logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
minus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
   minus Biuro Informatyki
   minus Audytor
   minus Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg
   plus Biuro Bezpieczeństwa
   plus Biuro Budownictwa i Inwestycji
   plus Biuro Budżetu i Księgowości
   plus Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami
   plus Biuro Oświaty
   plus Biuro Organizacyjno-Prawne
   plus Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
   plus Biuro Podatków i Opłat
   minus Biuro Rady Miejskiej
   plus Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
   plus Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
   minus Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
   minus Straż Miejska
   minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Sporządzanie aktu urodzenia dziecka
      minus Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, zgonów, małżeństw
      minus Sporządzanie aktu zgonu
      minus Transkrypcja aktów sporządzonych za granicą
      minus Złożenie wniosku na dowód osobisty
      minus Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące obywateli polskich
      minus Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
      minus Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
      minus Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP na pobyt ponad 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę
      minus Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
      minus Złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa
      minus Zgłoszenie zgromadzenia
      minus Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
      minus Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
      minus Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
      minus Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
      minus Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi
      minus Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa
      minus Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
      minus Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
      minus Zmiana imienia lub nazwiska
      minus Jubileusz pożycia małżeńskiego
      minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
      minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
      minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. (...)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-12-05 11:10:49 - Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa (18.47 kB)

Ilość odwiedzin: 2469
Nazwa dokumentu: Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Hałas-Kowalska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Hałas-Kowalska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Rosińska
Data wytworzenia informacji: 2019-12-05 11:09:29
Data udostępnienia informacji: 2019-12-05 11:09:29
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-05 11:10:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner