnych poziomych w ścianach zewnętrznych. W dokumentacji przetargowej brak rzutu kondygnacji piwnicznej w poziomie projektowanej izolacji oraz przekrojów przez kondygnację piwnic, brak informacji o grubościach i umiejscowieniu ścian. Rysunki te są niezbędne do wyliczenia ilości prac. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zakres obejmuje jedynie zabezpieczenie od strony zewnętrznej. 

Pytanie nr 5

Zgodnie z opisem projektu str. 82 pkt VIII.1.6.2 poziome przepony izolacyjne należy wykonać jako dwustronne od strony zewnętrznej budynku i od strony wewnętrznej w pomieszczeniach piwnic. W dokumentacji przetargowej brak jakichkolwiek informacji dotyczących wymaganego zakresu prac w pomieszczeniach nieczynnej kawiarni/restauracji na kondygnacji piwnicznej, które trzeba będzie przeprowadzić po wykonaniu przepony poziomej od strony wnętrza budynku. Proszę o wyjaśnienie i uszczegółowienie danych.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zakres obejmuje jedynie zabezpieczenie od strony zewnętrznej. 

Pytanie nr 6

Czy w ramach remontu posadzki granitowej loggi (opis pkt VIII.4.1) należy ułożyć ponownie posadzkę z istniejących płyt kamiennych, czy też należy wymienić kamień na nowy? W przypadku wymiany kamienia na nowy proszę o sprecyzowanie wymaganego rodzaju kamienia oraz grubości, szerokości i długości płyt.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zakłada się pozostawienie istniejących płyt, które należy oczyścić, uszkodzone płyty wymienić.

Pytanie nr 7

W dokumentacji przetargowej brak rzutu budynku na poziomie I piętra, który jest niezbędny do wyliczenia ilości prac związanych z remontem posadzki wraz z wykonaniem izolacji loggi. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji projektowej

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zaleca się wykonać obmiar własny.

Pytanie nr 8

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót elewacyjnych na suficie stropu kasetonowego na I piętrze loggi? W dokumentacji przetargowej brak rysunku z widokiem sufitu (rzut, przekrój), który jest niezbędny do wyliczenia wymaganej ilości prac. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zakres prac obejmuje prace. Zaleca się wykonać obmiar własny.

Pytanie nr 9

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót elewacyjnych na sklepieniach na parterze loggi? W dokumentacji przetargowej brak rysunku z widokiem sklepień (rzut, przekrój), który jest niezbędny do wyliczenia wymaganej ilości prac. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zakres prac obejmuje prace. Zaleca się wykonać obmiar własny.

Pytanie nr 10

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót elewacyjnych na bocznych ścianach loggi od strony południowej i północnej? W dokumentacji przetargowej brak rysunku z widokiem tych ścian, który jest niezbędny do wyliczenia wymaganej ilości prac. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zakres prac obejmuje prace. Zaleca się wykonać obmiar własny.

Pytanie nr 11

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie remontu kinkietów elewacyjnych? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zakres prac obejmuje prace. Zaleca się wykonać obmiar własny.

Pytanie nr 12

Zgodnie z opisem do projektu str. 67 pkt 13 należy podwyższyć istniejące balustrady metalowe zgodnie z obowiązującymi normami. W dokumentacji projektowej brak szczegółowych wskazań, które balustrady mają być podwyższone. Proszę wyjaśnienie i wskazanie tych balustrad na rysunkach elewacji.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Balustrady przy schodach do piwnicy w dziedzińcu oraz balustradę przy windzie, należy wykonać jako nowe stalowe balustrady w stylu istniejącej balustrady przy schodach na elewacji wschodniej.

Pytanie nr 13

Czy istniejące balustrady kamienne nie wymagają podwyższenia? Jeśli tak, to proszę o opisanie wytycznych i udostępnienie rysunków szczegółowych.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Balustrady stalowe należy wymienić na nowe zgodnie z częścią rysunkową.

Pytanie nr 14

Czy w zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania robót elewacyjnych na południowej, wschodniej i zachodniej elewacji wieży zegarowej? W dokumentacji przetargowej zamieszczono widok wyłącznie północnej elewacji wieży zegarowej. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zakres prac obejmuje całą wieże zegarową, prace wykonać analogicznie do pokazanej na rysunku elewacji.

Pytanie nr 15

Czy renowacja tarcz zegarowych na wieży zegarowej wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Proszę o wyjaśnienie i uściślenie wytycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Remont tarcz nie wchodzi w zakres.

Pytanie nr 16

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie prac elewacyjnych w trudno dostępnych miejscach na ścianach szczytowych od strony połaci dachowych? W dokumentacji projektowej brak rysunków, na których byłyby widoczne te powierzchnie, a które są niezbędne do wyliczenia wymaganej ilości prac. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zakres prac obejmuje wszystkie elewacje, nawet w trudnodostępnych miejscach nie wskazanych w części rysunkowej.

Pytanie nr 17

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie prac elewacyjnych na kominach powyżej poziomu połaci dachowych? W udostępnionej dokumentacji projektowej brak jakichkolwiek informacji o umiejscowieniu i wymiarach kominów. Rysunki elewacji z pokazanymi kominami, rzut dachu i przekroje na poziomie dachu są niezbędne do wyliczenia wymaganej ilości prac. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zadanie nie obejmuje prac przy kominach.

Pytanie nr 18

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie prac elewacyjnych w trudno dostępnych miejscach na bokach lukarn i ryzalitów od strony połaci dachowych? W dokumentacji projektowej brak rysunków, na których byłyby widoczne te powierzchnie, a które są niezbędne do wyliczenia wymaganej ilości prac. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zakres prac obejmuje prace. Zaleca się wykonać obmiar własny.  

Pytanie nr 19

Zgodnie z opisem do projektu str. 69 pkt 9 w dolnej części wieży zegarowej należy wyeksponować murowe wątki gotyckie. Miejsca te nie są pokazane na rysunkach elewacji, co uniemożliwia wyliczenie wymaganej ilości prac. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Wątek ceglany ma być pokazany jako świadek historii - należy założyć możliwość pokazania wątku o powierzchni ok. 30m2.

Pytanie nr 20

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie prac na ścianach i sklepieniach w przejściu pod wieżą zegarową? W dokumentacji projektowej brak rysunków, na których byłyby widoczne te powierzchnie, a które są niezbędne do wyliczenia wymaganej ilości prac. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zakres prac obejmuje prace. Zaleca się wykonać obmiar własny.   

Pytanie nr 21

Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie prac na ścianach i sklepieniach na parterze łącznika – ganku na arkadach od strony wschodniej? W dokumentacji projektowej brak rysunków, na których byłyby widoczne te powierzchnie, a które są niezbędne do wyliczenia wymaganej ilości prac. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zakres prac obejmuje prace. Zaleca się wykonać obmiar własny.   

Pytanie nr 22

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie prac na ścianach i sklepieniach w przejeździe pomiędzy elewacją zachodnią, a dziedzińcem wewnętrznym? W dokumentacji projektowej brak rysunków, na których byłyby widoczne te powierzchnie, a które są  niezbędne do wyliczenia wymaganej ilości prac. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zakres prac obejmuje prace. Zaleca się wykonać obmiar własny.   

Pytanie nr 23

W dokumentacji przetargowej brak informacji o wymaganym zakresie prac przy posadzce, warstwach podkładowych, izolacjach itp. na otwartej galerii na poziomie +36,77 m wieży zegarowej. Proszę o wyjaśnienie i udostępnienie rysunków, które pozwolą na wyliczenie ilości prac.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Prace nie objęte zakresem umowy.

Pytanie nr 24

W dokumentacji projektowej brak rysunku detalu izolacji pionowej na ścianach zewnętrznych w miejscach, w których dochodzą do ścian obiekty zewnętrzne takie jak schody zejściowe do kawiarni na elewacji północnej, ganek ze schodami na elewacji wschodniej, schody zejściowe do piwnicy na dziedzińcu wewnętrznym itp. Proszę o wyjaśnienie i udostępnienie rysunku pokazującego rozwiązanie szczegółowe.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Ściany schodów zewnętrznych zaizolować wg przyjętej technologii.

Pytanie nr 25

Jaka jest wymagana grubość płyt ze styroduru, który należy użyć przy wykonaniu izolacji pionowej ścian zewnętrznych? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Styrodur gr 2cm.

Pytanie nr 26

Pozycja 77d.4.6 przedmiaru robót mówi o malowaniu wież od frontu „specjalnymi farbami konserwatorskimi do elewacji obiektów zabytkowych”, z czego wynika, że „kopertowa” dekoracja obu ryzalitów wieżowych elewacji zachodniej ma być wykonana techniką malarską. Natomiast z treści pozwolenia konserwatorskiego nr 261/N/2015 z dnia 06-05-2015 wynika, że remont „wież alkierzowych” ma polegać na rekonstrukcji sgraffita. W projekcie, w punkcie VII.3 („Program prac konserwatorskich dla polichromowanych wież frontonu”) w podpunkcie 2 odnajdujemy zapis „Rekonstrukcja sgraffita powinna opierać się na technologii historycznej, bądź też nawiązywać do niej (stopień nawiązania rozstrzygnie komisja konserwatorska)”. W dokumentach przetargowych  jest zatem mowa o diametralnie różnych technikach, których realizacja pociąga za sobą nieporównywalnie różne koszty; stąd  pytanie:

Jak zostanie rozliczona rekonstrukcja dekoracji sgraffitowej w sytuacji, gdy wykonanie takiej   zaordynuje wspomniana komisja konserwatorska (zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim), w sytuacji, gdy Inwestor na podstawie przedmiaru robót wymaga wycenienia wyłącznie dekoracji malowanej?

Odpowiedź na pytanie nr 26

Należy w ofercie założyć możliwość wykonania sgraffito metodami historycznymi.

Pytanie nr 27

W projekcie w punkcie VII.1 (Program prac konserwatorskich do prac tynkarskich przy elewacjach ratusza w Brzegu) podpunkt 9 jest napisane: „W dolnej części wieży zegarowej zaleca się ekspozycję murowych wątków gotyckich; w zależności od stanu ich zachowania. Alternatywnie – należy zastosować cienkowarstwowe tynki, ujawniające fakturę gotyckich wątków ceglanych”. Z brzmienia tego zapisu wynika, że zakładanym i pożądanym działaniem jest ekspozycja (w domyśle przy pełnej restauracji) wątków murowych. Wykonanie tynków cienkowarstwowych jest jedynie alternatywą w przypadku zbyt dużego stopnia destrukcji wątków ceglanych.

Jak zostanie rozliczona ewentualna „ekspozycja” wątków ceglanych dolnych partii wieży zegarowej przy założeniu, że zostaną one poddane zabiegom konserwatorskim umożliwiającym tę ekspozycję w sytuacji, gdy prace tego rodzaju nie ujęte zostały w przedmiarze robót? 

Odpowiedź na pytanie nr 27

Wątek ceglany ma być pokazany jako świadek historii - należy założyć możliwość pokazania wątku o powierzchni ok. 30m2.

Pytanie nr 28

Na żadnym rysunku, ani w przedmiarach nie możemy znaleźć wymiarów ścian ratusza. Nawet na rysunkach inwentaryzacji nie naniesiono wymiarów. W przedmiarach również kosztorysant posługuje się gotowymi wielkościami powierzchni ścian, których w żaden sposób nie można zweryfikować. Umowa jest ryczałtowa, a więc każdy przedmiar powinien być możliwy do samodzielnego policzenia przez Wykonawcę, a tu nie jest to możliwe.

Ten sam problem występuje także z większością innych elementów w przedmiarze -podane są całkowite wielkości powierzchni, a nie wiadomo jak zostały one policzone. Nie ma też możliwości, aby każdy oferent samodzielnie wykonał inwentaryzację obiektu w tak krótkim czasie. Przypominam, że zgodnie z ustawą Pzp obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, brak zwymiarowanych rysunków na pewno nie spełnia tego wymogu. Czy Zamawiający udostępni wymiary budynku i poszczególnych jego elementów?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Część rysunkowa została wykonana w skali 1:100. Wersja papierowa dostępna u Zamawiającego.

Pytanie nr 29

W przedmiarach nie uwzględniono nakładów na wykonanie profili ciągnionych, a jest ich dużo. Nie można też odczytać ich wymiarów z rysunków. Czy Zamawiający uzupełni przedmiary lub udostępni te wymiary dla dokonania wyceny?

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zakres prac obejmuje powyższe prace. Wymiary przedstawiono dla rysunków w skali 1:100.  Zaleca się wykonać dodatkowo obmiar własny. 

       Równocześnie, na podstawie art. 12a ust.2 w zw. z art. 38 ust. 4a pkt 1 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża terminy:

 • składania ofert z dnia 29 stycznia 2019r. do godz. 9:30 na dzień 1 lutego 2019r. do godz. 11:30.
 • otwarcia ofert z dnia 29 stycznia 2019r.  o godz. 10:00 na dzień 1 lutego 2019r. o godz. 12:00.

W związku z powyższym, Zamawiający –Burmistrz Brzegu- działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Zamawiający zmienia treść punktu 12 ppkt 1), 2) i 3) SIWZ- Miejsce oraz termin składania
i otwarcia ofert
, które otrzymują brzmienie: 

„ 1) Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 na biurze podawczym, w terminie do dnia 1 lutego 2019 roku, do godziny 11:30.

2) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta przetargowa na zadanie pn.:

„Remont elewacji oraz remont nawierzchni dziedzińca Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”

– NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 01.02.2019r. godz. 12:00.

 

3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu, w pokoju nr 109A, w dniu 1 lutego 2019 roku, o godzinie 12:00.”

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w zmiany stanowią integralną część siwz i wiążą Wykonawców. Na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.brzeg.pl zamieszczone zostały następujące dokumenty uwzględniające powyższe zmiany tj.: SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Bartłomiej Kostrzewa

 

Dotyczy:

Tytuł projektu:  Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu

Numer umowy: RPOP.05.03.01-16-0027/16-00   

 

Brzeg, dnia 25 stycznia 2019r.

OR.IV.042.1.2019

                                                                                  DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

                                                                                  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Remont elewacji oraz remont nawierzchni dziedzińca Ratusza w ramach

zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniach 21 i 22 stycznia br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W umowie są zapisy (§ 4 p. 8 i p. 13) o 30-dniowym terminie wyrażania zgody przez Zamawiającego na podwykonawcę. Tak długi termin wyrażania tej zgody może poważnie utrudnić płynną realizację zadania. Czy Zamawiający może zmienić ten czas np. na 7 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nie. Zamawiający nie zmieni zapisu umowy. Jednocześnie informuję, że akceptacje są wydawane bez zbędnej zwłoki.

Pytanie nr 2

W § 8 p. 2 umowy jest zapis – oświadczenie Wykonawcy, że „nie istnieją w dniu zawarcia niniejszej umowy żadne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające mu terminowe, prawidłowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.” Jest to zapis zmuszający Wykonawcę do potwierdzenia nieprawdy. Wciąż wykonywane są prace związane z remontem dachu i nieprędko się skończą. Wykonawca dachu ma ustawione rusztowania przy ścianach, zajmuje dziedziniec i plac przy ścianie południowej, plac budowy jest wspólny. Nie można więc mówić, że nie istnieją żadne przeszkody. Czy Zamawiający zmieni ten zapis?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Nie. Zamawiający nie zmieni zapisu umowy. Do czasu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z Wykonawcą prace na dachu będą na ukończeniu, a rusztowania w większej części będą rozebrane. Wykonawca na pewno będzie miał wystarczający front robót.

Pytanie nr 3

W ramach zadania należy m.in. wymienić parapety na nowe, miedziane. Wykonawca pokrycia dachu wykonuje wszystkie obróbki z blachy miedzianej patynowanej. Czy parapety również mają być patynowane czy z blachy miedzianej naturalnej?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Parapety należy wykonać jako miedziane, patynowane, aby współgrały z wykonanymi w czasie remontu dachu elementami miedzianymi.

Pytanie nr 4

W ramach zadania należy wykonać remont posadzki granitowej wraz z izolacją i odwodnieniem. W projekcie jest rozdział VIII.4 zawierający opis tych robót. Jednak jest tam mowa tylko o remoncie posadzki i izolacji. Nie ma nic o odwodnieniu. Jeśli ma być wykonane jakieś odwodnienie należy te roboty opisać w projekcie. Czy Zamawiający uzupełni projekt w tym zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Odwodnienie zrealizować zgodnie z projektem instalacji sanitarnej i deszczowej.

Pytanie nr 5

Niektóre prace są odmiennie opisane w projekcie i w przedmiarze, który dokument jest wiążący?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja projektowa. Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar jest materiałem pomocniczym, który można rozszerzać o pozycje niezbędne do realizacji zadania. Rozliczenie jest na podstawie ryczałtu, wiec Wykonawca musi sobie skalkulować wszelkie niezbędne roboty ujęte w dokumentacji i specyfikacjach.

Pytanie nr 6

Projekt i przedmiar przewidują malowanie sgraffito na elewacjach wież. Tymczasem w pozwoleniu konserwatorskim jest zapis, że należy wykonać „rekonstrukcję sgraffita” i dalej „rekonstrukcja sgraffita powinna opierać się na technologii historycznej”. Technologia historyczna wykonywania dekoracji sgraffitowej nie polegała na jej malowaniu. Czy sgraffito należy malować czy wykonać jako drapane w tynku?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Rekonstrukcja sgraffita powinna opierać się na technologii historycznej, bądź tez nawiązywać do niej (stopień nawiązania możliwy po przeprowadzeniu prób przy udziale WKZ).

Pytanie nr 7

Projekt przewiduje czyszczenie elementów kamieniarki laserem i dyskwalifikuje inne metody czyszczenia. W zezwoleniu konserwatorskim nie ma takiego ograniczenia. Naszym zdaniem taki zapis może być niezgodny z ustawą o zamówieniach publicznych jako ograniczający konkurencję. Czy Zamawiający dopuszcza inne technologie czyszczenia kamieniarki np. czyszczenie chemiczne?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Dopuszcza się zamienne sposoby czyszczenia elementów kamiennych, po akceptacji przyjętego rozwiązania przez nadzór autorski i konserwatorski.

Pytanie nr 8

W projekcie jest sugestia mówiąca o wyeksponowaniu części wątku ceglanego na wieży zegarowej. Niestety nigdzie nie jest określona wielkość tej ekspozycji, nie ma też takich prac w przedmiarze, a są one na pewno droższe niż tynkowanie. Czy Zamawiający określi wielkość fragmentów ścian na których ma być wyeksponowany wątek ceglany? Czy Zamawiający zmieni przedmiar w tym zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Ekspozycja murowych wątków gotyckich uzależniona jest  od stanu ich zachowania, ewentualny zakres ich pokazania będzie możliwy po odsłonięciu tynków i akceptacji władz konserwatorskich.

Pytanie nr 9

W projekcie jest zapis: „Należy podnieść wysokość istniejących balustrad – do wysokości obowiązujących norm – przez rozcięcie i wstawienie stalowych elementów podwyższających (według wykonanego projektu). Niestety nie mogę znaleźć żadnego rysunku, który to obrazuje. Na rysunku balustrad przy windzie mają one wysokość 75 cm co na pewno nie spełnia obowiązujących norm.
O które balustrady chodzi w tym zapisie? Czy Zamawiający załączy rysunek obrazujący jak należy to wykonać? Czy Zamawiający zmieni przedmiar w tym zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Balustrady przy schodach do piwnicy w dziedzińcu oraz balustradę przy windzie, należy wykonać jako nowe stalowe balustrady w stylu istniejącej balustrady przy schodach na elewacji wschodniej.

Pytanie nr 10

Wg zezwolenia konserwatorskiego przy wykonywaniu wykopów niezbędny jest nadzór archeologiczny. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar w tym zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Nadzór archeologiczny na zadaniu jest po stronie Zamawiającego. Wykonawca nie dolicza kosztów prowadzenia nadzoru.

Pytanie nr 11

W przedmiarze nie ma niektórych czynności przy ścianach tynkowanych opisanych w projekcie np.:

 • Przeszycie lub przemurowanie ścian w miejscach pęknięć
 • Wzmocnienie murów np. preparatem KSE

Czy Zamawiający uzupełni przedmiar w tym zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Zamawiający informuje, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Jednocześnie informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Tomasz Witkowski

Dotyczy:

Tytuł projektu:  Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu

Numer umowy: RPOP.05.03.01-16-0027/16-00   

Brzeg, dnia 17 stycznia 2019r.

OR.IV.042.1.2019

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

Remont elewacji oraz remont nawierzchni dziedzińca Ratusza w ramach

zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 17 stycznia br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku SIWZ pkt. 5 ppkt. 3a przez Wykonawcę dla wykonanych obiektów podlegających nadzorowi konserwatorskiemu nad prowadzonymi pracami, w tym izolacji i remontu elewacji, znajdujących się na terenie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nie. Zamawiający uzna tylko te roboty związane z wykonaniem izolacji i elewacji, które były wykonywane bezpośrednio na budynku wpisanym do rejestru zabytków i których wartość jest nie mniejsza niż 2.000.000,00zł dla każdej roboty.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku SIWZ pkt. 5 ppkt. 3a przez Wykonawcę dla zrealizowanych remontów konserwatorskich obiektów o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł, w tym izolacji i remontu elewacji?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku prac konserwatorskich i remontowych, pod warunkiem, że prace te na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00zł dla każdej z nich dotyczą remontu zabytkowej elewacji i izolacji, a nie innych prac na obiekcie.

Zamawiający informuje, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Jednocześnie informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Tomasz Witkowski

 

Dotyczy:

Tytuł projektu:  Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu

Numer umowy: RPOP.05.03.01-16-0027/16-00  

Brzeg, dnia 16 stycznia 2019r.

OR.IV.042.1.2019

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania na zadanie pn.:

Remont elewacji oraz remont nawierzchni dziedzińca Ratusza w ramach

zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”

 (organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 16 stycznia br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o określenie wymagań jakie ma spełnić kostka kamienna do wykonania wnętrza ratusza. Specyfikacja techniczna (str. 78 – 82 SST) dotycząca tego materiału odnosi się do kostki betonowej. Proszę o podanie normy wg jakiej należy wyprodukować kostkę kamienną, sposób obrobienia powierzchni górnej oraz bocznych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Na dziedzińcu Ratusza znajduje się zabytkowa kostka kamienna, która została przewidziana do ponownego ułożenia. Odzysk kostki przewiduje się w wielkości 80%. Kostkę należy rozebrać, oczyścić ze starej zaprawy, a następnie górną powierzchnię przyciąć i spłomieniować. Tak przygotowaną kostkę należy ułożyć na wcześniej przygotowanej konstrukcji na warstwie podsypki cementowo piaskowej,
i wypełnić spoiny zaprawą cementowo – piaskową 1:3 wraz z doczyszczeniem ręcznym górnej powierzchni z zaprawy.

Jednocześnie informujemy, że brakujące ilości kostki Gmina dołoży z własnych zasobów. Do wyliczenia ceny materiału można więc przyjąć odzysk 100%.

Zamawiający informuje, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców. Jednocześnie informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Tomasz Witkowski

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - remont elewacji i dziedzińca Ratusza.

Ilość odwiedzin: 4483
Podmiot udostępniający: BURMISTRZ BRZEGU
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Rosół
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Rosół
Osoba, która wprowadzała dane: Krystyna Rosół
Data wytworzenia informacji: 2019-01-11 10:04:03
Data udostępnienia informacji: 2019-01-11 10:04:03
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-22 10:33:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner