logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
minus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


PRAWO LOKALNE > OCHRONA ŚRODOWISKA

Spis dokumentów:
1. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeg na lata 2005 - 2015
2. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
3. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brzeg
4. Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego zawierające informacje o środowisku
5. Wykaz wniosków i decyzji o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
6. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Brzeg
7. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
8. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Brzegu na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 - 2015”
9. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Brzegu na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 – 2015
10. Informacja o bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu materiałów zawierających azbest
11. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na prace związane z demontażem (.
12. Obwieszczenie-wyłożenie projektu"Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Brzegu na lata 2009-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016"oraz projektu"Prognozy(...)"
13. Informacja nt. dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14. Uchwała Rady Miejskiej Brzegu w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami(...)
15. Informacja dot. składania przez osoby fizyczne aktualizacji informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest
16. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Brzegu na lata 2009-2010
17. Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Brzegu za lata 2009-2010
18. Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
19. Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
20. Wykaz raportów złożonych na etapie procedury wydawania decyzji środowiskowej
21. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg
22. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych (...)
23. Zawiadomienie dot. umieszczenia w publicznie dostępnym wykazie uzupełnień do "Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg i modernizacja (...)
24. Informacja dot. sprzątania po psach
25. Informacja o posiadaniu wyrobów zawierających azbest
26. Informacja Burmistrza o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
27. Informacja o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg
28. Informacja o przystapieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji POŚ
29. Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie uzupełnień do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Odbudowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg(...)"
30. Informacja dot. przystąpienia do opracowywania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg
31. Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników (...)
32. Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu
33. Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o wyłożeniu projektów: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg (...) oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko (...)
34. Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
35. Prognoza oceny oddziaływania na środowisko "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020"
36. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2011-2012
37. Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012
38. Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013
39. Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014
40. Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015
41. Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016
42. Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017
43. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna - Koźla i Zdzieszowic- w zakresie benzenu"
44. Obwieszczenie Burmistrza Brzegu w sprawie przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu
45. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
46. Raport z wykonywania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeg za lata 2013-2014
47. Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
48. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg na lata 2013-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
49. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za terenie Gminy Brzeg za rok 2015
50. Wniosek o szacowanie szkód w rolnictwie
51. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - "Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
52. Wyniki postępowania dot. wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Brzegu w roku 2016
53. Informacja o uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg
54. Analiza Stanu Gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg za rok 2016
55. Informacja o uzykaniu dofinansowania na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg
56. Informacja w sprawie powołania na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt
57. Wykaz decyzji w sprawie usunięcia odpadów składowanych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania w 2017 r.
58. Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Brzeg
59. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania dot.usuwania azbestu z terenu Gminy Brzeg w 2017 r.
60. Informacja o wynikach postępowania dot.wyboru wykonawcy na usuwanie azbestu z terenu Gminy Brzeg w 2017 r.
61. Obwieszczenie Burmistrza Brzegu nr UOŚ.II.6220.18.2011 z dnia 23.06.2017
62. Obwieszczenie Burmistrza Brzegu nr UOŚ.II.6220.15.2017 o wydanej decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia ooś
63. Obwieszczenie Butrmistrza Brzegu nr UOŚ.II.6220.18.2011 o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania
64. Informacja o podpisaniu umowy dotacji z WFOŚ i GW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Brzegu
65. Obwieszczenie Burmistrza Brzegu dotyczące wszczęścia procedury z udziałem społeczeństwa (...)
66. Obwieszczenie Burmistrza Brzegu dotyczące przystąpienia do opracowania POŚ
67. Obwieszczenie Burmistrza Brzegu w sprawie przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu.
68. Informacja o uzyskanej dotacji z WFOŚ i GW w Opolu oraz NFOŚ i GW w Warszawie na uzuwanie azbestu
69. Ogłoszenie Burmistrza Brzegu o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017 -2020 (...)
70. Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o wyłożeniu projektu POŚ i Prognozy, wraz z projektami tych dokumentów
71. Karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów
72. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017-2020
73. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2016
74. Obwieszczenia o wydanych postanowieniach o odmowie wszczęcia postępowania
75. Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu
76. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
77. - WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANYCH W 2018r.
78. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
79. Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o deratyzacji
80. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg za rok 2017.
81. Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu raportu ooś wraz z uzupełnieniem
82. WYKAZ WNIOSKÓW O PRZENIESIENIE LUB WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA W 2018 R
83. WYKAZ DECYZJI W SPRAWIE USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSCA NIEPRZEZNACZONEGO DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA w 2018r.
84. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu
85. Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
86. Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
87. Obwieszczenie Burmistrza dot. przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu.
88. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym
89. Obwieszczenie dotyczące wiosennej deratyzacji
90. WYKAZ DECYZJI W SPRAWIE USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSCA NIEPRZEZNACZONEGO DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA
91. Analiza stanu gospodarki odpadami kominalnymi na terenie Gminy Brzeg za 2018 rok
92. Obwieszczenia o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś (UOŚ.II.6220.5.2019)
93. Obwieszczenia o zapoznaniu się z dok. sprawy (UOŚ.II.6220.5.2019)
94. Obwieszczenie Burmistrza-udział społeczeństwa (UOŚ.II.6220.14.2019)
95. WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
96. Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (UOŚ.II.6220.5.2019)
97. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie
98. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania UOŚ.II.6220.14.2018
99. Obwieszczenie o jesiennej deratyzacji
100. Informacja o wydanej decyzji
101. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Brzeg z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r
102. Informacja o wydanej decyzji (UOŚ.II.6220.7.2019)

OCHRONA ŚRODOWISKA

Załączniki do pobrania: 2011-10-11 13:57:13 - Postanowienie dot. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni wodnej -instalacji zatapialnych turbozespołów (...) (46.50 kB)
2011-10-26 13:46:54 - Obwieszczenie dot. wszęcia postępowania o wydanie decyzji(...) "Adaptacja pomieszczeń hali produkcyjnej i budynku biurowo-socjalnego na zakład produkcji pieczywa cukierniczego"(...) (27.50 kB)
2011-11-07 14:20:00 - Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia ”Budowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg i (...)" (27.00 kB)
2011-11-15 14:53:27 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zawieszeniu postepowania administracyjnego (26.50 kB)
2012-03-19 12:52:26 - Obwieszczenie o wszczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Małej Elektrowni (.. (26.50 kB)
2012-03-19 12:57:29 - Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie „Raportu oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia pn. Budowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg i modernizacja jazu stałego (...)" (24.00 kB)
2012-03-19 12:58:25 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzegu o wiosennej akcji deratyzacji (0.00 B)
2012-06-19 13:38:11 - Obwieszczenie dot. udziału społeczeństwa (dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg i modernizacja jazu stałego w Brzegu na rzece Odrze" (28.50 kB)
2012-10-23 14:36:07 - Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. przedsięwzięcia - "Rozbudowa GPZ Hermanowice" na wniosek pełnomocnika TAURON S.A. oddział w Opolu(...) (26.00 kB)
2012-11-20 14:17:55 - Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydanej decyzji środowiskowej (0.00 B)
2012-11-28 13:43:06 - Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - „Rozbudowa istniejącego Działu Nasion Rzepaku w Zakładach Tłuszczowych „KRUSZWICA” S.A. (...)" (26.00 kB)
2012-12-28 14:19:40 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia "Rozbudowa istniejącego (...)" (17.03 kB)
2013-01-23 08:05:04 - Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania -"Rozbudowa istniejącego Działu Nasion Rzepaku w ZT "KRUSZWICA" S.A. w Zakładzie w Brzegu (...) (25.50 kB)
2013-02-18 13:36:39 - Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Odbudowa Małej Elektrowni Wodnej ( (16.05 kB)
2013-02-19 08:17:18 - Zawiadomienie o umieszczeniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Odbudowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg (24.00 kB)
2013-02-21 13:01:01 - Zawiadomienie o umieszczeniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Przebudowa Małej Elektrowni Wodnej (...) (24.00 kB)
2013-02-21 13:16:44 - Obwieszczenie dot. rozpoczęcia procedury z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach(...) Przebudowa Małej Elektrowni(...) (27.50 kB)
2013-03-18 12:35:35 - Obwieszczenie Burmistrza Brzegu dot. deratyzacji (0.00 B)
2013-03-27 10:13:53 - Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Odbudowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg (...)" (27.50 kB)
2013-04-05 13:24:39 - Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia-"Przebudowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg (...)" (28.00 kB)
2013-06-12 14:52:06 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn."Odbudowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg" (26.00 kB)
2013-07-16 10:09:38 - Obwieszczenie dot. wyłożenia projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeg (...) oraz projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji POŚ (...) (27.00 kB)
2013-08-08 09:23:19 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Małej Elektrowni Wodnej ul. Kępa Młyńska” w Brzegu (0.00 B)
2013-12-09 13:53:01 - Obwieszczenie o przyjęciu Aktualizacji Programu ochrony Środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 (23.50 kB)
2014-02-20 14:34:06 - Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji (...) dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie Małej Elektrowni Wodnej (...) (15.58 kB)
2014-02-20 14:34:59 - Zwaiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie „Raportu oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia pn. Przebudowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg ul. Kępa Młyńska” (13.88 kB)
2014-03-25 12:43:55 - Obwieszczenie o przyjętym Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg na lata 2013-2032 (13.59 kB)
2014-05-09 13:38:11 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - WPN.6320.138.2014.JZ (422.56 kB)
2014-06-04 12:42:00 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji (...) dot. remontu saligimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu (15.75 kB)
2014-06-24 14:22:39 - Obwieszczenie o wydanej decyzji dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Wymiana instalacji odpylających kotłów WR-10 nr 1 i 2 w kotłowni centralnej BPEC Sp. z o.o. w Brzegu przy ul. Ciepłowniczej 11 (25.50 kB)
2014-07-24 11:42:09 - Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia (14.53 kB)
2014-09-19 13:01:47 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie Małej Elektrowni Wodnej Brzeg ul. Kępa Młyńska (14.12 kB)
2014-10-13 13:53:47 - Obwieszczenie dot. wydania postanowienia nr UOŚ.II.6220.18.2014 - "Budowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg i modernizacji jazu stałego na rzece Odrze" (14.48 kB)
2014-10-13 13:56:45 - Obwieszczenie dot. wydania postanowienia nr UOŚ.II.6220.21.2014 - "Odbudowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg ul. Grobli przy Śluzie" (14.33 kB)
2014-12-05 14:23:12 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa pola w stacji elektroenergetycznej "Hermanowice" dla przyłączenia linii kablowej zasilającej stację "Skarbimierz" (...) (14.87 kB)
2014-12-10 08:17:08 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Odbudowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg, ul. Grobli przy Śluzie" (15.21 kB)
2015-01-12 08:52:13 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (17.70 kB)
2015-01-15 14:36:29 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - "Zbieranie złomu" (...) (14.09 kB)
2015-01-15 14:39:25 - Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Modernizacja kotłowni w ZT "KRUSZWICA" S.A. w Zakładzie w Brzegu" (14.48 kB)
2015-02-04 14:07:00 - Obwieszcenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Remont - modernizacja kotła WR (14.72 kB)
2015-02-06 13:12:55 - Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - "Przebudowa pola 110 kV w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ "Skarbimierz"" (15.46 kB)
2015-02-10 14:20:10 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej UOŚ.II.6220.25.2014 (17.68 kB)
2015-02-10 14:23:14 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w sprawie: Budowy stacji paliw płynnych przy zbiegu ulic Wrocławskiej i Partyzantów (...) (15.74 kB)
2015-02-12 14:12:14 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (...) (15.02 kB)
2015-03-11 14:21:14 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia- Rewaloryzaja Parku(...) (15.96 kB)
2015-03-16 10:52:56 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. prrzeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko- "Uruchomienie zakładu zbierania i przetwarzania odpadów (...) (15.12 kB)
2015-03-17 11:38:36 - Obwieszczenie o wydanej decyzji dot. "Modernizacja kotłowni w ZT KRUSZWICA SA w Zakładzie w Brzegu" (13.32 kB)
2015-03-17 11:48:01 - OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ I OBOWIĄZKOWEJ AKCJI ODSZCZURZANIA NA TERENIE BRZEGU (29.00 kB)
2015-04-01 13:43:01 - Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji (...) dot. "Przebudowa ul. Wolności w Brzegu" (14.09 kB)
2015-04-27 14:11:13 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach(...)- "Magazynowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych" (12.54 kB)
2015-05-13 11:42:59 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach(...) "Projekt budowlany przebudowy i remontu budynku (...) (14.57 kB)
2015-05-14 11:54:47 - Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu dokumentów - "Budowa stacji paliw płynnych przy zbiegu ulic Wrocławskiej i Partyzantów w Brzegu (...) (16.33 kB)
2015-05-20 10:13:22 - Obwieszczenie dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach(...) "uruchomienie zakładu zbierania i przetwarzania odpadów, zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej (...) (16.08 kB)
2015-06-23 10:30:40 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji (...) "Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu" (12.77 kB)
2015-07-02 14:02:44 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (18.16 kB)
2015-07-08 12:50:32 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia (14.51 kB)
2015-07-08 12:56:49 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia (15.05 kB)
2015-07-09 10:27:37 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia- "Budowa stacji paliw płynnych przy zbiegu ulic Wrocławskiej i Partyzantóww Brzegu (...) (13.12 kB)
2015-07-13 13:18:40 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - "Rewaloryzacja Parku (...)" (14.57 kB)
2015-07-30 09:48:11 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Przebudowa pola 110 kV w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ "Hermanowice" (...) (78.11 kB)
2015-08-21 09:08:16 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia (73.76 kB)
2015-09-02 13:52:07 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...) "Termomodernizacja budynku Brzeskiego Centrum Kultury" (74.77 kB)
2015-09-07 10:33:21 - Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej i obosiązkowej akcji odszczurzania na terenia Brzegu (129.24 kB)
2015-11-12 09:55:08 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego - "Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej na terenie byłego Gimnazjum Piastowskiego" (14.75 kB)
2015-11-12 10:00:44 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego - "Termomodernizacja budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich" (14.76 kB)
2015-12-04 10:56:52 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn."Odbudowa zbiornika wodnego Kwadratówka w Parku Wolności w Brzegu" (11.54 kB)
2016-01-08 13:06:46 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" (14.84 kB)
2016-01-08 13:09:20 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia polegającego na: montażu agregatu prądotwórczego o mocy do 200 kW na biogaz (14.94 kB)
2016-01-19 10:41:49 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn. ́E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej (...)" (14.86 kB)
2016-02-22 09:19:24 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn. "Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku MBP Brzeg" (14.93 kB)
2016-03-01 13:37:16 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Brzegu" (15.22 kB)
2016-03-11 12:10:50 - Obwieszczenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania na terenie Brzegu (28.50 kB)
2016-05-06 14:16:10 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn."Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu" (14.79 kB)
2016-07-12 13:56:39 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn.:"Adaptacja i wyposażenie obiektu z przeznaczeniem na dom całodobowej i dziennej opieki nad osobami zależnymi oraz mieszkania (...)" (15.14 kB)
2016-07-22 12:09:55 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja części ogrodowej Parku Wolności w Brzegu" (15.11 kB)
2016-07-22 12:11:37 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego - Parku Centralnego w Brzegu" (15.14 kB)
2016-07-22 12:13:47 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn. "Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiełły - Wojska Polskiego w Brzegu" (15.07 kB)
2016-07-22 12:16:35 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja Parku Nad Odrą oraz skweru przy Placu Bramy Wrocławskiej w Brzegu" (15.10 kB)
2016-07-22 12:19:19 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn. "Przebudowa głównych ciągów pieszych na terenie zabytkowych Plant Miejskich w Brzegu wraz z oświetleniem - Park Nadodrzański"" (15.20 kB)
2016-08-11 14:07:42 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja Dolnego i Górnego Ogrodu Zamkowego w Brzegu" (14.14 kB)
2016-08-17 13:37:17 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżek rowerowych i węzłów Bike &Ride na terenie Brzegu" (16.65 kB)
2016-09-12 15:31:15 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania (...) "Remont bitumicznej nawierzchni alei obwodowej wraz z elementami małej architektury zlokalizowanej na terenie Parku(...)" (15.26 kB)
2016-09-12 15:33:00 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania (...) "Budowa ścieżek rowerowych i węzłów Bike & Ride na terenie Brzegu" (14.51 kB)
2016-09-27 08:23:06 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji dot. przedsięwzięcia pn. "Projekt zagospodarowania nieurządzonej części dawnej fosy miejskiej (...)" (16.80 kB)
2016-09-27 09:37:43 - Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu (29.00 kB)
2016-10-05 13:53:54 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania (...) "Termomodernizacja stropów i stropodachów Zakładu Karnego w Brzegu w województwie opolskim" (15.04 kB)
2016-10-24 10:44:33 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników służąych do naziemnego magazynowania gazów na terenie zakładu Agromet (...) (16.67 kB)
2016-10-27 13:15:11 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania (...) "Projekt zagospodarowania nieurządzonej części dawnej fosy miejskiej, zlokalizowanej pomiędzy ulicami: Kamienną i Piastowską (...) (14.58 kB)
2016-11-02 13:41:41 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn. "Modernizacja sieci cieplnej w.p. od granicy działki nr 632/4 do komory K176 w rejonie ulic Ofiar Katynia (...) (16.75 kB)
2016-11-03 11:36:19 - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. przedsięwzięcia pn. "Modernizacji sieci cieplnej wysokich parametrów od komory K 148 do granicy działki nr 632/4 w rejonie ul. Piwowarskiej (...) (14.71 kB)
2016-11-04 08:38:51 - Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji dot. przesięwzięcia pn. "Modernizacja sieci cieplnej w.p. od komory K 176 do węzła cieplnego przy ul. Długiej 1 w rejonie (...) (14.76 kB)
2016-11-18 09:14:30 - Obwieszczenie dot. zmiany decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dot. przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu" (15.19 kB)
2016-11-23 13:37:31 - Obwieszczenie dot. wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia procedury (...) dot. przedsięwzięcia pn."Budowa zbiorników służących do naziemnego magazynowania gazów (...)" (13.79 kB)
2016-11-24 10:13:39 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania (...) "Przebudowa sali widowiskowej w Brzeskim Centrum Kultury" (15.09 kB)
2016-11-28 10:15:59 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środkowisko (...) dot. przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji sieci cieplnej (...) (16.02 kB)
2016-12-02 12:30:15 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środkowisko (...) dot. przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji sieci cieplnej (...) (16.00 kB)
2016-12-05 12:42:01 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środkowisko (...) dot. przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji sieci cieplnej (...) (13.91 kB)
2016-12-06 11:09:51 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych (...)" (14.81 kB)
2016-12-12 13:05:05 - Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy dot. "Budowa zbiorników służących do naziemnego magazynowania gazów na terenie zakładu Agromet Pilmet(...)" (14.00 kB)
2016-12-13 14:04:30 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania (...) "Budowa boiska lekkoatletycznego przy Publicznym Gimnazjum nr 3 w Brzegu" (14.41 kB)
2016-12-20 12:24:22 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. "Budowy parkingu samochodowego na potrzeby planowanej przebudowy i rozbudowy centrum handlowego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Łokietka" (13.58 kB)
2016-12-27 07:28:17 - Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. "Modernizacja sieci cieplnej wysokich parametrów od komory K148 do granicy działki nr 632/4 w rejonie ul. Piwowarskiej i Ofiar Katynia w Brzegu" (14.02 kB)
2016-12-27 07:33:08 - Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. "Modernizacja sieci cieplnej wysokich parametrów od granicy działki nr 632/4 do komory K176 w rejonie ulic Ofiar Katynia i Kamiennej w Brzegu" (12.67 kB)
2016-12-27 07:43:43 - Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. "Modernizacja sieci cieplnej wysokich parametrów od komory K176 do węzła cieplnego przy ul. Długiej 1 w w rejonie ul.ic Kamiennej, B. Chrobrego i Długiej (12.83 kB)
2017-01-09 12:13:34 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. "Budowy zbiorników służących do naziemnego magazynowania gazów na terenie zakładu Agromet Pilmet Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 2 w Brzegu" (15.10 kB)
2017-01-09 13:57:46 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn.:"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Brzegu, ul. Oławska 2" (14.53 kB)
2017-01-09 14:05:18 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn.:" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół(...)" (15.81 kB)
2017-01-11 10:48:53 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przesięwzięcia pn.:" Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzegu" (14.63 kB)
2017-01-18 10:29:50 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia pn.:"Modernizacja sieci cieplnej w.p. od granicy dzałki 632/4 do komory K176 w rejonie ulic Ofiar Katynia i i Kamiennej w Brzegu" (15.33 kB)
2017-02-03 11:15:24 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dot. przedsięwzięcia pn.:"Modernizacja sieci cieplnej wysokich parametrów od komory K176 do węzła cieplnego (...)" (14.22 kB)
2017-02-03 11:16:24 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dot. przedsięwzięcia pn.:"Modernizacja sieci cieplnej wysokich parametrów od komory K148 do granicy działki nr 632/4 (...)" (14.31 kB)
2017-02-03 11:17:25 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dot. przedsięwzięcia pn.:"Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzegu" (14.26 kB)
2017-02-08 14:11:26 - Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dn. 31.01.2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt rzeźnych(...) (333.93 kB)
2017-02-24 07:55:16 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dot. przedsięwzięcia pn."Wybudowanie układu połączeniowego pomiędzy rurociągami zrzutowymi osadu nadmiernego i wstępnego(...)" (14.34 kB)
2017-03-20 11:59:43 - Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu (29.50 kB)
2017-03-31 13:10:08 - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia (14.08 kB)
2017-04-13 14:37:22 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dot. zadania pn."Termomodernizacja i adaptacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych(...)" (12.96 kB)
2017-04-21 12:22:59 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Rewitalizacja zabytkowego obiektu przy ul. Kamiennej 4(.. (12.00 kB)
2017-04-26 13:21:46 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz decyzji o umorzeniu postepowania dot." Rozbudowa istniejącego Działu Nasion Rzepaku w Zakładach Tłuszczowych "KRUSZWICA"(...) (13.42 kB)
2017-05-10 08:10:51 - Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (13.31 kB)
2017-08-08 14:57:41 - Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (234.89 kB)
2017-09-13 14:14:28 - Informacja o akcji sprzątania świata (13.17 kB)
2018-03-29 09:42:23 - Zawiadomienie o wydanej decycji (12.71 kB)
2019-04-17 11:20:20 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn. "Projekty ekologiczne A1-A7 służące poprawie efektywnośći energetycznej w (...) (14.36 kB)
2019-04-29 11:00:35 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn. "Projekty ekologiczne A1-A7 służące poprawie efektywnośći energetycznej w (...) (13.61 kB)

Ilość odwiedzin: 266572
Nazwa dokumentu: OCHRONA ŚRODOWISKA
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Wszoła-Gł.. specjalista ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wszoła-Gł.. specjalista ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Rosińska
Data wytworzenia informacji: 2007-11-27 13:43:25
Data udostępnienia informacji: 2007-11-27 13:43:25
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-30 14:15:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner